Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 22. april 1998 om ansættelse af udenlandske sygeplejersker i det grønlandske sundhedsvæsen.

I medfør af § 3, stk. 4 i landstingsforordning nr. 7 af 30. oktober 1995 om sygeplejerskers autorisation og virke fastsættes:

 

Autorisation.

§ 1. Ret til at udøve virksomhed som sygeplejerske i Grønland har kun den, der har modtaget autorisation i henhold til landstingsforordning nr. 7 af 30. oktober 1995 om sygeplejerskers autorisation og virke.
Stk. 2. Til udenlandske sygeplejersker udstedes autorisation efter ansøgning til Landsstyret, når den udenlandske sygeplejerske opfylder de krav, der følger af overenskomst om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet.
Stk. 3. For udenlandske sygeplejersker, der ikke er omfattet af ovennævnte overenskomst, udstedes autorisation efter vurdering af ansøgeren med udgangspunkt i de krav, der stilles af Sundhedsstyrelsen ved udenlandske sygeplejerskers ansøgning om dansk autorisation.

 

Vejledende regler for ansættelse af udenlandske sygeplejersker i Grønland.

§ 2. Udenlandske sygeplejersker, der efter meddelelse af grønlandsk autorisation, ønsker ansættelse i det grønlandske sundhedsvæsen, vurderes af den ansættende myndighed. Ved denne vurdering indgår personlige, faglige og andre kvalifikationer.   Som vejledende krav bør den udenlandske sygeplejerske have mindst:
1) 1 års praktisk og sproglig erfaring som sygeplejerske fra et nordisk land.
2) sprogkundskaber svarende til dansk på det niveau, der kræves ved prøve i dansk for udlændinge, Danskprøve 2.
3) eller sprogkundskaber på tilsvarende niveau i grønlandsk eller fuld beherskelse af nært beslægtet dialekt (inugtitut).

 

Ikrafttrædelse.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 1998 .
Grønlands Hjemmestyre den 22. april 1998.
Marianne Jensen

/

Martha S. Abelsen


Bemærkninger til Hjemmestyrets bekendtgørelse om udenlandske sygeplejerskers ansættelse i det grønlandske sundhedsvæsen.

Ad § 1:

I stk. 1 fastslås hvad der allerede følger af landstingsforordning nr. 7 af 30. oktober 1995 om sygeplejerskers autorisation og virke, at erhvervsudøvelse som sygeplejerske i Grønland, kræver grønlandsk autorisation (Med undtagelse af sygeplejersker omfattet af reglen i landstingsforordningens § 19 om sygeplejersker, der virker i Grønland pr. den 1. januar 1996 på grundlag af udenlandske autorisationer)

Bestemmelsen i stk. 2 indebærer, at udenlandske sygeplejersker fra Norden har krav på grønlandsk autorisation, jf. den nordiske overenskomst om gensidighed, men ikke dermed automatisk krav på ansættelse i det grønlandske sundhedsvæsen. Dette vil bero på den ansættende myndigheds vurdering efter de efterfølgende §§'s vejledende regler om ansættelse af sygeplejersker.

Stk. 3 fastslår, at der foretages en individuel vurdering af sygeplejersker fra udlandet, når der ikke er tale om sygeplejersker omfattet af den nordiske overenskomst, som omfatter sygeplejersker med nordisk statsborgerskab og nordisk autorisation. Sundhedsstyrelsen yder vejledning ved vurderingen af spørgsmål om krav til det uddannelsesmæssige niveau m.v.

  

Ad. § 2:

Ansøgningsproceduren ved ansøgning om grønlandsk autorisation forløber uafhængigt af ansættelsesproceduren. Det er hensigten, at de vejledende regler om ansættelse af sygeplejersker, skal tjene til at støtte de ansættende myndigheder i foretagelsen af skønnet vedrørende ansættelsen, uafhængigt af proceduren vedrørende udstedelsen af autorisationen.

Endvidere er det et generelt vejledende krav for ansættelse af sygeplejersker i det grønlandske sundhedsvæsen, at sygeplejersken behersker dansk på et niveau svarende til Danskprøve 2 for udlændinge eller grønlandsk på tilsvarende niveau. Endelig kan sproglige kvalifikationer fra nært beslægtede dialekter i Canada og Alaska komme på tale. Det afgørende ved vurderingen af sygeplejerskens kvalifikationer, er evnen til at kommunikere med den grønlandske befolkning, det være sig patienter, pårørende m.v.


Procedure ved autorisationsansøgning til Direktoratet for Sundhed.

Ansøgeren søger om autorisation i Direktoratet og vedlægger papirer som dokumentation for autorisation/uddannelse og statsborgerskab

 

Den sygeplejefaglige konsulent vurderer ansøgeren og indstiller til autorisation eller giver afslag

 

Ved positiv vurdering udfærdiges autorisationsbevis, som underskrives af Landsstyremedlemmet og direktøren