Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 11. marts 1998 om emballage til øl og kulsyreholdige læskedrikke.

I henhold til § 7, stk. 1, nr. 15 i landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet som ændret ved landstingsforordning nr. 7 af 13. maj 1993, fastsættes:

 

§ 1. Øl og kulsyreholdige læskedrikke må kun sælges og serveres i returemballage, der overholder de i bilag til bekendtgørelsen angivne specifikationer.
Stk. 2. Ved returemballage forstås i denne bekendtgørelse emballage, som indgår i et retursystem, hvor en væsentlig del af emballagen efter tømning hos forbrugeren returneres til fornyet påfyldning.

§ 2. Enhver, der sælger og serverer øl og kulsyreholdige læskedrikke af enhver art, skal på landsstyrets begæring afgive oplysninger om de anvendte emballager, retursystemets funktion, herunder returneringsprocenter og pantstørrelser, samt afgive prøver af de anvendte emballager.
Stk. 2. Såfremt de i medfør af stk. 1 afgivne oplysninger m.v. viser, at hensynet til at undgå forurening af omgivelserne samt hensynet til at undgå ulemper for renovationsvæsenet ikke tilgodeses i tilstrækkeligt omfang, kan landsstyret fastsætte særlige forskrifter om vilkår, eksempelvis pantstørrelse og retursystem.

§ 3. Såfremt det ikke er muligt på en teknisk og økonomisk hensigtsmæssig måde at indpasse dele af eller hele Øst- og Nordgrønland i retursystemet, kan landsstyret tillade, at øl og kulsyreholdige læskedrikke i dele af eller hele Øst- og Nordgrønland sælges og serveres i engangsemballage.
Stk.2. Tilladelse efter stk. 1 kan gives for højst 1 år ad gangen.

§ 4. Såfremt der opstår forsyningsmæssige vanskeligheder, eller andre særlige forhold gør sig gældende, kan landsstyret tillade, at øl og kulsyreholdige læskedrikke sælges og serveres i engangsemballage.

§ 5. Bekendtgørelsen gælder ikke i de i henhold til traktat af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland oprettede dansk-amerikanske forsvarsområder.

§ 6. For overtrædelse af bestemmelserne i § 1, stk. 1, § 2, stk. 1, og vilkår fastsat i medfør af § 2, stk. 2, kan idømmes bøde.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts 1998 og samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 12 af 4. juni 1993 om emballage til øl- og kulsyreholdige læskedrikke.
Grønlands Hjemmestyre, den 11. marts 1998.
Jonathan Motzfeldt    /    Søren Hald Møller


Bilag

 

Specifikationer for returemballage
til
øl og kulsyreholdige læskedrikke


Øl og kulsyreholdige læskedrikke kan sælges og serveres i returemballage, der er overholder de nedenfor angivne specifikationer.

 

Tabel 1. Oversigt over returflaskernes specifikationer. Alle dimensioner i mm.

 

 

 

Ydre mål

I øvrigt jf.

flaskeskitse #

diameter

højde

Returflaske 1

64 " 1,3

190 " 1,4

1

Returflaske 2

64 " 1,3

148 " 1,2

2

Returflaske 3

64,4 " 0,5

230 " 1

3

Returflaske 4

65 " 0,5

230 " 1

4

 

Tabel 2. Oversigt over returkassernes specifikationer. Alle dimensioner i mm.

 

 

 

Ydre mål

længde

bredde

højde

Returkasse 1

397,5 " 5

265 " 5

221 " 5

Returkasse 2

397,5 " 5

265 " 5

178,4 " 5

Returkasse 3

400

300

256