Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 1. november 1998 om fredning af øen Akilia, Nuup Kommunia.

 I medfør af § 3, stk. 1, nr. 2 og § 19 i landstingslov nr. 11 af 12. november 1980 om naturfredning i Grønland fastsættes:

 

§ 1. Øen Akilia, beliggende i Nuup Kommunia udlægges som fredet område for at beskytte de geologiske formationer på øen, som er af videnskabelig betydning.
Stk. 2. Øen er angivet på kortbilag og ligger indenfor område afgrænset af længde- og breddegraderne 51o35'00"V, 51o45'00"V, 63o57'00"N, 63o59'00"N, optaget på kort: 63 V 1, Færingehavn, 1: 250.000. Geodætisk Institut 1982.

§ 2. Offentligheden har adgang til øen, såfremt det kan ske uden tilsidesættelse af de i § 1, stk. 1 nævnte hensyn.

 

Brydning og indsamling af mineraler og bjergarter

§ 3. Al form for fysisk eller kemisk nedbrydning af mineraler eller bjergarter er forbudt. Dette gælder såvel ved boring, sprængning, savning, mejsling m.v.
Stk. 2. Det er forbudt at bygge, grave eller tænde ild på øen.

§ 4. Al indsamling af sten, herunder mineraler, bjergarter og alle former for løsmasser er forbudt.

§ 5. Landsstyret kan efter ansøgning give tilladelse til prøvetagning af mineraler og bjergarter til videnskabelig brug. Ansøger skal afgive projektbeskrivelse med angivelse af prøvetagningsmetode og mængde, samt type sten som ønskes prøvetaget.

 

Bortskaffelse af affald, udstyr og afmærkninger

§ 6. Det er forbudt at efterlade alle former for affald, markeringer og videnskabeligt udstyr.

 

Sanktions- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 7. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 2,3,4 og 6 kan medføre advarsel eller bøde.

§ 8. Kriminallovens bestemmelser finder tilsvarende anvendelse.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. november 1998.
Grønlands Hjemmestyre, den 1. november 1998.
Marianne Jensen

/

Søren Hald Møller


Bilag 1:

akilia.jpg (90578 bytes)