Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 5. november 1998 om styrelsen af branche-skolerne.

I medfør af § 1, stk. 4 i Landstingsforordning nr. 16 af 28. oktober 1993 om erhvervsuddannelse, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning fastsættes:

 

Kapitel 1.
Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke

§ 1. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke, herefter kaldet Direktoratet, varetager de centrale økonomiske, juridiske, administrative og planlæggende funktioner i forhold til brancheskolerne og eleverne inden for erhvervsuddannelsesområdet.

§ 2. Direktoratet fastsætter efter indstilling fra brancheudvalget, hvor mange elever, der kan optages på en uddannelse eller en del af en uddannelse, og mindste holdstørrelse inden for enkelte uddannelser og uddannelsesretninger.

§ 3. Direktoratet iværksætter hvert år den nødvendige information om ansøgningsfrister og fremgangsmåder ved ansøgning om optagelse på en erhvervsuddannelse.

§ 4. Direktoratet varetager administrationen af eleverne på erhvervsuddannelser med skoleophold uden for Grønland. Direktoratet kan delegere denne kompetence til brancheskolerne.

 

Kapitel 2.
Brancheskolerådet

§ 5. Der nedsættes et brancheskoleråd sammensat af forstanderne på brancheskolerne og brancheudvalgsformændene. Rådet har til opgave at rådgive Direktoratet i såvel generelle som specifikke spørgsmål om erhvervsuddannelserne og erhvervsuddannelseskurser.
Stk. 2. Direktoratet kan supplere Brancheskolerådet med tilforordnede.
Stk. 3. Direktoratet varetager sekretariatsfunktionen for Brancheskolerådet
Stk. 4. Direktoratet kan fastsætte regler for Brancheskolerådets opgaver og virksomhed.

 

Kapitel 3.
Brancheudvalget

§ 6. Direktoratet er ansvarlig for, at der inden for hvert større område af beslægtede fag nedsættes et brancheudvalg.
Stk. 2. Et brancheudvalg består af 5-10 medlemmer. Direktoratet beslutter, efter indstilling fra brancheskolen, hvem der skal være repræsenteret i det til skolen knyttede brancheudvalg. Relevante og forhandlingsberettigede lønmodtagerorganisationer og arbejdsgiverorganisationer samt relevante offentlige myndigheder og foreninger skal være repræsenteret i brancheudvalget. Brancheudvalget kan supplere sig med tilforordnede.
Stk. 3. Medlemmerne skal have indgående kendskab til branchens udvikling.
Stk. 4. Medlemmerne udpeges af de instanser Direktoratet har godkendt, jf. stk. 2. Udpegningen sker for en 4 årig periode. Første gang for perioden 1. august 1999 til 31. juli 2003. Genudpegning kan finde sted.

§ 7. Brancheudvalget konstituerer sig med formand og eventuelt næstformand på førstkommende møde efter nyudpegelse.
Stk. 2. Direktoratet udarbejder en vejledende forretningsorden, som desuden indeholder rammer for sammensætning og virksomhed. Brancheudvalget afgiver forslag til forretningsordenen til godkendelse i Direktoratet.

 

Brancheudvalgets opgaver

§ 8. Brancheudvalget skal følge den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmuligheder inden for udvalgets område og efter behov tage initiativ til nyetablering, omlægning og nedlæggelse af uddannelser.
Stk. 2. Brancheudvalget skal sørge for, at uddannelserne til stadighed udformes og tilrettelægges, så det faglige niveau er relevant og tilstrækkeligt højt i relation til brancheområdets udvikling.
Stk. 3. Brancheudvalget indstiller til Direktoratet godkendelse af program for skolens virksomhed i det kommende år. Indstillingen sker efter forslag fra skolens forstander.

§ 9. Brancheudvalget skal virke for de bedst mulige oplæringsmæssige forhold i praktikvirksomhederne.
Stk. 2. Brancheudvalget skal ved kontakt med virksomhederne virke for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbudet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling.

§ 10. Brancheudvalget afgiver indstilling til Direktoratet om godkendelse af:
1) En uddannelsesplan for hver enkelt uddannelse. Uddannelsesplanen skal indeholde en beskrivelse af uddannelsens mål og indhold, varighed og struktur, herunder placering af skoleophold i den samlede uddannelse.
2) Retningslinier for oplæringen på praktikstederne.
3) Bedømmelsesplaner og retningslinier for afholdelse af prøver.
4) Retningslinier for godkendelse af praktiksteder.
5) Iværksættelse af nye uddannelser inden for skolens område.
6) Iværksættelse af efter- og videreuddannelse samt omskoling inden for skolens område.

 

Kapitel 4.
Brancheskoler

§ 11. En brancheskole ledes af en forstander, der udnævnes af Direktoratet.
Stk. 2. Forstanderen har det pædagogiske, administrative og økonomiske ansvar for skolen.
Stk. 3. Forstanderen afgiver årligt en skriftlig beretning til brancheudvalget om skolens virksomhed i det forløbne år.

 

Brancheskolens opgaver

§ 12. En brancheskole varetager de af Direktoratet godkendte erhvervsuddannelsesaktiviteter inden for skolens område. I den forbindelse skal skolen:
1) Gennemføre de erhvervsuddannelser eller dele heraf, der er godkendt af Direktoratet. I samarbejde med brancheudvalget tilrettelægge indholdet af uddannelserne, herunder udarbejdelse af læreplaner, vejledninger og undervisningsmaterialer for hele uddannelsesforløbet.
2) Udarbejde forslag til nye uddannelser og revision af eksisterende uddannelser.
3) Administrere og gennemføre videre- og efteruddannelseskurser.
4) Varetage fagkonsulentfunktionen over for de lokale erhvervsskoler og Direktoratet.
5) Varetage uddannelses- og erhvervsvejledning til skolens elever.
6) Varetage øvrige relevante opgaver vedrørende erhvervsuddannelserne efter Direktoratets nærmere anvisninger, herunder styrende opgaver over for de lokale erhvervsskoler.

§ 13. Brancheskolen er sekretariat for det eller de brancheudvalg, der er tilknyttet skolens uddannelser.

 

Kapitel 5.
Lærerråd

§ 14. Ved hver brancheskole nedsættes et lærerråd. Lærerrådet består af forstander, inspektører og alle fastansatte faglærere.

§ 15. Lærerrådet vælger selv sin formand blandt de fastansatte faglærere. Valget finder sted årligt inden udgangen af september måned og gælder for undervisningsåret. Fratræder formanden i valgperioden, foretages nyvalg for den resterende del af undervisningsåret.

§ 16. Lærerrådet fastsætter selv regler for sin virksomhed

§ 17. Medlemmer af lærerrådet har mødepligt til lærerrådets møder.

 

Kapitel 6.
Elevråd

§ 18. Ved hver brancheskole nedsættes et elevråd.
Stk. 2. Elevrådet består af en repræsentant for hver af skolens klasser, hold, årgang, brancher, branchelinier eller anden passende opdeling. Elevrådet konstituerer sig selv med formand og næstformand.
Stk. 3. Direktoratet kan fastsætte regler for valg af elevråd.

§ 19. Elevrådet skal repræsentere eleverne over for skolens ledelse og lærere i generelle spørgsmål og skal hjælpe elever i konkrete sager i den udstrækning, disse ønsker det.
Stk. 2. Elevrådet fastsætter selv en forretningsorden. Forstanderen godkender forretningsordenen.

 

Kapitel 7.
Ikrafttrædelses- og ophævelsesbestemmelser

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1999.
Stk. 2. Samtidig ophæves følgende bestemmelser i bekendtgørelse nr. 20 af 27. december 1991 om styrelsen af erhvervsuddannelsesområdet:
1) §§ 1-4 og §§ 24-31 ophæves, for så vidt angår brancheudvalgene og brancheskolerne.
2) §§ 5-14 ophæves.
Grønlands Hjemmestyre, den 19. november 1998.
Konrad Steenholdt

/

Karl Kristian Olsen