Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 26. februar 1998 om fredning af og fangst af hvalros.

I medfør § 5, stk. 1-3, § 7, § 8 stk. 2 og § 12, stk. 2 i landstingslov nr. 15 af 6. november 1997 om fangst og jagt samt § 2 og § 19 i landstingslov nr. 11 af 12. november 1980 om naturfredning fastsættes:

 

Gyldighedsområde

§ 1. Nærværende bekendtgørelse vedrører fredning af og fangst af hvalros (Odobenus rosmarus) på grønlandsk land- og fiskeriterritorium.
Stk. 2. Der gælder særlige bestemmelser om adgang til Nationalparken i Nord- og Østgrønland samt Naturreservatet i Melville Bugt, herunder bestemmelser om fangstberettigede personers jagtudøvelse i områderne. Bestemmelserne er fastsat i særskilte bekendtgørelser om de to områder.

 

Jagtberettigede personer og fredningstider

§ 2. Hvalrosfangst må alene udøves af personer med gyldigt erhvervsjagtbevis, jævnfør dog stk. 2.
Stk. 2. Dog kan personer, der har fast bopæl i Qaanaaq eller Ittoqqortoormiit kommuner, tillige drive hvalrosfangst med gyldigt fritidsjagtbevis.

§ 3. Hvalrosfangst nord for breddegrad 70 30’N (nordvestspidsen af Hareøen) samt i Østgrønland syd for grænsen til Nationalparken i Nord- og Østgrønland er tilladt hele året, jævnfør dog § 1, stk. 2.
Stk. 2. Indenfor et område i Vestgrønland, som er afgrænset af breddegraderne 66 N (sydkanten af Søndre Strømfjords munding) og 70 30’N (nordvestspidsen af Hareøen), er hvalros fredet i perioden fra og med 1. maj til og med 28. februar.
Stk. 3. I Vestgrønland, syd for breddegrad 66 N er hvalros totalt fredet hele året.

 

Transportmidler og fartøjsbegrænsninger ved fangst af hvalros

§ 4. I forbindelse med fangst af hvalros er eneste tilladte transportmidler hundeslæder samt fartøjer på 19,99 BRT / 31,99 BT eller derunder, jævnfør dog §§ 8 og 9.

 

Jagtmetoder og anvendelse af fangsten

§ 5. Ved anvendelse af rifler til hvalrosfangst er mindste lovlige kaliber 7,62 mm (30.06), dog kan 5,64 mm (.222) bruges til aflivning af harpuneret eller på anden måde sikret hvalros.
Stk. 2. Det er forbudt at anvende sprængstof, harpunkanon, haglgevær og salonriffel under hvalrosfangst.
Stk. 3. Anskudt hvalros, der befinder sig i vandet, skal harpuneres, inden aflivning. Harpunen skal være tilknyttet en eller flere fangstblærer eller bøjer således, at fangsttab undgåes.
Stk 4. Al kød, spæk, hud og andre brugbare dele af en nedlagt hvalros skal bringes tilbage fra fangstpladsen eller deponeres. Inden fangstpladsen forlades, skal rester så vidt muligt bortskaffes.

§ 6. Det er forbudt at overdrage, sælge, modtage eller købe kød, skind og stødtænder samt andre dele af hvalros nedlagt i strid med bestemmelserne i §§ 2-5.
Stk. 2. Det er forbudt at afsætte dele af hvalros nedlagt inden for det i § 3, stk. 2 nævnte område, til videre forarbejdning eller videre salg. Dette må kun afsættes via brædter eller direkte til privatforbrug.

 

Fangstrapportering og kontrol

§ 7. Hvalrosfangster skal meldes til hjemkommunen på et skema udstedt af Direktoratet for Fiskeri, Fangst, Erhverv og Landbrug. Skemaet fås på kommune- eller bygdekontoret.
Stk. 2. På skemaet oplyses fangerens navn, cpr. nr., adresse og det ved fangsten anvendte transportmiddel samt køn, oplysninger om eventuelt foster, fangstdato og lokalitet for nedlæggelsen af hver nedlagt hvalros.
Stk. 3. Enhver, der nedlægger en hvalros, kan af Landsstyret pålægges pligt til at udtage og hjembringe biologisk materiale til vildtbiologiske undersøgelser.
Stk. 4. Landsstyret kan stille nærmere vilkår i forbindelse med indlevering af biologisk materiale.
Stk. 5. Ved fællesfangst meldes fangsten af den, der har fået hovedet af dyret. De øvrige fangeres navne og cpr. nr. opgives i skemaet (bilag 1).
Stk. 6. Hvis der er fundet mærke med nummer eller en radiosender, afleveres dette sammen med skemaet.
Stk. 7. Kommunen checker om de enkelte afleverede skemaer er blevet udfyldt korrekt og indsender disse til Direktoratet for Fiskeri, Fangst, Erhverv og Landbrug, senest 1 måned efter modtagelsen.

§ 8. Kommunalbestyrelsen kan uanset bestemmelsen i § 4, i særlige tilfælde give dispensation til anvendelse af snescootere til brug for transport af hvalrosfangster, når is- og vejrforhold nødvendiggør hurtig og ekstraordinær indsats for at bjerge fangsten.

 

Kommunale vedtægter

§ 9. Kommunalbestyrelsen kan gennem en kommunal vedtægt fastsætte strengere regulering omkring fangst af hvalros end de i §§ 3 - 5 fastsatte bestemmelser, når specielle forhold taler herfor. Kommunalvedtægten gælder først når Landsstyret har godkendt vedtægten.

 

Udførsel- og indførselstilladelser

§ 10. Udførsel og indførsel af hvalros såsom kød, hud, kranie eller stødtænder, må kun ske efter tilladelse fra Landsstyret. Ansøgningsskema til ind- og udførselstilladelse fås hos kommunen eller ved henvendelse hos Direktoratet for Miljø og Natur, Postbox 1614, 3900 Nuuk.

 

Dispensation

§ 11. Landsstyret kan til videnskabelige formål meddele dispensation fra bekendtgørelsens regler.

 

Foranstaltninger

§ 12. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 2 - 7 og § 9 kan medføre bøde.
Stk. 2. Kød, skind og andre dele af hvalros nedlagt i strid med bestemmelserne i §§ 2 - 4 kan konfiskeres til fordel for Statskassen.

 

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 1998.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr.19 af 11. maj 1994 om fangst af hvalros ved Grønland samt de i medfør af landstingslov nr. 17. af 31. oktober 1996 om fangst og jagt eller udstedte kommunale vedtægter om fangst af hvalros samt vedtægt om hvalrosfangst i Thule kommune af 20. juli 1973.
Stk. 3. De i stk. 2 anførte kommunale vedtægter finder dog anvendelse til og med den 1. juni 1998, såfremt de indeholder strengere regler om fangst af hvalros end de i §§ 3 - 5 fastsatte bestemmelser.
Grønlands Hjemmestyre, den 26. februar 1998.
Pâviâraq Heilmann

/

Peder Munk Pedersen


RAPPORTERING OM FANGST AF HVALROS I GRØNLAND

(UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER) Bilag 1

Navn: Cpr.nr.
Bygd: By:
Fartøjstørrelse: Hundeslæde: Qajaq:
Fangstdato: /
Fangststed: eller
Position: Nordlige bredde: _____ grader _____ min

Vestlige længde: _____ grader _____ min

Køn: Han: Hun:

Alder: 0-årig 1-årig Ung Voksen Gammel

Hvis hun, er der foster? Ja: Nej:

Radiosender på dyret? Ja: Nej: Nr.: ________

Mærke på dyret? Ja: Nej: Nr.: ________

Radiosender/mærke på dyret afleveres sammen med skemaet.

Evt. øvrige fangstdeltageres navne og cpr. nr.

Eventuelle bemærkninger fra fangeren bedes venligst skrevet på bagsiden.

Umiddelbart efter fangsten afleveres skemaet i udfyldt stand til kommunekontoret. Kommunen indsender modtagne, udfyldte, skemaer til Direktoratet for Fiskeri, Fangst Erhverv og Landbrug, senest 1 måned efter modtagelsen af fangstrapporteringen.