Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 3. april 1998 om fangst af store hvaler.

I medfør af § 5, § 8 og § 12 i landstingslov nr. 15 af 6. november 1997 om fangst og jagt, § 2, stk. 1 og § 19 i landstingslov nr. 11 af 12. november 1980 om naturfredning i Grønland fastsættes:

 

§ 1. Ved "store hvaler" forstås i denne bekendtgørelse sildepiskere (vågehvaler) og hvaler, der er større end sildepiskere.

§ 2. Det er forbudt på Grønlands fiskeriterritorium at beskyde eller fange store hvaler.
Stk. 2. Finhvaler og sildepiskere er undtaget fra forbudet i stk. 1 efter reglerne i denne bekendtgørelse.
Stk. 3. Efter forudgående tilladelse fra Landsstyret kan der ske aflivning af hårdt sårede døende hvaler, hvaler viklet i fiskegarn samt hvaler i sassat. Sildepiskere i sassat omfattes dog af § 7, stk. 1.
Stk. 4. Såfremt en lovlig fangst af finhval eller sildepisker efterfølgende viser sig ikke at være egnet til menneskeføde grundet sygdomsangreb eller lignende, kan Landsstyret, jf. stk. 3., efterfølgende give tilladelse til at fangsten betragtes som en aflivning. Hvis der er anvendt sildepiskerlicens vil den stadig være gyldig.
Stk. 5. Vilkår for anvendelse af hvaler, der er aflivet efter stk. 3 og stk. 4, og konsekvenserne for den samlede hvalkvote fastsættes af Landsstyret.

 

Finhvaler

§ 3. Landsstyret meddeler hvert år efter samråd med KNAPK og KANUKOKA, hvor mange finhvaler der i kalenderåret højst må fanges i hver kommune i Vestgrønland.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte nærmere vilkår for hvalfangsten i en tilladelse det pågældende år, blandt andet med henblik på at vurdere virkningerne af fangstmetoder.

§ 4. Kun finhvaler, som er længere end 15,2 meter, må fanges af personer, der har af KIS (fartøjskonsulenttjenesten) godkendt udstyr til finhvalfangst samt kommunens tilladelse hertil. Når finhvaler ledsages af unger, må hverken hunhvalerne eller ungerne beskydes eller fanges.

 

Udstyr til fangst af finhvaler

§ 5. Tilladte fartøjer til fangst af finhvaler er
1) et fartøj på mindst 36 fod eller
2) to fartøjer på hver mindst 30 fod pr. finhval.
Stk. 2. Til at fange finhvaler må kun anvendes harpunkanoner med en kaliber 50 mm med hvalgranater til finhval, som er godkendt af Landsstyret.
Stk. 3. De i stk. 1 nævnte fartøjer skal være udstyret med harpunkanon og line- eller trawlspil. Hver båd skal være udstyret med liner samt forløber på mindst 20 mm i diameter og bøjer i tilstrækkeligt omfang til at forhindre, at fangsten synker.
Stk. 4. Ved hver finhvalfangst skal der være klargjort en ekstra hvalgranat.
Stk. 5. Kun personer, der har et gyldigt bevis for at have deltaget i kursus om brugen af hvalgranater, må købe og håndtere sådanne.
Stk. 6. Salg af hvalgranater må kun finde sted mod forevisning af et gyldigt bevis, jf. stk. 5. samt gyldig tilladelse for det pågældende år, jf. § 13. stk. 2.

 

Sildepiskere

§ 6. Landsstyret meddeler hvert år, hvor mange sildepiskere der i kalenderåret højst må fanges ved henholdsvis Vestgrønland og Østgrønland.
Stk. 2 Landsstyret meddeler efter samråd med KNAPK og KANUKOKA ligeledes hvert år, hvor mange sildepiskere, der i kalenderåret højst må fanges i hver enkelt kommune i Vestgrønland og Østgrønland.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte nærmere vilkår for hvalfangsten i licensen det pågældende år, herunder med henblik på at vurdere virkningerne af fangstmetoder.

§ 7. Sildepiskere må kun fanges på Grønlands fiskeriterritorium i perioden fra 1. april til 31. december begge dage inklusive. Når sildepiskere ledsages af unger, må hverken hunhvalerne eller ungerne beskydes eller fanges. Sildepiskere, der optræder i sassat, må dog fanges hele året.
Stk. 2. Kun personer med licens og godkendt udstyr til hvalfangst må fange sildepiskere.

 

Udstyr til fangst af sildepiskere

§ 8. Fartøjer med harpunkanon, der deltager i fangst af sildepiskere, skal være under 70 fod og være forsynet med line- eller trawlspil.
Stk. 2. Til at fange sildepiskere må kun anvendes harpunkanoner med en kaliber 50 mm med hvalgranater til sildepisker, som er godkendt af Landsstyret.
Stk. 3. Kun personer, der har et gyldigt bevis for at have deltaget i kursus om brugen af hvalgranater, må købe og håndtere sådanne.
Stk. 4. Salg af hvalgranater må kun finde sted mod forevisning af et gyldigt bevis, jf. stk. 3 samt gyldig licens for det pågældende år, jf. § 13. stk. 1.
Stk. 5. En hval, som er anskudt, men ikke dræbt, skal hurtigst muligt aflives. Aflivningen skal ske ved skud i hovedregionen, enten med hvalgranat eller med rifler med en kaliber på mindst 7,62 mm (30.06) med spidsskarpt kugle (helmantel).

 

Generelt om harpunkanoner

§ 9. Harpunkanoner, der anvendes i finhval- og sildepiskerfangsten skal være i teknisk og funktionel god stand, således at der ikke er risiko for personskader. Ligeledes skal fangstudstyret være så effektivt, at aflivningen af hvalen sker hurtigst muligt.
Stk. 2. Montering af en harpunkanon på et fartøj skal i hvert enkelt tilfælde være godkendt af KIS (fartøjskonsulenttjenesten) eller en anden af Landsstyret godkendt institution.

§ 10. Samtlige harpunkanoner skal synes og godkendes af KIS (fartøjskonsulenttjenesten) eller en anden af Landsstyret godkendt institution hvert andet år gældende fra terminen for den første registrering og syn den 31. marts 1994.
Stk. 2. Effektivisering og sikkerhedsmæssig renovering af harpunkanoner på baggrund af første syn i henhold til stk. 1 skal ske ved indkaldelse senest den 31. december 1999.
Stk. 3. Ejere af nyanskaffede harpunkanoner kan ikke forvente tilladelse til hvalfangst, hvis harpunkanonen ikke er synet og godkendt af KIS eller en anden af Landsstyret godkendt institution.

 

Fællesfangst af sildepiskere

§ 11. Landsstyret kan tillade, at der ved fællesfangst fanges et mindre antal sildepiskere uden at anvende harpunkanon. Tilladelsen kan gives, såfremt fangsten har stor betydning for lokalsamfundet, og såfremt der ikke tilføres tilstrækkeligt frisk kød fra lokale kuttere med harpunkanon.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte nærmere vilkår for fællesfangsten i licensen det pågældende år, herunder med henblik på at vurdere virkningerne af fangstmetoder.
Stk. 3. Landsstyret fordeler de fastsatte dispensationer til fællesfangst på sildepiskere til kommunerne efter samråd med KNAPK og KANUKOKA samtidig med fordelingen af den samlede nationale kvote.
Stk. 4. Ved fordeling af licenserne til fællesfangst inden for en kommune skal bygder og i anden række byer uden fartøjer med harpunkanoner prioriteres højest.
Stk. 5. Landsstyrets tilladelse betinges af, at
1) fangstens organiseres som fællesfangst med deltagelse af mindst 5 joller ved hver fangst. Kuttere uden harpunkanon på op til 30 fod kan deltage i fællesfangst, dog ikke som den ledende båd.
2) fangsten foregår med rifler med en kaliber på mindst 7,62 mm (30.06) med spidsskarpt kugle (helmantel). Det er forbudt at anvende hel- og halvautomatiske rifler i hvalfangsten.
3) hver jolle er udstyret med håndharpuner monteret med liner på mindst 12 mm i diameter og bøjer i tilstrækkeligt omfang til at forhindre, at fangsten synker. Kuttere, der deltager i fællesfangst, skal endvidere være forsynet med line- eller trawlspil,
4) fangsten foregår under ledelse af kaptajnen, der udpeges blandt jolleejerne af den lokale fisker- og fangerorganisation og kommunen i forbindelse med fordelingen således, at alle medejere er bekendt med vedkommende,
5) fangsten ikke påbegyndes, før samtlige deltagere i fællesfangsten/ medejere af licensen er varskoet om fangstens påbegyndelse,
6) der hurtigst muligt foretages en effektiv aflivning af sildepiskeren og
7) samtlige medejere af licensen skal inddrages i fordelingen af fangsten.

 

Udnyttelse af fangsten

§ 12. Enhver der fanger en sildepisker eller finhval har pligt til at udnytte alle spiselige dele fra fangsten. Hvis hele fangsten ikke kan bruges eller sælges, har fangeren pligt til at give de resterende dele til lokalbefolkningen.
Stk. 2. Flænsning af hvaler og dumpning af hvalrester skal foregå i overensstemmelse med levnedsmiddelkontrollovgivningen og miljøbeskyttelseslovgivningen.

 

Licenser og kontrol

§ 13. Kommunalbestyrelsen udsteder inden for den af Landsstyret fastsatte kvote, jf. § 6, nummererede licenser, som giver licenshaveren adgang til med et navngivet eller nærmere specificeret fartøj at fange én sildepisker for hvert licensnummer.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udsteder inden for den af Landsstyret fastsatte kvote, tilladelser, som giver indehaveren adgang til med et navngivet eller nærmere specificeret fartøj, at fange finhvaler, jf. § 3.
Stk. 3. Efter ansøgning udstedes licenser af kommunalbestyrelsen efter samråd med bygdebestyrelserne og den stedlige fisker- og fangerforening. Licenser udstedes på nummererede blanketter, som Direktoratet for Fiskeri, Fangst, Erhverv og Landbrug sender til kommunen.
Stk. 4. I tilfælde af, at der i en kommune er færre tildelte licenser til fangst af sildepisker end indkomne ansøgninger, foretages fordelingen efter en turnus, hvor der tages hensyn til forrige års fangst samt ikke anvendte licenser.

§ 14. Den samlede kommunekvote fordeles på én gang.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan udstede licenser til fangst af sildepisker til personer, der har gyldigt erhvervsjagtbevis, og enten
1) har et fartøj med godkendt harpunkanon og ejeren selv eller et besætningsmedlem skal være i besiddelse af et gyldigt bevis for at have deltaget på kursus om brugen af hvalgranater, eller
2) har dispensation til fællesfangst, jf. § 11.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan udstede tilladelser til finhvalfangst til personer, der har gyldigt erhvervsjagtbevis, og har et fartøj med godkendt harpunkanon; ejeren selv eller et besætningsmedlem skal være i besiddelse af et gyldig bevis for at have deltaget på kursus om brugen af hvalgranater. Tilladelsen er det brev kommunen giver til ansøgeren, som opfylder betingelser for at kunne drive finhvalfangst.
Stk. 4. En person kan ikke modtage licens eller tilladelse til både fartøj med harpunkanon og fællesfangst.
Stk. 5. Ved fællesfangst udstedes licens til den, som er udpeget til kaptajn for fangsten. Navnene på de øvrige deltagere ved fællesfangsten skrives på bagsiden af licensen.
Stk. 6. Licenser og tilladelser gælder for ét kalenderår, jf., dog § 16, stk. 4.

§ 15. Kommunalbestyrelsen kan efter samråd med bygdebestyrelsen og den lokale fisker- og fangerforening fastsætte betingelser ved kommunal vedtægt, der er strengere end de i § 14, stk. 2 og stk. 3 fastsatte.
Stk. 2. Kommunale vedtægter stadfæstes af Direktoratet for Fiskeri, Fangst, Erhverv og Landbrug.

§ 16. Når kommunalbestyrelsen har udstedt det antal licenser til fangst af sildepisker, kvoten tillader, indsender kommunalbestyrelsen oplysninger om licensindehavernes navne, cpr-numre, licensnumre og GR-numre til Direktoratet for Fiskeri, Fangst, Erhverv og Landbrug senest 1 måned efter kommunens modtagelse af licensblanketter fra direktoratet.
Stk. 2. En licens til fangst af en sildepisker ved Vestgrønland er udnyttet, når hvalen er fanget eller anskudt.
Stk. 3. En licens til fangst af en sildepisker i Østgrønland er udnyttet, når hvalen er fanget.
Stk. 4. En udstedt licens, som ikke er blevet udnyttet inden genfordeling af restkvoter i efteråret, indgår automatisk i genfordelingskvoten, og kan derefter ikke bruges af den tidligere licensejer.
Stk. 5. Landsstyret kan for det pågældende eller for det efterfølgende år nedsætte kommunens kvote såfremt det konstateres, at der i kommunen er fanget finhvaler uden tilladelse, er fanget eller anskudt sildepiskere uden licens, er fanget eller anskudt flere sildepiskere eller er fanget flere finhvaler end tilladt i et kalenderår. Nedsættelsen kan ske på såvel for sildepisker- som på finhvalkvoten, uanset for hvilken art, der er overskredet.
Stk. 6. Fangst eller anskydning af fredede hvalarter kan medføre kvotereduktion samme år eller det følgende år for vedkommende kommune, hvor ulovligheden er sket.

 

Omfordeling af licenser

§ 17. Kommunalbestyrelsen kan efter samråd med de lokale fisker- og fangerorganisationer bestemme, at en udstedt licens eller udstedte licenser flyttes indenfor kommunen eller bortfalder med virkning fra det tidspunkt, hvor meddelelse herom er udsendt pr. brev eller telefax, i radio, i aviser og blade eller på anden lignende måde. Der skal gives særskilt meddelelse til Landsstyret.
Stk. 2. Når meddelelse er givet, skal licensindehaveren eller licensindehaverne aflevere licensen eller licenserne til kommunalbestyrelsen.
Stk. 3. Landsstyret kan pålægge kommunalbestyrelsen at lade udstedte licenser eller tilladelser bortfalde i henhold til stk. 1, såfremt kommunalbestyrelsen ikke rettidigt indberetter til Landsstyret om nedlagte og anskudte hvaler efter reglerne i hjemmestyrebekendtgørelsen om rapportering ved fangst og anskydning af store hvaler.
Stk. 4. Landsstyret kan efter forudgående høring hos KNAPK og KANUKOKA gennem radio eller øvrige presse meddele, at udstedte licenser er flyttet til en anden kommune eller bortfaldet med virkning fra det tidspunkt, hvor meddelelsen er udsendt. Licenserne skal derefter tilbageleveres jf. stk. 2.

 

Genfordeling af kvoter

§ 18. Direktoratet for Fiskeri, Fangst, Erhverv og Landbrug genfordeler i samarbejde med KNAPK og KANUKOKA den eventuelle resterende kvote på finhvaler og sildepiskere. Der skal tages skridt til en sådan genfordeling senest den 15. oktober. Fangst er forbudt fra dagen før genfordelingsdagen og kan først genoptages, når kommunen i samråd med den lokale fisker- og fangerforening har foretaget og offentliggjort en ny fordeling. Restkvoten genfordeles kun til kommunerne fra Kangaatsiaq til Nanortalik.
Stk. 2. Meddelelse om genfordeling og vilkårene herfor offentliggøres såvidt muligt gennem radio og den øvrige presse.
Stk. 3. Med henblik på fangst i perioden 1. september og frem til genfordelingen kan kommunerne Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat og Qeqertarsuaq foretage en indbyrdes genfordeling af deres restkvoter. Genfordelingen skal foretages efter samråd med de lokale fisker- og fangerorganisationer i de respektive kommuner.
Stk. 4. Ammassalik og Ittoqqortoormiit kommuner skal drøfte genfordeling af kvoter i Østgrønland umiddelbart efter den 15. august.
Stk. 5. Eventuelle beslutninger om genfordeling i de i stk. 3 eller stk. 4 nævnte kommuner, meddeles skriftligt til Direktoratet for Fiskeri, Fangst, Erhverv og Landbrug senest 1 uge før genfordeling. Ligeledes meddeles resultatet fra fordelingen af restkvoten.
Stk. 6. Landsstyret kan efter forudgående høring hos KNAPK og KANUKOKA gennem radio eller øvrige presse meddele, at udstedte licenser er flyttet til den anden kommune eller bortfaldet med virkning fra det tidspunkt, hvor meddelelsen er udsendt. Licenserne skal derefter tilbageleveres jf. stk. 2.

 

Salg af fangst

§ 19. Fangede finhvaler eller sildepiskere må ikke sælges førend kommunekontoret eller filialkontoret ved stempel på licensen eller tilladelsen har registreret fangsten.
Stk. 2. Indehavere af licens til harpunkanonfangst er før stempling pligtig til at fremvise original faktura for køb af harpungranat samt fremvise brugte granater til kommunekontoret med henblik på kontrol af serienummeret.
Stk. 3. Salg eller køb af fangsten eller dele heraf må ikke finde sted før indehaveren af licens eller tilladelse påtegner en kopi af licensen eller tilladelsen. Af kopien skal fremgå, at fangsten er registreret af en kommunal myndighed.
Stk. 4. Salget må dog påbegyndes uden for kontorets åbningstid, såfremt registreringen foretages straks efter, at kontoret er åbnet.

 

Vævsprøver

§ 20. Enhver, som har fanget en hval, har pligt til at aflevere en vævsprøve bestående af et mindre stykke mattak og kød fra fangsten til kommunen med oplysning om art, dato og lokalitet for fangsten, snarest efter flænsningen. Vævsprøverne lægges i den af Grønlands Naturinstitut udleverede plastbeholder med konserveringsvæske.
Stk. 2. Kommunen videresender den indleverede vævsprøve og oplysninger til Grønlands Naturinstitut, Box 570, 3900 Nuuk straks efter modtagelsen.

 

Dispensation

§ 21. Landsstyret kan til videnskabelige formål meddele dispensation fra denne bekendtgørelses bestemmelser.

 

Udførsel og sanktioner

§ 22. Det er forbudt at udføre hvalkød i kommercielt øjemed. Det er dog tilladt at udføre dele af hvaler fanget i henhold til § 21.

§ 23. Bøde kan idømmes den, der overtræder § 2, §§ 4 og 5, §§ 7, 8, 9 og 10 , § 11, stk. 5, § 12, § 16, stk. 2,3 og 4, § 17, stk. 2, §§ 19 og 20 samt § 22.
Stk. 2. Ved overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen anvendes Kriminallovens bestemmelser om konfiskation tilsvarende.
Stk. 3. Sager om bøde og sager om konfiskation behandles efter landstingslov om fangst og jagt.

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft 3. april 1998.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 9 af 6. april 1995 om fangst af store hvaler.
Grønlands Hjemmestyre, den 3. april 1998.
Pâviâraq Heilmann

/

Jørn Birk Olsen