Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 10. august 1998 om køb og salg af laks samt melding af laksefangster.

I medfør af §§ 25 og 26 samt § 33 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri fastsættes:

 

Gyldighedsområde

§ 1. Bekendtgørelse finder anvendelse ved al køb af laks samt salg af laks via brædtet. Derudover gælder bekendtgørelsen i forbindelse med melding af laksefangster fra fiskeri til eget forbrug.
Stk. 2. Kun personer med licens til erhvervsmæssigt laksefiskeri har tilladelse til salg af laks.

§ 2. Ved køb af laks skal forstås erhvervsmæssigt køb og modtagelse af laks direkte fra personer med licens til erhvervsmæssigt laksefiskeri på det grønlandske land- og fiskeriterritorium.
Stk. 2. Efter at årskvoten for laks, som er meddelt i medfør af Hjemmestyrets bekendtgørelse om fiskeri efter laks er opfisket, må køb eller salg af laks ikke ske.
Stk. 3. Meddelelse om, at kvoten er opfisket gives af Direktoratet for Fiskeri, Fangst, Erhverv & Landbrug i radio og presse.

 

Melding om køb og salg

§ 3. Hoteller, restauranter, slagterier, offentlige spisesteder, der har købt laks, skal give oplysning herom til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) om det daglige køb af laks. Fiskere, der har licens til erhvervsmæssigt laksefiskeri, og som har solgt laks via brædtet eller direkte til private, skal give oplysning herom til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) om det daglige salg af laks. Dette skal ske enten ved anvendelse af købs- og salgslister, jf. stk. 2, eller ved telefonindberetninger, jf. stk. 3.
Stk. 2. Købs- og salgslister (jf. bilaget til bekendtgørelsen) sendes hver dag pr. brev til GFLK, Box 501, 3900 Nuuk eller pr. fax 32 32 35.
Stk. 3. Telefonindberetninger kan indtelefoneres til GFLK på telefon 32 32 99 alle dage undtagen lørdage og søndage mellem kl. 8.00 og kl. 11.00 (indberetning for dagene fredag, lørdag og søndag afgives dog førstfølgende mandag). Telefonindberetninger skal indeholde de samme oplysninger som skriftlige indberetninger.

§ 4. Melding om fiskeri til eget forbrug skal ske på købs- og salgslister, jr. bilaget til bekendtgørelsen. Meldingerne skal sendes så hurtigt som muligt til GFLK, Box 501, 3900 Nuuk eller pr. fax 32 32 35.

 

Foranstaltninger

§ 5. Overtrædelse af §§ 1 og 2 eller undladelse af at give oplysning efter § 3 og § 4 kan medføre bøde.

 

Ikrafttrædelse

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. august 1998. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 5. august 1997 om køb og salg af laks samt melding af laksefangster.
Grønlands Hjemmestyre, den 12. august 1998.
Pâviâraq Heilmann

/

Peder Munk Pedersen


Bilag til bkg. om køb og salg af laks samt melding af laksefangster.

Købs- og salgslisten sendes til: Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK), Box 501, 3900 Nuuk,

Tlf. 32 32 99, Fax 32 32 35.

 

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver eller maskinskrift.

A. MELDING OM KØB AF LAKS
Købers navn: Antal kg.:
Kommune:
By/bygd:
A i alt: __________________kg. hel laks
B. MELDING OM SALG AF LAKS
Sælgers navn: Antal kg.:
Cpr. nummer:
Kommune:
By/bygd:
Fartøjsnr./navn:
Fartøjets størrelse målt i fod:

B i alt:

__________________kg. hel laks
C. MELDING OM FANGST AF LAKS TIL EGET FORBRUG
Navn: Antal kg.:
Kommune:
By/bygd:

C i alt:

__________________kg. hel laks

 

Dato:_________________________________________________________________

 

Underskrift:____________________________________________________________