Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 26. marts 1998 om fredning af og jagt på rensdyr.

I medfør af § 5, stk. 1 og stk. 2, § 7, § 8, stk. 1 og stk. 2 og § 12 stk. 2 i landstingslov nr. 15 af 6. november 1997 om fangst og jagt samt § 2, stk 3 og § 19 i landstingslov nr. 11 af 12. november 1980 om naturfredning i Grønland fastsættes:

 

Gyldighedsområde.

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på fredning af og jagt på rensdyr (Rangifer tarandus) bortset fra de områder, der er udlagt til tamrendrift.

 

Fredning.

§ 2. Rensdyr er fredet i hele landet med de i § 3 nævnte undtagelser, jævnfør dog stk. 2.
Stk. 2. Rensdyr, som bærer en satellitradiosender i et ca. 6 cm bredt orange halsbånd, må uanset bestemmelserne i § 3 ikke gøres til genstand for jagt.

 

Fastsættelse af kvoter og jagtperiode.

§ 3. Landsstyret kan årligt fastsætte et antal rensdyr, som må nedlægges ved jagt (kvote).
Stk. 2. Kvoten kan af Landsstyret begrænses til dyr af bestemte køns- og aldersgrupper.
Stk. 3. Kvoten kan af Landsstyret inddeles i mindre kvoter, som skal nedlægges inden for begrænsede områder.
Stk. 4. Perioden for jagt fastsat i medfør af stk. 1 er 15. august - 10. september, begge dage inklusive.

 

Fordeling af kvoter.

§ 4. Den efter § 3, stk 1-3 fastsatte kvote fordeles af Landsstyret, efter jagtbeviskategorier, til kommuner eller områder uden for kommunal inddeling i samarbejde med KNAPK og KANUKOKA.
Stk. 2. De årlige kvoter samt vilkårene herfor offentliggøres i den landsdækkende presse før jagttidens begyndelse.

 

Udstedelse af licenser.

§ 5. Ved de kommunale kvoter efter § 4, stk. 1 udsteder kommunalbestyrelsen licenser med ret til nedlæggelse af rensdyr til ansøgere med gyldigt erhvervs- eller fritidsjagtbevis med folkeregisteradresse i den pågældende kommune samt til ansøgere med gyldigt fritidsjagtbevis, der er studerende uden for landet, og hvis adresse på selve fritidsjagtbeviset er registreret i den pågældende kommune, jfr. dog stk. 5.
Stk. 2. I områder udenfor den kommunale inddeling efter § 4, stk. 1 udsteder Landsstyret licenser med ret til nedlæggelse af rensdyr til ansøgere med gyldigt erhvervs- eller fritidsjagtbevis med folkeregisteradresse i området, jfr. dog stk. 4 og stk. 5. Landsstyret kan dog bemyndige borgerrådet i det pågældende område til at forestå udstedelsen af licenserne efter stk. 3 og stk. 4.
Stk. 3. Ved udstedelse af licenser til ansøgere med erhvervsjagtbevis skal fordelingen af licenser ske, så hver ansøger så vidt muligt får lige mange licenser inden for en kommune. I det omfang dette ikke kan lade sig gøre, skal fordelingen af de overskydende licenser ske ved lodtrækning. Lodtrækningen skal ske, så den lokale fisker- og fangerforening og offentligheden i øvrigt har adgang til at overvære denne.
Stk. 4. Ved udstedelse af licenser til ansøgere med fritidsjagtbevis skal fordelingen ske efter en lodtrækning. Lodtrækningen skal ske, så offentligheden har adgang til at overvære denne.
Stk. 5. Deltagelse i fordeling af licenser til ansøgere med erhvervsjagtbevis, jf. stk. 3, samt deltagelse i lodtrækning jf. stk. 3 og 4, er betinget af, at ansøgers erhvervsjagtbevis hhv. fritidsjagtbevis er betalt og dermed gyldigt pr. 1. maj det pågældende jagtår.

 

Betingelser for jagt.

§ 6. Kun personer, som er i besiddelse af en licens udstedt i medfør af § 5, stk. 1 eller stk. 2, må nedlægge rensdyr. En licens giver ret til fangst af et rensdyr.
Stk. 2. Licensen udstedes til en navngiven person og må ikke sælges til andre. Personer, der har fået en licens og ikke kan eller vil udnytte den, skal snarest returnere den ubenyttede licens til den licensudstedende myndighed til eventuel genfordeling. Licensen kan dog overdrages ved simpel fuldmagt noteret på selve licensen til en anden person, der opfylder kravene i henholdsvis § 5, stk. 3 eller § 5, stk. 4. Den licensudstedende kommune skal dog forinden registrere overdragelsen samt attestere denne ved sit stempel og underskrift på licensen.
Stk. 3. Den licensudstedende myndighed kan fastsætte en tidsfrist for afhentning af tildelte licenser, så uafhentede licenser kan genfordeles, dog tidligst fra et tidspunkt 2 uger før jagtens afslutning.
Stk. 4. I licensen angives det antal rensdyr samt eventuel køns- og aldersgruppe, som den giver ret til at nedlægge, i hvilken periode samt i hvilket område jagten må foregå.
Stk. 5. Til brug for vildtbiologiske undersøgelser har enhver jæger, der nedlægger et rensdyr pligt til at oplyse om dato, lokalitet for nedlæggelsen, dyrets køn, vurderet alder, fedningsgrad, om simlen er i følge med kalv samt plombenummer, jævnfør § 9, stk. 1.
Stk. 6. Landsstyret kan stille yderligere vilkår i forbindelse med udstedelse af licenser til rensdyrjagt, herunder om aflevering af biologisk materiale og afgivelse af oplysninger til brug ved vildtbiologiske undersøgelser.
Stk. 7. Oplysninger jævnfør stk. 5 og 6 anføres på licensen, der skal afleveres til kommunen hurtigst muligt og senest 3 uger, efter jagtperioden er sluttet. Oplysningerne videresendes samlet af kommunen til Direktoratet for Fiskeri, Fangst, Erhverv og Landbrug.
Stk. 8. Rettidig indsendelse af fangstmelding i henhold til stk. 7 kan ved den næstfølgende licensuddeling til rensdyrjagt gøres til et kriterie for at komme i betragtning til en licens. Hvis licensen overdrages til en anden ved en fuldmagt efter stk. 2, er det vedkommende, som bliver ansvarlig for indsendelse af fangstrapporteringen.

 

Jagtmetoder.

§ 7. Eneste lovlige våben ved rensdyrjagt er rifler, med .222 som mindste lovlige kaliber. Haglgeværer, halv- og helautomatiske våben samt alle typer af salonrifler er forbudt at anvende til rensdyrjagt.
Stk. 2. Løsgående hunde tillades ikke i jagtområderne i jagtperioden. Der må ikke medtages hunde eller anvendes hundeslæde som transportmiddel ved jagt på rensdyr.
Stk. 3. Fly, helikoptere samt enhver form for motorkøretøjer må ikke anvendes under jagt på rensdyr eller som transportmiddel i forbindelse med jagt på rensdyr.

 

Anvendelse af nedlagte dyr m.v.

§ 8. Al kød fra nedlagte rensdyr skal anvendes på stedet eller medtages derfra.
Stk. 2. Indsamling af rensdyrgevirer er kun tilladt i jagtperioden.

 

Kontrol.

§ 9. Personer, som i medfør af § 5, stk 1 og stk. 2 har opnået tilladelse til rensdyrjagt, vil sammen med licensen få udleveret to ens nummererede éngangsplomber per dyr til brug for senere identifikation af de nedlagte dyr.
Stk. 2. Hurtigst muligt efter nedlæggelse af et dyr og senest, når dyret bringes om bord i fartøjet, der bruges til transport af fangsten, skal éngangsplomberne fastgøres på dets køller, således at der er tale om en stabil og iøjnefaldende placering.
Stk. 3. Éngangsplomberne skal forblive på dyret, indtil det anvendes.
Stk. 4. Udleverede, men ikke anvendte éngangsplomber, skal hurtigst muligt og senest umiddelbart efter jagttidens ophør afleveres til kommunen. Kommunen fremsender snarest herefter disse til Direktoratet for Fiskeri, Fangst, Erhverv og Landbrug.

§ 10. Enhver rensdyrjæger skal på forlangende fra jagt- og fiskeribetjente eller andre af Landsstyret dertil bemyndigede personer samt politiet kunne fremvise gyldig dokumentation for sin jagtret.
Stk. 2. Antræffes anskudte rensdyr skal underretning herom hurtigst muligt meddeles til en af de i stk. 1 angivne kontrolinstanser, som af Landsstyret kan bemyndiges til at nedlægge de pågældende rensdyr. De nedlagte dyr vil herefter tilfalde Grønlands Hjemmestyre.

 

Dispensation.

§ 11. Landsstyret kan dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser til videnskabelige formål, herunder give tilladelse til videnskabelig jagt. Landsstyret kan opstille nærmere vilkår for afviklingen af videnskabelig jagt.
Stk 2. Landsstyret kan ligeledes meddele dispensation fra bekendtgørelsens bestemmelser, hvis rensdyr er til fare for mennesker, fly- og anden offentlig trafik, og give tilladelse til politiet, jagt- og fiskeribetjente eller bemyndige andre personer til at nedlægge de pågældende rensdyr. De nedlagte dyr vil herefter tilfalde Grønlands Hjemmestyre.

 

Foranstaltninger.

§ 12. For overtrædelse af bestemmelserne i § 2 og §§ 6 - 10 kan der idømmes bøde.
Stk. 2. Kød, skind og andre dele af rensdyr, der er nedlagt i strid med § 2, og §§ 6 - 7 kan konfiskeres til fordel for Statskassen. Ved overtrædelse af § 9 og § 10, stk. 1 kan kød, skind og andre dele af rensdyr, der er nedlagt i forbindelse hermed, konfiskeres til fordel for Statskassen.

 

Ikrafttrædelse m.v.

§ 13. Denne bekendtgørelse træder i kraft d. 26. marts 1998.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 18. juni 1997 om fredning af og jagt på rensdyr.
Grønlands Hjemmestyre, den 26. marts 1998.
Pâviâraq Heilmann

/

Peder Munk Pedersen