Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 19. marts 1998 om Visitationsnævnet.

I medfør af § 22, stk. 3 i Landstingsforordning nr. 15 af 6. november 1997 om sundhedsvæsenets ydelser m.v. fastsættes:

 

§ 1. Visitationsnævnet har til opgave inden for de af Landsstyret fastlagte rammer:
a) at prioritere patientbehandlingen under hensyntagen til de politiske beslutninger.
b) at udarbejde og vedligeholde retningslinierne vedrørende visitation i og fra Grønland.
c) at følge forbruget på Rigshospitalet og andre behandlingsinstitutioner uden for Grønland samt sikre overholdelsen af de aftalte rammer for forbrug.
d) at overvåge den overordnede planlægning og gennemførelsen af speciallægebetjeningen.
e) at behandle konkrete sager om henvisning til undersøgelse og behandling uden for Grønland.

§ 2. Direktoratet for Sundhed kan på Landsstyrets vegne indgå aftale med behandlings-institutioner uden for Grønland om modtagelse af patienter fra Grønland.

§ 3. Visitationsnævnet består af cheflægen og de visiterende overlæger på Dronning Ingrids Hospital, tre repræsentanter for Direktoratet for Sundhed samt chefdistriktslægen i Nuuk som repræsentant for sundhedsdistrikterne. Dersom chefdistriktslægen i Nuuk ikke har arbejdserfaring fra andre sundhedsdistrikter, udpeger Landsstyremedlemmet for Sundhed udover chefdistriktslægen i Nuuk også en distriktslæge.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet for Sundhed beslutter, hvem af medlemmerne i Visitationsnævnet, der er formand og næstformand. I formandens fravær udøves dennes beføjelser og pligter af næstformanden.

§ 4. Visitationsnævnet træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 2. Visitationsnævnet er beslutningsdygtigt, når formanden og mindst halvdelen af Visitationsnævnets medlemmer er til stede.

§ 5. Visitationsnævnet holder månedlige møder. Formanden kan indkalde til ekstraordinære møder.
Stk. 2. Indkaldelse til møder i Visitationsnævnet skal ske med mindst syv dages varsel og indeholde dagsorden for mødet, der i det mindste skal omfatte:
1) godkendelse af referat fra sidste møde.
2) godkendelse af dagsorden.
3) orientering om forbrug på behandlingsinstitutioner uden for Grønland.
4) orientering om ventelistesituationen.
5) orientering om evakueringer.
6) orientering om forhold af betydning for visitation fra Dronning Ingrids Hospital til udlandet.
7) orientering om forhold af betydning for visitation fra sundhedsdistrikterne.
8) behandling af konkrete sager.
9) evt.
Stk. 3. Dagsorden fremsendes til Visitationsnævnets medlemmer samt Embedslæge-institutionen.
Stk. 4. Dronning Ingrids Hospital stiller sekretariatsbistand til rådighed for Visitationsnævnet.

§ 6. Møder i Visitationsnævnet er ikke offentlige. Såfremt særlige forhold gør sig gældende, kan Visitationsnævnets formand tilkalde sagkyndig bistand til at afgive udtalelse til brug for nævnets behandling af en sag.

§ 7. Efter Visitationsnævnets møder skal der udarbejdes et referat, der gengiver nævnets behandling af hvert enkelt dagsordenspunkt. Nævnets afgørelser i konkrete sager, der er af principiel karakter, beskrives i anonymiseret form i referatet. Referat af Visitationsnævnets møder skal sendes til nævnets medlemmer, ledelsen på Dronning Ingrids Hospital, Direktoratet for Sundhed, Landsstyremedlemmet for Sundhed, chefdistriktslægerne, Embedslægeinstitutionen og Grønlænderhjemmet.

§ 8. Visitationsnævnets afgørelser i konkrete personsager skal indføres i en beslutnings- protokol. Et medlem kan kræve tilført protokollen en kort begrundelse for sit standpunkt.
Stk. 2. Visitationsnævnets afgørelse i konkrete personsager meddeles skriftligt til den henvisende læge, der drager omsorg for underretning af patienten.
Stk. 3. Forekommer der nye og væsentlige oplysninger i en sag, som er afgjort af Visitationsnævnet, skal nævnet tage sagen op til fornyet behandling.
Stk. 4. Visitationsnævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 9. Visitationsnævnet afgiver en årlig beretning om dets virksomhed til Landsstyremedlemmet for Sundhed. Beretningen skal foreligge senest den 1. april.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1.april 1998.
Grønlands Hjemmestyre, den 19. marts 1998.
Marianne Jensen

/

Martha S. Abelsen