Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 26. marts 1998 om honorering af og udgiftsgodtgørelse til bestyrelsen i Kalaallit Nunaata Radioa (KNR).

I medfør af § 10, stk. 6 i landstingsforordning nr. 3 af 17. maj 1990 om radio- og fjernsyns-virksomhed, som ændret ved landstingsforordning nr. 1 af 20. februar 1998 fastsættes:

 

§ 1. Bestyrelsen i Kalaallit Nunaata Radioa modtager for sit arbejde et årligt honorar, som for bestyrelsesformanden udgør kr. 100.000 og for øvrige bestyrelsesmedlemmer kr. 50.000.
Stk. 2. Honoraret erlægges månedsvis bagud med tolv ydelser pr. år.
Stk. 3. Ved et bestyrelsesmedlems tiltræden i løbende måned ydes for hver dag bestyrelsesmedlemmet har virket et honorar på 1/365 af det i stk. 1 nævnte beløb. Tilsvarende gælder ved et bestyrelsesmedlems fratræden i løbende måned.

§ 2. Udgifter, herunder bl.a. til rejser, fortæring og ophold, afholdt i KNR’s tjeneste godtgøres bestyrelsens medlemmer efter de for hjemmestyrets tjenestemænd i Grønland til enhver tid gældende regler.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1998 med virkning fra den 1. marts 1998.
Stk. 2. Samtidig ophæves § 5 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 24. januar 1991 om vedtægt for Kalaallit Nunaata Radioa.
Stk. 3. Allerede erlagt vederlag for perioden den 1. marts 1998 til den 31. marts 1998 modregnes i den først forfaldne ydelse.
Grønlands Hjemmestyre, den 26. marts 1998.
Konrad Steenholdt

/

Karl Kristian Olsen