Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 34 af 29. december 1998 om erhvervsjagtbeviser.

I medfør af § 3, stk. 5 og 6, § 5, stk.1, nr. 8, § 7, § 8, stk. 1 og § 12 i landstingslov nr. 15 af 6. november 1997 om fangst og jagt fastsættes:

 

Gyldighedsområde

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter erhvervsmæssig fangst og jagt på Grønlands land- og fiskeriterritorium.
Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter alle pattedyr og fugle.

 

Tilladelse til erhvervsmæssig fangst og jagt

§ 2. Erhvervsmæssig fangst og jagt må kun drives af personer med tilladelse hertil.
Stk. 2. Tilladelsen gives i form af et erhvervsjagtbevis.

§ 3. Erhvervsjagtbevis udstedes efter ansøgning til personer der:
1) har fast tilknytning til det grønlandske samfund,
2) er tilmeldt folkeregister i Grønland og har været tilmeldt folkeregister i Grønland i de seneste 2 år,
3) er fuldt skattepligtig til Grønland og har været fuldt skattepligtig til Grønland i de seneste 2 år, og som
4) har en bruttoindkomst fra fangst, jagt og fiskeri på mindst 50 % af pågældendes samlede bruttoindkomst. Bruttoindkomst fra fiskeri med fartøjer, der i henhold til fartøjets målerbrev er over 150 BRT eller 210 BT, indgår ikke i opgørelsen af bruttoindkomst fra fangst, jagt og fiskeri. Honorarer fra borgerligt ombud eller honorarer fra bestyrelsesarbejde i KNAPK indgår hverken i opgørelsen af bruttoindkomst fra fangst, jagt og fiskeri eller i opgørelsen af den samlede bruttoindkomst.
Stk. 2. Personer med indkomst fra tjenestemandspension, social førtidspension eller social alderspension kan ikke løse erhvervsjagtbevis.
Stk. 3. Børn under 12 år, skolesøgende børn og studerende kan ikke løse erhvervsjagtbevis.

§ 4. Landsstyret kan efter indstilling fra kommunen vedlagt en skriftlig høring herom fra den lokale fisker- og fangerforening, give dispensation til udstedelse af erhvervsjagtbevis når:
1) Ansøger opfylder § 3, stk. 1, nr. 1-3 og fremover agter at opfylde kravet i § 3, stk. 1, nr. 4.
2) Ansøger ved overgang til indkomst af den art, som er nævnt i § 3, stk. 2, drev erhvervsmæssig fangst og jagt.
3) Ansøgeren har opholdt sig udenfor Grønland af uddannelsesmæssige eller tilsvarende årsager og det skønnes rimeligt ud fra personens tilknytning til Grønland.
4) Ansøger opholder sig eller er elev ved en institution, hvor formålet er oplæring til fangst og jagt.
Stk. 2. Ansøgning om dispensation til erhvervsjagtbevis for 1999 i henhold til stk. 1 skal ske via kommunekontoret til Landsstyret snarest. For ansøgning om dispensation for erhvervsjagtbevis for år 2000 skal ansøgningen ske via kommunekontoret til Landsstyret senest d. 31. oktober 1999.

§ 5. Erhvervsjagtbeviset giver ret til fangst og jagt inden for de rammer, som er fastsat i den øvrige lovgivning.

 

Ansøgning om erhvervsjagtbevis

§ 6. Ansøgning om erhvervsjagtbevis indgives til landsstyret på det af landsstyret udformede ansøgningsskema.
Stk. 2. Inden fremsendelsen af ansøgningen skal den forelægges den lokale fisker- og fangerforening til høring med påtegning fra foreningen. Ansøgningen attesteres herefter af bopælskommunen, som påser, at betingelserne efter § 3 eller § 4, stk. 1 er opfyldt.
Stk. 3. Hvis bopælskommunen ikke finder, at ansøgeren opfylder kravene i § 3, og derfor ikke attesterer ansøgningen, og ikke fremsender den til landsstyret, skal kommunen skriftligt meddele ansøgeren dette kort efter afgørelsen. Meddelelsen skal indeholde en begrundelse og en klagevejledning. Ansøgeren kan på dette grundlag inden for 4 uger påklage kommunens afgørelse til landsstyret.

 

Gyldighed af erhvervsjagtbeviset

§ 7. Erhvervsjagtbeviset udgøres af kvitteringsdelen af et specielt af landsstyret udstedt giro-indbetalingskort.
Stk. 2. For udstedelse af erhvervsjagtbeviset opkræves kr. 30 i gebyr.
Stk. 3. Erhvervsjagtbeviset er kun gyldigt med kvittering for betalingen og gælder til udgangen af det kalenderår, som erhvervsjagtbeviset vedrører. Kvitteringen består af et stempel fra bank eller posthus på giro-indbetalingskortet eller anden form for entydig og sikker registrering, som dokumentation for at giro-indbetalingskortets gebyr på kr. 30 er betalt.
Stk. 4. Landsstyret kan annullere et udstedte erhvervsjagtbeviser, hvis betingelserne for erhvervsjagtbeviset ved udstedelsen ikke var tilstede, eller hvis betingelserne for udstedelsen ikke længere er til stede.

§ 8. Såfremt indehaveren af et erhvervsjagtbevis indtræder i fast lønnet ansættelsesforhold og således ikke opfylder bestemmelserne i § 3, stk. 1, nr. 4, § 4, stk. 1 eller på anden vis ophører med at drive erhvervsmæssig fangst og jagt, skal dette inden 30 dage meddeles bopælskommunen. Oplysning om ændringen videresendes til landsstyret, der tilbyder vedkommende jagtbevis efter Hjemmestyrets bekendtgørelse om fritidsjagtbeviser, jvf. § 7, stk. 4.
Stk. 2. Såfremt en kommune efter høring hos den lokale fisker- og fangerforening ikke finder, at en person fortsat opfylder kravene til erhvervsjagtbevis efter § 3 eller § 4, stk. 1, skal kommunen skriftligt meddele personen og Direktoratet for Fiskeri, Fangst, Erhverv og Landbrug om sin afgørelse om indstillingen om den ændrede status. Meddelelsen skal indeholde en begrundelse og en klagevejledning. Ansøgeren kan på dette grundlag inden for 4 uger fra modtagelsen af meddelelsen påklage kommunens afgørelse til landsstyret. Fritidsjagtbevis vil efterfølgende blive tilbudt personen automatisk, jvf. § 7, stk. 4.

§ 9. Erhvervsjagtbeviset er personligt og må ikke overdrages, sælges eller udlånes.
Stk. 2. Erhvervsjagtbeviset skal medbringes sammen med gyldig legitimation under fangst og jagt og forevises på forlangende af politiet, jagt- og fiskeribetjentene, disses assistenter eller anden dertil bemyndiget person til kontrol.

 

Fangstrapportering

§ 10. Enhver indehaver af et erhvervsjagtbevis har pligt til at føre fangstregistrering. Ved udgangen af hver måned opgøres fangsten. Årets fangsttal skal ved afslutningen af fangstregistreringsperioden, jf. stk. 3, overføres til et fangstregistreringsskema, udarbejdet af landsstyret, hvortil det returneres portofrit inden 15. oktober.
Stk. 2. Fangstregistreringsperioden er 1. oktober til 30. september.
Stk. 3. Fornyelse af erhvervsjagtbevis sker automatisk på betingelse af, at fangstregistreringsskemaet for forudgående fangstregistreringsperiode er indsendt i udfyldt stand og, at personens status som erhvervsjæger ikke er bortfaldet, jf. § 8, stk. 2.

 

Dispensation

§ 11. Landsstyret kan dispensere fra reglerne i denne bekendtgørelse, hvis hensynet til videnskabelige undersøgelser tilsiger det.

 

Foranstaltninger

§ 12. Bøde kan idømmes den, der overtræder § 2, § 8, stk. 1 og § 9, stk. 1 og 2.
Stk. 2. Fangsten eller værdien heraf kan ved overtrædelse af § 2 og § 9, stk. 2 konfiskeres til fordel for statskassen.

 

Ikrafttrædelse

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1999.
Stk. 2. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 18. december 1997 om erhvervsjagtbeviser.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. december 1998
Pâviâraq Heilmann

/

Peder Munk Pedersen