Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 29. december 1998 om finansieringsstøtte til produktudvikling.

I medfør af § 15 i landstingslov nr. 20 af 30. oktober 1998 om finansieringsstøtte til landbaserede erhverv fastsættes:

 

Aktiviteter der kan omfattes af støtteordningen.

§ 1. Der kan ydes støtte til følgende formål:
1) Udvikling og videreudvikling af produkter med efterfølgende produktion og afsætning som mål,
2) udvikling og videreudvikling af tjenesteydelser og processer,
3) udvikling og videreudvikling af produktionsanlæg, -udstyr og -systemer,
4) markedsføring af de under 1-3 nævnte produkter, tjenesteydelser, processer, produktionsanlæg, -udstyr og -systemer samt
5) målrettede forundersøgelser, der har til formål at tilvejebringe et konkret beslutningsgrundlag til et projekt med et egentligt udviklingsarbejde, herunder opstilling af planer og budgetter.
Stk. 2. Det er en forudsætning for at opnå støtte, at aktiviteten udformes som et konkret projekt, der sigter mod inden for en kortere årrække at fremme en virksomheds konkurrenceevne. Tidsperiodens længde afhænger af det konkrete projekt.
Stk. 3. Det skal rent fagligt kunne beskrives, hvor langt ansøgeren er kommet med projektideen, og hvad slutmålet er. Der skal desuden foreligge en plan for det arbejde, der ventes gennemført for at nå slutmålet.

 

Støtteberettigede virksomheder og personer.

§ 2. Virksomheder inden for de landbaserede erhverv i Grønland er omfattet af støtteordningen. Såvel enkeltvirksomheder som grupper af virksomheder kan opnå støtte.
Stk. 2. Enkelpersoner, der udfolder aktiviteter som beskrevet i §1 kan opnå støtte, såfremt resultatet kan anvendes inden for de landbaserede erhverv.
Stk. 3. Der kan efter denne bekendtgørelse ikke ydes støtte til formål, der kan omfattes af Landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug eller Landstingslov om finansieringsstøtte til turisterhvervet.
Stk. 4. Det er en betingelse, at fremstillingen af produktet eller ydelse af tjenesteydelsen skal foregå i Grønland.

 

Krav til projekt og projektbeskrivelse.

§ 3. Ansøgeren skal kunne sandsynliggøre den fornødne faglige baggrund for at kunne gennemføre udviklingsarbejdet. For at kunne opfylde dette krav kan ansøgeren indgå aftaler med andre virksomheder eller med institutioner om gennemførsel af udviklingsarbejdet eller dele deraf.
Stk.2. Hvis den kommercielle udnyttelse stiller særlige økonomiske krav, skal ansøgere kunne sandsynliggøre, at disse krav kan opfyldes. For at kunne opfylde dette krav kan ansøgeren indgå aftaler med andre personer eller virksomheder om medvirken.

 

Administration af ordningen og afgørelse af ansøgninger.

§ 4. Støtteordningen administreres af Landsstyreområdet for Erhverv eller af et selskab, som der efter bemyndigelse fra Landsstyret er indgået servicekontrakt med om administration heraf.
Stk. 2. Støtte gives efter en individuel vurdering af det enkelte projekt.
Stk. 3. Til vurdering af ansøgninger er administrator berettiget til at indhente fornøden faglig vurdering. Såvel administratorens medarbejdere, eventuelle eksterne konsulent og andre, der inddrages i behandlingen af ansøgninger har tavshedspligt om de konkrete sager.
Stk. 4. Til brug for ansøgningens behandling kræves udfyldt skema udarbejdet i samarbejde af administratoren og Landsstyreområdet for Erhverv. Skemaer eller eventuelle standarblanketter skal godkendes af Landsstyreområdet for Erhverv inden de tages i brug.

 

Støttens størrelse og krav til egenfinansiering.

§ 5. Tildelt støtte kan udgøre op til 50 % af meromkostningerne ved udviklingsarbejdet inden for et af administrator fastsat beløb. Det maksimale beløb fastsættes på grundlag af et til ansøgningen udarbejdet budget.
Stk. 2. Støtte gives for et år ad gangen. Genansøgning kan finde sted.
Stk. 3. Det for hvert finansår til rådighed værende samlede maksimale støttebeløb angives i finansloven.
Stk. 4. Ved meromkostninger forstås i denne bekendtgørelse udgifter til direkte løn, konsulentbistand, nødvendige rejseomkostninger, materialer, særligt udstyr og afprøvning til det konkrete projekt. Derimod kan der heri ikke indregnes omkostninger til anlægsinvestering, andel i afskrivninger, lokaleudgifter samt generelle drifts- og serviceudgifter. Der kan heller ikke indregnes omkostninger til aktiviteter, der ligger før bevillingsdatoen.

 

Udbetaling af og vilkår for støtte.

§ 6. Støtten kan enten udbetales samlet ved udviklingsarbejdets afslutning eller a conto på grundlag af periodevis fremsendte opgørelser over afholdte udgifter.
Stk. 2. For alle opgørelser gælder, at de skal være behørigt dokumenteret. Administrator kan fastsætte krav til dokumentationen og kan kræve attestation fra en statsautoriseret eller registreret revisor.
Stk. 3. Tidsforbruget skal løbende registreres. Såvel ved budgettering som ved afregning opgøres lønnen som et antal timer ganget med en lønsats pr. time. Projektets øvrige omkostninger vil normalt være betaling af regninger fra eksterne leverandører.
Stk. 4. Det er en betingelse for at opnå støtte, at projektet påbegyndes og søges afsluttet inden for bestemte tidsfrister aftalt mellem ansøger og administrator.
Stk. 5. Støtten indregnes i den skattepligtige indkomst, jf. reglerne herom i landstingslov om indkomstskat.

 

Krav om afrapportering.

§ 7. Senest tre måneder efter det aftalte sluttidspunkt skal administratoren modtage et projektregnskab og en faglig rapport for projektet. Administrator er berettiget til at fastsætte en kortere tidsfrist. Den faglige rapport kan være i form af en besvarelse af et spørgeskema udarbejdet i samarbejde af administratoren og Landsstyreområdet for Erhverv. Eventuelle spørgeskemaer eller standarblanketter skal godkendes af Landsstyreområdet for Erhverv inden de tages i brug.
Stk. 2. Der skal ske en tilbagemelding til administratoren, hvis der sker væsentlige ændringer i forhold til oprindelige udviklingsplan, herunder hvis projektet ikke længere vurderes gennemførligt. Manglende tilbagemelding kan medføre bortfald af støtten.

 

Eventuel standsning af bevilget støtte

§ 8. Udbetaling af bevilget støtte kan standses af administrator,
1) hvis projektet ikke længere vurderes gennemførligt,
2) hvis støttemodtageren har givet urigtige eller vildledende oplysninger,
3) hvis støttemodtageren har fortiet oplysninger af betydning for tildeling af tilskud eller
4) hvis støttemodtager ikke overholder de af administratoren fastsatte krav eller de aftalte tidsfrister i henhold til denne bekendtgørelse.

 

Dispensation

§ 9. Administrator kan i særlige tilfælde fravige den i § 5, stk. 1, angivne procentsats.

 

Ikrafttrædelse m.v.

§ 10. Denne bekendtgørelse træder i kraft 1. januar 1999.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. december 1998.
Pâviâraq Heilmann

/

Peder Munk Pedersen