Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 22. december 1998 om koncession for TELE Greenland A/S.

I medfør af §§ 3, 4 og 7 i Landstingsforordning nr. 10 af 28. oktober 1993, som ændret ved Landstingsforordning nr. 12 af 6. november 1997 om telekommunikation og teletjenester fastsættes:

 

§ 1. TELE Greenland A/S (koncessionshaveren) meddeles koncession på anlæg og drift af telegrafer og telefoner, herunder udbudet af følgende tjenester (det koncessionerede område):
1) Telefonitjenester.
2) Tekst- og datakommunikationstjenester.
3) Udleje af faste kredsløb.
4) Mobilkommunikations- og satellittjenester.
5) Fremføring i telenettet af radio- og fjernsynsprogrammer.
Stk. 2. Koncessionen gælder fra den 1. januar 1999.
Stk. 3. Følgende områder er ikke omfattet af koncessionen:
1) Anlæg, som af rigsmyndigheder eller af en kommune udelukkende anvendes i den indre tjeneste til særlige telekommunikationsbehov, der ikke kan opfyldes af den almene, offentlige tilgængelige teleinfrastruktur.
2) Anlæg, som udelukkende anvendes indenfor en ejendoms grænser eller mellem flere ejendomme, som tilhører samme ejer.
3) Anlæg, der anvendes i de dansk-amerikanske forsvarsområder, der er oprettet i henhold til traktat af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland.
Stk. 4. Koncessionshaveren skal tåle, at koncessionen indskrænkes i form af liberalisering/privatisering eller indførelse af særrettigheder på de af stk. 1 omfattede områder jf. Landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester.

§ 2. Koncessionshaverens takstfastsættelse og takstprincipper for det koncessionerede område samt ændringer heri skal godkendes af Landsstyret.
Stk. 2. Ændringer i årets løb af takster for det koncessionerede område forelægges Landstingets Finansudvalg til godkendelse forinden ikrafttræden.
Stk. 3. Landsstyret kan forlange, at gældende takstfastsættelse og takstprincipper ændres.

§ 3. Koncessionshaveren skal udarbejde abonnementsvilkår for koncessionshaverens net og tjenester på det koncessionerede område, der bl.a. skal give alle og enhver adgang til på rimelige og lige vilkår at få tilslutning til og benytte koncessionshaverens anlæg. I takt med at Landsstyret måtte beslutte at give andre operatører særrettigheder, skal koncessionshaveren udarbejde vilkår for tilslutning til det offentlige telenet.
Stk. 2. Koncessionshaveren skal udarbejde regler og vilkår for telemateriel, der tilsluttes eller anvendes i forbindelse med det offentlige telenet, samt føre tilsyn og kontrol med udstyr og installationer.
Stk. 3. Koncessionshaverens abonnementsvilkår samt regler og vilkår for telemateriel, jf. stk. 1 og stk. 2, samt ændringer heri skal godkendes af Landsstyret.
Stk. 4. Landsstyret kan forlange, at gældende regler og vilkår ændres, jf. stk. 1 og stk. 2.

§ 4. Landsstyret kan med henblik på ekstraordinære forhold give koncessionshaveren pålæg om sikring og opretholdelse uden udgift for hjemmestyret af samfundsvigtig kommunikationstrafik, om fornødent ved begrænsning af den almindelige adgang til nettet.

§ 5. Koncessionshaveren skal efter Landsstyrets nærmere bestemmelse overholde vedtagelser truffet i det internationale og nationale samarbejde på telekommunikationsområdet.
Stk. 2. Koncessionshaveren skal efter Landsstyrets nærmere bestemmelse vederlagsfrit medvirke i internationale og nationale samarbejdsorganisationer samt i specifikationsarbejdet, hvor dette har betydning for funktionsevnen af det koncessionerede område.

§ 6. Koncessionshaveren er forpligtet til efter Landsstyrets nærmere bestemmelse at udføre særlige opgaver uden fortjeneste eller med underskud, herunder at prioritere de af Landsstyret definerede samfundsvitale udviklingsområder, samt sikre at de hertil nødvendige teletjenester og telekommunikationsanlæg er til rådighed efter aftale med Landsstyret herom.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte vilkår for koncessionshaverens anlæg med tilhørende tjenester på det koncessionerede område, herunder vedrørende udbygning, vedligeholdelse og drift.

§ 7. Koncessionshaveren kan aftale med andre virksomheder, at disse udfører teletjenester i nærmere fastlagt omfang, jf. Landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester.
Stk. 2. Aftaler efter stk. 1 med andre virksomheder end de af koncessionshaveren helejede datterselskaber skal godkendes af Landsstyret.

§ 8. Koncessionshaveren opretter efter aftale med KNR de tekniske anlæg, som er nødvendige for spredning af KNR´s billed- og lydprogrammer og varetager anlæggenes drift, jf. Landstingslov om telekommunikation og teletjenester.
Stk. 2. De nærmere betingelser for afholdelse og betaling af koncessionshaverens udgifter i forbindelse med udførelsen af de i stk. 1 nævnte opgaver samt for de transmissionsanlæg, som benyttes i forbindelse hermed, kan i henhold til § 4 stk. 2 i Landstingsforordning nr. 10 af 28. oktober 1993 om telekommunikation og teletjenester fastsættes af Landsstyret.
Stk. 3. Betaling af koncessionshaverens udgifter til oprettelse og drift af de i stk. 1 omtalte anlæg finder sted uden fortjeneste.

§ 9. Koncessionshaveren skal varetage følgende:
1) Forvaltning af Landstingslov nr. 11 af 15. december 1987 om foranstaltninger mod forstyrrelser af radiomodtagning.
2) Forvaltning af tilladelser til oprettelse og udbygning af fællesantenneanlæg og kabelanlæg til fordeling af lyd- og billedprogrammer i privat beboelse i henhold til Landstingsforordning nr. 3 af 17. maj 1990 om radio- og fjernsynsvirksomhed.
Stk. 2. Gebyrer for udstedelse af tilladelser tilfalder koncessionshaveren.

§ 10. Bestemmelserne i §§ 11 og 12 i Landstingsforordning nr. 10 af 28. oktober 1993 om telekommunikation og teletjenester om anbringelse af teleinstallationer og telekabler gælder også for koncessionshaverens anlæg.

§ 11. Koncessionshaverens ansatte samt de i koncessionshaverens datterselskaber ansatte skal hemmeligholde al kommunikation via nettet såvel som navne på brugere af nettet, jf. Landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester.
Stk. 2. Pligten til hemmeligholdelse vedvarer efter at ansættelsesforholdet er ophørt.
Stk. 3. Tilsvarende gælder for personale hos virksomheder, der udfører teletjenester for koncessionshaveren.

§ 12. Landsstyret skal godkende:
1) Koncessionshaverens selskabsvedtægter samt ændringer heri.
2) Koncessionshaverens optagelse af lån eller sådanne lån m.v., som koncessionshaveren garanterer for.
3) Vilkår for de i nr. 2 omhandlende lån samt ændringer heri.

§ 13. Koncessionen kan opsiges af Landsstyret eller indehaveren i december måned hvert år med 1 års skriftlig varsel, første gang i december måned 2002 til ophør den 31. december 2003.
Stk. 2. Landsstyret kan tilbagekalde koncessionen, hvis de heri fastsatte bestemmelser overtrædes.

§ 14. Landsstyret fører tilsyn med alle forhold der er omfattet af koncessionen.
Stk. 2. Koncessionshaveren skal på Landsstyrets begæring oplyse om sine forhold, jf. § 8 i Landstingsforordning nr. 10 af 28. oktober 1993 om telekommunikation og teletjenester.
Stk. 3. Koncessionshaveren godtgør Landskassen de udgifter, der er forbundet med tilsynet efter denne paragraf, efter Landsstyrets nærmere bestemmelse.

§ 15. Klager over koncessionshaverens eller dennes datterselskabers forhold og afgørelser på det koncessionerede område over for det offentlige eller over for private kan af Landsstyret afgøres med bindende virkning for koncessionshaveren.

§ 16. Landsstyret træffer den endelige afgørelse med hensyn til fortolkningen af denne koncession.

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1999.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 46 af 21. december 1993 om koncession for TELE Attaveqaatit A/S.
Grønlands Hjemmestyre, den 22. december 1998
Peter Grønvold Samuelsen

/

Hans Jakob Helms