Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 3. april 1998 om rapportering ved fangst og anskydning af store hvaler.

I medfør af §§ 7, 8 og § 12 i landstingslov nr. 15 af 6. november 1997 om fangst og jagt fastsættes:

 

§ 1. Den der fanger eller anskyder sildepiskere (vågehvaler) og hvaler, der er større end sildepiskere, skal straks rapportere fangsten eller anskydningen til sin hjemkommune. Ved fællesfangst afgives rapporten af den udpegede kaptajn.
Stk. 2. I Vestgrønland trækkes samtlige fangster og anskydninger på sildepiskere fra den kommunale kvote det pågældende eller det følgende år. I Østgrønland gælder dette dog kun fangsterne.
Stk. 3. Rapporten afgives på et autoriseret skema (bilag I) til det nærmeste kommune- eller filialkontor, som straks videresender rapporten til hjemkommunen.

 

Fangst

§ 2. Efter fangst af de hvaler, der er nævnt i § 1, skal der på rapporteringsskemaet oplyses,
1) om hvalen (kolonne B-E i fangstrapporteringsskemaet):
a) Art.
b) Længde, som måles i en ret linie parallelt med hvalen. Der måles fra hakket i halefinnen til spidsen af overkæben.
c) Køn.
d) For hunhvaler, skal oplyses, om den har mælk i mælkekirtlerne, om den har foster og i bekræftende fald dettes længde og køn.
e) Maveindhold.
2) om fangsten (kolonne A, F, G, H, I og J i fangstrapporteringsskemaet):
a) Fartøjets navn og GR-nummer, ved fællesfangst oplyses kutternes navne og GR-numre eller antallet af joller.
b) Fangerens navn, cpr.nr., ved fællesfangst oplyses øvrige deltageres navne og cpr.nr. på bagsiden af skemaet.
c) Nummeret på den af kommunen udstedte licens (til sildepisker).
d) Position for fangsten, enten ved bredde og længde eller feltkode, jf. Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelsers feltkodekort, eller ved entydig stedsangivelse.
e) Dato for fangsten.
f) Stedet hvor flænsningen er sket.
g) Om ca. vægten på byttet; kilogram mattak, spæk og kød. Samt om der er udtaget og sendt prøve til Grønlands Naturinstitut.
h) Anvendt våben under hvalfangsten, med angivelse af hvilket eller hvilke våbenkalibre der blev brugt. Ved anvendelse af harpunkanon angives, om harpunen var forsynet med en hvalgranat. Der skal oplyses om serienummeret på hvalgranaten, som er indgraveret i den.
i) Oplysning om aflivningstiden, beregnet fra hvalen blev ramt til den er død. Endvidere markeres på figuren i Bilag I, side 2 hvor hvalen blev ramt. Hvis aflivningstiden overstiger 30 minutter, gives forklaring herpå.
3) udfylderens navn og dato for skemaudfyldningen. (kolonne L i fangst-rapporteringsskemaet).

 

Anskydning

§ 3. Hvis hvaler, der er nævnt i § 1 anskydes, men ikke landes, skal der oplyses, (kolonne A, B, F, I, K & L)
1) hvalens art,
2) fartøjets navn og GR-nummer, ved fællesfangst oplyses navne, cpr.nr. og GR-numre eller antallet af joller,
3) fangerens navn og cpr.nr., ved fællesfangst oplyses fangernes navne og cpr.nr. på bagsiden af skemaet,
4) det af kommunen tildelte licensnummer (til sildepisker),
5) position for anskydningen, der oplyses enten længde og bredde eller ved feltkode, jf. Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelsers feltkodekort, eller ved entydig stedsangivelse,
6) dato for anskydningen,
7) anvendt våben ved anskydningen, med angivelse af hvilket eller hvilke våben der blev brugt. Ved anvendelse af harpunkanon angives, om harpunen var forsynet med en hvalgranat. Der skal oplyses om serienummeret på hvalgranaten, som er indgraveret i den,
8) årsag til anskydningen, f.eks. dårlige vejrforhold, brud på fangstredskaber o.s.v. Endvidere markeres der på Bilag I, side 2, hvor hvalen blev ramt,
9) udfylderens navn og dato for skemaudfyldningen.

§ 4. Kommunalbestyrelsen har pligt til at melde pr. telefon og udfylde rapporteringsskema, når der er blevet konstateret ulovligt fangst eller anskydning af hvaler. Rapporteringsskemaerne sendes straks pr. fax til Direktoratet for Fiskeri, Fangst, Erhverv og Landbrug.
Stk. 2. Landsstyret kan pålægge kommunalbestyrelsen at lade udstedte licenser bortfalde, såfremt kommunalbestyrelsen fremsender manglende oplysninger eller ikke rettidigt indberetter til landsstyret.

§ 5. Bøde kan idømmes den der overtræder §§ 1, 2, og 3.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft 3. april 1998.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 42 af 18. december 1992 om rapportering ved fangst og anskydning af hvaler.
Grønlands Hjemmestyre, den 3. april 1998
Pâviâraq Heilmann

/

Jørn Birk Olsen


(bilag I, side 1)

RAPPORT OM FANGST AF HVAL:  (sæt x) ___

RAPPORT OM ANSKYDNING AF HVAL: (*)   __

A

 

Dato Navn**      Cpr.nr. Licensnr.       GR-nr.      Antal joller

B

Hvalens art: Sildepisker __      Finhval __      Anden __

C

Længde meter (fra hak i halefinnen til overkæben)

D

Køn:(sæt kryds) Hun __  Han __

Hvis hunkøn:

med mælk i kirtlerne;    Ja __    Nej __

med foster:             Ja __    Nej __

evt. fosters køn;           hun __  han __

evt. fosters længde:_______m.

E

Maveindhold:______________________________

F

Fangststed:____________________________________ eller

Position:__________ grader____________ min. nordlig bredde

               __________ grader____________ min. vestlig længde

G

Flænsningssted:

H

Fangsten i ca. kg :          Kg kød:

Kg mattak:

Kg qiporaq:

Kg Total:

__ Prøve udtaget og sendt til Grønlands Naturinstitut, Box 570, 3900 Nuuk.

I

Anvendt våben: __ Harpunkanon med sprænggranat                            Serienr.__________

__ Riffel      Kaliber:_____________

__ Andet  Angiv:______________

J

Aflivningtid:_____min. (Hvis mere end 30 min, skriv da forklaring på næste side)

K

Årsag til anskydning *: skriv forklaringen i rubrikken på næste side.

L

Udfyldt af (**):


______________________________________________________________
Dato            Navn                                 Underskrift

 

 

* Såfremt hvalen er anskudt, men ikke landet, udfyldes kun kolonnerne A, B, F, I, K & L. Ved anskydning skal der i rapporten vedlægges en forklaring på anskydningens årsag.

** Ved jollefangst anføres øvrige fangeres navne på Bilag I side 2.

 


Ved fællesfangst: (Bilag I, side 2)

 

NAVNE & CPR.NR. PÅ FANGERE:

NAVNE & CPR.NR. PÅ FANGERE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indberetningsprocedure ved fangst eller anskydning af hvaler:

Ved fangst eller anskydning af alle store hvalarter udfylder fangeren, ved fællesfangst den udvalgte kaptajn et rapporteringsskema, og sender det til kommunekontor/bygdekontor.

Ved fangst udfyldes alle kolonnerne A-J & L, medens kolonnerne A, B, F, I, K & L udfyldes ved anskydning.

Umiddelbart efter hver fangst afleveres et skema pr. hval til kommunekontor/bygdekontor. Kommunen videresender kopi af samtlige modtagne skemaer efter gældende regler i bekendtgørelsen til Direktoratet for fiskeri, Fangst, Erhverv og Landbrug.

Ved konstatering af ulovligt nedlagte hvaler, har kommunalbestyrelsen pligt til at anmelde fangsten til Direktoratet for Fiskeri, Fangst, Erhverv og Landbrug umiddelbart efter konstateringen.

 

Hvis anskydning eller aflivningstid på mere end 30 min., skrives årsag dertil

Sæt kryds, hvor hvalen blev ramt;