Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 10. august 1998 om fiskeri efter laks.

I medfør af § 5, § 8, stk. 5, § 10, § 22, stk. 2, § 23, § 24, stk. 1, § 25, § 26, § 33, stk. 2 og § 34, stk. 3 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri samt § 2, stk. 3 og § 19 i Landstingslov nr. 11 af 12. november 1980 om naturfredning fastsættes:

 

Gyldighedsområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved al fiskeri efter laks, som drives på grønlandsk fiskeriterritorium vest for Kap Farvel i NAFO-område 1. Fiskeri udenfor 40 sømil fra basislinien må ikke finde sted.
Stk. 2. Ved fiskeri efter laks i de østgrønlandske fiskeriområder, gælder samme regler som nævnt i bekendtgørelsens §§ 5, 8, 9, 11 og § 12. Fiskeri udenfor 12 sømil fra basislinien må ikke finde sted.

 

Fastsættelse af laksekvoter

§ 2. Landsstyret fastsætter hvert år størrelsen af den vestgrønlandske kvote for laks. Fastsættelsen af kvoter sker blandt andet på baggrund af internationale aftaler.

 

Den erhvervsmæssige laksekvote og betingelserne herfor

§ 3. Landsstyret fastsætter efter samråd med KNAPK og KANUKOKA, hvordan vestkvoten skal fiskes eller fordeles samt startdatoen for det erhvervsmæssige laksefiskeri. Meddelelse herom gives til de enkelte kommuner, KNAPK og KANUKOKA samt gennem den landsdækkende presse.

§ 4. Erhvervsmæssigt fiskeri efter laks er betinget af en licens. Licenser til erhvervsmæssigt fiskeri udstedes af Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst, Erhverv og Landbrug. Ansvaret for udstedelsen af licenserne kan dog overdrages til kommunen efter aftale med Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst, Erhverv og Landbrug .
Stk. 2. Licenser kan udstedes til de ansøgere, som opfylder følgende betingelser:
1) Ansøgeren skal selv eje laksegarn og båd til laksefiskeri;
2) Ansøgeren skal i forbindelse med ansøgningen give oplysninger om antal laksegarn samt type eller mærke på de garn, vedkommende er i besiddelse af.
Stk. 3. Licens gives til ansøgere, der ejer fartøjer op til og med 42 fod. Fartøjer med licens til rejefiskeri må ikke tildeles licens til erhvervsmæssigt laksefiskeri.
Stk. 4. Landsstyret kan med henblik på at opnå en passende fordeling blandt fiskerne fastsætte nærmere vilkår for laksefiskeriet. Fastsættelsen sker efter forudgående forhandlinger med KNAPK og KANUKOKA. Meddelelse herom gives til de enkelte kommuner, KNAPK og KANUKOKA og meddeles gennem den landsdækkende presse.
Stk. 5. Når parterne nævnt i stk. 4 har besluttet sig for en fordeling af årskvoten til de enkelte kommuner, fordeles denne til enkelte fiskere i samarbejde mellem kommunalbestyrelsen, bygdebestyrelsen og den lokale fisker- og fangerforening.

§ 5. Afslag på ansøgninger om licens til erhvervsmæssigt fiskeri efter laks kan klages til Direktoratet for Fiskeri, Fangst, Erhverv og Landbrug, Box 269, 3900 Nuuk, eller via fax 32 47 04 med en begrundelse for klagen. Klagefristen er sat til 14 dage efter modtagelsen af et svar på ansøgningen fra kommunekontoret.
Stk. 2. De enkelte kommuner sender meddelelse til Direktoratet for Fiskeri, Fangst, Erhverv og Landbrug om antal tildelte licenser hurtigst muligt - dog senest 14 dage efter en eventuel kvotefordeling med oplysninger om navne, personnummer, fartøjsstørrelse, antal laksegarn og type eller mærke på de, som har fået tildelt licenser.

 

Redskaber til erhvervsmæssigt fiskeri efter laks

§ 6. Fiskeri efter laks må kun foretages med kroge eller med garn, hvis maskestørrelse i strakt mål er 140 mm. Drivgarn må anvendes i begrænset omfang, dog højst 20 længder ad gangen.
Stk. 2. Masker måles ved, at fiskerikontrollens måleredskab indsættes løst i masken, påhæftet en vægt på ½ kg og derefter falder ned i masken. Der måles 20 masker parallelt med liget. Alle masker skal opfylde kravet i stk. 1.
Stk. 3. Alle benyttede laksegarn skal være mærket med ejerens navn eller fartøjsnummer.

 

Fangst og regulering af kvoterne

§ 7. Erhvervsmæssigt fiskeri efter laks må ikke påbegyndes før den fastsatte dato, jfr. § 3, stk. 1, og afsluttes når kvoten er opfisket.
Stk. 2. Erhvervsmæssigt fiskeri efter laks må kun ske indenfor de fastsatte mængder i hel fisk, jfr. § 2.
Stk. 3. Fangsterne fra erhvervsmæssigt fiskeri kan kun sælges via det lokale brædt eller til hoteller, restauranter, slagterier samt offentlige spisesteder. Salg og køb af laks fanget i erhvervsmæssigt fiskeri sker i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse om køb og salg af laks samt melding af laksefangster. Fangsterne fra erhvervsmæssigt fiskeri må ikke være genstand for køb eller salg udenfor Grønland

§ 8. Når vestkvoten for erhvervsmæssigt fiskeri nærmer sig opfiskning, giver Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst, Erhverv og Landbrug meddelelse om de tidspunkter, hvor henholdsvis erhvervsfiskeri og køb og salg fra erhvervsfiskerne, der har fået licens til laksefiskeri, skal ophøre.
Stk. 2. Når den faktiske konstaterede fangst er større eller mindre end den fastsatte kvote, foretager Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst, Erhverv og Landbrug efter samråd med KNAPK og KANUKOKA en regulering af de kommunale kvoter, når der er lavet kommunalfordeling af den samlede årskvote.
Stk. 3. Laksefiskeri og køb og salg af laks fra erhvervsfiskerne er ikke tilladt i dagene, medens den i stk. 2 nævnte regulering sker.
Stk. 4. Meddelelse om de i stk. 1 og stk. 2 nævnte foranstaltninger gives i pressen.
Stk. 5. Efter de tidspunkter, hvor fiskeriet skal ophøre, er enhver form for erhvervsmæssigt fiskeri efter laks forbudt, herunder fiskeri med det formål at forsyne hjemmemarkedet.

 

Fiskeri efter laks til eget forbrug

§ 9. Fiskeri efter laks til eget forbrug er tilladt for alle fastboende borgere i Grønland.
Stk. 2. Fiskeri til eget forbrug må kun foregå fra fartøjer op til og med 42 fod. Fiskeri til eget forbrug må kun ske fra startdatoen og indenfor den periode, hvor det erhvervsmæssige laksefiskeri foregår (jfr. § 3 og § 8, stk. 1).
Stk. 3. Det er tilladt at bruge krog og fiskestang til laksefiskeri samt 1 (et) 2000 knuders standgarn, som beskrevet i § 6, pr. fartøj ved fiskeri efter laks til eget forbrug. I stedet for standgarn kan anvendes 1 (en) længde almindeligt drivgarn, som beskrevet i § 6, pr. fartøj ved fiskeri efter laks til eget forbrug.
Stk. 4. Laksegarnet skal mærkes med ejerens navn eller fartøjsnummer. Laksegarnet skal røgtes indenfor 24 timer. Laks fanget i medfør af stk. 1 må ikke være genstand for salg i eller udenfor Grønland.

 

Betalingsfiskeri efter laks

§ 10. Laksefiskeri for turister tillades kun i henhold til bekendtgørelse om betalingsjagt og -fiskeri.
Stk. 2. I forbindelse med betalingsfiskeri efter laks er kun krog og fiskestang tilladt.
Stk. 3. Laks fanget i medfør af stk. 1 må ikke være genstand for salg og køb i eller udenfor Grønland.

 

Kommunale vedtægter om laksefiskeri

§ 11. Kommunalbestyrelsen kan inden for rammerne af fiskerilovens bestemmelser herom efter forudgående høring af den lokale fisker- og fangerforening fastsætte strengere regulering omkring fiskeri efter laks end de i § 6, stk. 1 og § 9, stk. 2 - 4 fastsatte bestemmelser gennem en kommunal vedtægt, når specielle forhold taler herfor.

 

Rapportering af fangster fra laksefiskeri

§ 12. Alle laksefangster skal meldes i henhold til lov om fiskeri.

 

Foranstaltninger

§ 13. Overtrædelse af § 4, stk. 1, § 6, § 7, § 8, stk. 3 og 5, § 9 og § 10 kan medføre bøde og konfiskation af fangst. Overtrædelse af §§ 9 og 10 kan tillige medføre konfiskation af de anvendte fiskeredskaber.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. august 1998. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 5. august 1998 om fiskeri efter laks.
Grønlands Hjemmestyre, den 12. august 1998
Pâviâraq Heilmann

/

Peder Munk Pedersen