Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 22. januar 1998 om fredning af og jagt på moskusokser.

I medfør af § 5, stk. 1 - 3, § 7, § 8, stk. 1 og § 12, stk. 2 i landstingslov nr. 15 af 6. november 1997 om fangst og jagt, § 2, stk 3 og § 19 i landstingslov nr. 11 af 12. november 1980 om naturfredning i Grønland samt § 7b og § 46, stk. 2 i landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet som ændret i landstingsforordning nr. 14 af 31. oktober 1996 fastsættes:

 

Gyldighedsområder.

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på fredning af og jagt på moskusokser (Ovibus moschatus) i Grønland.

 

Fredning.

§ 2. Moskusokser er fredet i hele Grønland med de undtagelser, som er nævnt i § 3 og § 4.

 

Fastsættelse af kvotaer.

§ 3. Landsstyret kan årligt fastsætte et antal moskusokser, som må nedlægges ved jagt (kvota), inden for de områder og jagtperioder, der angives i stk. 2 - 4. Kvotaen kan af Landsstyret begrænses til dyr af bestemte køns- og aldersgrupper.
Stk. 2. I Ittoqqortoormiit kommune kan der gives tilladelse til jagt på moskusokser i perioderne 20. august - 20. september og 10. november - 10. december.
Stk. 3. I Ittoqqortoormiit kommune kan der gives tilladelse til betalingsjagt på moskusokser i perioderne 20. august - 20. september og 10. november - 10. december.
Stk. 4. Ved Kangerlussuaq kan der gives tilladelse til jagt på moskusokser i
1) et landområde bestående af dele af Ammalortup Nunaa og dele af Angujaartorfiup Nunaa jævnfør kortbilag, område I, II og III inden for perioden 1. august - 10. september, og
2) et landområde bestående af dele af Ammalortup Nunaa, dele af Iperaarissap Nunaa og Akuliarusiarsuk inden for perioden 1. februar - 1. marts.
Stk. 5. Ved Kangerlussuaq kan der gives tilladelse til betalingsjagt på moskusokser i
1) et landområde bestående af dele af Perserajuut Nunaat jævnfør kortbilag inden for perioden 15. juli - 5. august, og
2) et landområde bestående af dele af Ammalortup Nunaa inden for perioden 15. marts - 5. april.
Stk. 6. I jagtperioderne angivet i stk. 2 - 5 medregnes begyndelses- og slutdagen.
Stk. 7. Landsstyret kan efter samråd med KNAPK og KANUKOKA fastsætte en præcis afgrænsning af jagtperioder og jagtområder i forbindelse med tilladelse til jagt, som er meddelt i medfør af stk. 4, nr. 2 og af den præcise afgrænsning af jagtområder i forbindelse med tilladelse til betalingsjagt, som er meddelt i medfør af stk. 5, nr. 2.
Stk. 8. Kvotaer samt vilkår herfor offentliggøres i den landsdækkende presse før jagttidens begyndelse.
Stk. 9. Der gælder særlige bestemmelser om fredning af moskusokser for nationalparken i Nord- og Østgrønland. Bestemmelserne er fastsat i en særskilt bekendtgørelse om nationalparken, som er udstedt i medfør af landstingslov om naturfredning i Grønland.

§ 4. Landsstyret kan efter indstilling fra kommunalbestyrelsen i Ivittuut kommune årligt fastsætte et antal moskusokser, som må nedlægges ved jagt (kvota) ved Ivittuut kommune i perioderne 1. marts - 31. marts, 15. juni - 15. juli og 1. november - 30. november. Kvotaen kan begrænses til dyr af bestemte køns- og aldersgrupper.
Stk. 2. Landsstyret kan efter indstilling fra kommunalbestyrelsen i Ivittuut kommune give tilladelse til betalingsjagt på moskusokser i perioderne 1. marts - 31. marts, 15. juni - 15. juli og 1. november - 30. november.
Stk. 3. I jagtperioderne angivet i stk. 1 og stk. 2 medregnes begyndelses- og slutdagen.
Stk. 4. Landsstyret kan efter indstilling fra kommunalbestyrelsen i Ivittuut kommune fastsætte en præcis afgrænsning af jagtperioder og jagtområder i forbindelse med tilladelse til jagt, som er meddelt i medfør af stk. 1 og stk. 2.

 

Fordeling af kvotaer.

§ 5. De efter § 3, stk. 2 og stk. 4 fastsatte kvotaer fordeles af Landsstyret, efter jagtbeviskategorier, til kommuner eller områder uden for kommunal inddeling efter samråd med KNAPK og KANUKOKA.

§ 6. Landsstyret kan efter indstilling fra kommunalbestyrelsen i Ivittuut kommune fordele de efter § 4, stk. 1 fastsatte kvotaer, efter jagtbeviskategorier, til kommuner eller bygder i andre kommuner efter samråd med den pågældende kommunalbestyrelse.

 

Udstedelse af licenser.

§ 7. Ved de kommunale kvoter efter § 5 udsteder kommunalbestyrelsen licenser med ret til nedlæggelse af moskusokser til ansøgere med gyldigt erhvervs- eller fritidsjagtbevis med folkeregisteradresse i den pågældende kommune.
Stk. 2. I områder udenfor den kommunale inddeling efter § 5 udsteder Landsstyret licenser med ret til nedlæggelse af moskusokser til ansøgere med gyldigt erhvervs- eller fritidsjagtbevis med folkeregisteradresse i området. Landsstyret kan dog bemyndige borgerrådet i det pågældende område til at forestå udstedelsen af licenserne efter stk. 4 og stk. 5.
Stk. 3. Ved kvotaer til jagt ved Ivittuut kommune, jævnfør § 6 udsteder kommunal-bestyrelsen i Ivittuut kommune licenser med ret til nedlæggelse af moskusokser til ansøgere med gyldigt erhvervs- eller fritidsjagtbevis med folkeregisteradresse i kommunen. Såfremt andre kommuner end Ivittuut kommune har fået en kvota, forestår kommunalbestyrelsen i Ivittuut kommune udstedelsen af licenser til ansøgere med gyldigt erhvervs- og fritidsjagtbevis i kommunen efter samråd med kommunalbestyrelsen i de pågældende kommuner.
Stk. 4. Udstedelse af licenser til ansøgere med erhvervsjagtbevis foretages efter samråd med den lokale fisker- og fangerforening. Ud over kravet om gyldigt erhvervsjagtbevis kan den licensudstedende myndighed efter samråd med fisker- og fangerforeningen opstille yderligere specifikke og objektive krav, som skal opfyldes, før ansøgeren kan komme i betragtning til en licens. Sådanne krav skal i givet fald gøres offentligt tilgængelige for ansøgerne og fremsendes til orientering for Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, såfremt kommunen står for licensuddelingen.
Stk. 5. Ved udstedelse af licenser til ansøgere med fritidsjagtbevis skal fordelingen ske efter en lodtrækning. Lodtrækningen skal ske, så offentligheden har adgang til at overvære denne.
Stk. 6. Landsstyret kan indenfor en kvota efter § 3, stk. 3 og stk. 5 og § 4, stk. 2 udstede licenser til personer, der deltager i betalingsjagt på moskusokser.

 

Betingelser for jagt.

§ 8. Kun personer, som er i besiddelse af en licens udstedt i medfør af § 7, stk. 1 - 3 og stk. 6 må nedlægge moskusokser, og kun det antal dyr der angives i licensen.
Stk. 2. Licensen er personlig og må ikke overdrages til andre. Personer, der har fået en licens og ikke kan eller vil udnytte den, skal snarest returnere den ubenyttede licens til den licensudstedende myndighed til eventuel genfordeling. Den licensudstedende myndighed kan fastsætte en tidsfrist for afhentning af tildelte licenser, så uafhentede licenser kan genfordeles, dog tidligst fra et tidspunkt 2 uger før jagtens afslutning.
Stk. 3. I licensen angives det antal moskusokser samt eventuel køns- og aldersgruppe, som den giver ret til at nedlægge, i hvilken periode samt i hvilket område jagten må foregå.
Stk. 4. Til brug for vildtbiologiske undersøgelser kan Landsstyret pålægge enhver jæger, der nedlægger en moskusokse, pligt til at oplyse om dato og lokalitet for nedlæggelsen, dyrets køn og alder, eventuel drægtighed samt plombenummer jævnfør § 12, stk. 1.
Stk. 5.
Landsstyret kan stille yderligere vilkår i forbindelse med udstedelse af licenser til moskusoksejagt, herunder om aflevering af biologisk materiale og afgivelse af oplysninger til brug ved vildtbiologiske undersøgelser samt, at der i forbindelse med jagten sker en nærmere udpegning af, hvor moskusokserne skal nedlægges inden for de i § 3 fastsatte jagtområder. Udpegningen foretages af jagt- og fiskeribetjente eller andre af Landsstyret dertil bemyndigede personer. Ved jagt efter § 4, stk. 1 og stk. 2 kan kommunalbestyrelsen i Ivittuut kommune stille særlige vilkår i forbindelse med udstedelse af licenser til moskusoksejagt, herunder kan der stilles krav om, at kommunens jagt- og fiskeribetjent i hvert tilfælde er med på jagten og udpeger det dyr, som må nedlægges.
Stk. 6. Oplysninger jævnfør stk. 4 og stk. 5 anføres på licensen, der skal afleveres til kommunen hurtigst muligt og senest 3 uger, efter jagtperioden er sluttet. Oplysningerne videresendes da efterfølgende samlet af kommunen til Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
Stk. 7. Rettidig indsendelse af fangstmelding til kommunen i henhold til stk. 6 kan ved den næstfølgende licensuddeling til moskusoksejagt gøres til et kriterie for at komme i betragtning til en licens.

 

Jagtmetoder generelt.

§ 9. Ved moskusoksejagt er det kun tilladt at bruge riffel. Mindste lovlige kaliber er 6,5 x 55. Der skal anvendes fuldkappet ammunition (hel mantel). Halv- og helautomatiske rifler må ikke anvendes. Ved betalingsjagt er mindste lovlige kaliber dog 7,62 mm (30-06), og der kan anvendes andre ammunitionstyper end fuldkappet.
Stk. 2. Fly, helikoptere samt enhver form for motorkøretøjer må ikke anvendes under jagt på moskusokser eller til befordring til og fra jagtområdet.
Stk. 3. Landsstyret kan meddele tilladelse til anvendelse af snescooter som transportmiddel til og fra jagtområdet i forbindelse med jagt på moskusokser, som er meddelt i medfør af § 3, stk. 4, nr. 2, § 3, stk. 5, nr. 2, samt § 4, stk. 1 og stk. 2, jf. dog stk. 4-6.
Stk. 4. Dog skal jordbunden være frosset og vegetationen dækket af tilstrækkelig sne, hvor der foregår snescooterkørsel, således at vegetationen ikke skades ved anvendelsen af snescooter. Uanset Landsstyrets beslutning skal snescooterkørsel indstilles, dersom det forudsatte snedække forsvinder i vegetationsområder, hvor der foregår snescooterkørsel.
Stk. 5. Det er tilladt at køre på fjordis, elvlejer, søer og på is- og snedækkede landområder uden vegetation, uanset snedækkets tykkelse.
Stk. 6. Vurdering af snedækket foretages af jagt- og fiskeribetjentene. Disse anviser overfor Direktoratet for Fiskeri, Fangst, Erhverv og Landbrug, om snedækket på vegetationsområder, hvor der foregår snescooterkørsel, er tilstrækkeligt.
Stk. 7. En eventuel beslutning om indstilling af snescooterkørsel jf. stk. 4 foretages af Direktoratet for Fiskeri, Fangst, Erhverv og Landbrug efter samråd med jagt- og fiskeribetjentene. Jagt- og fiskeribetjentene giver meddelelse til fangerne om evt. beslutning om indstilling af snescooterkørsel, og anviser i fornødent omfang transportkorridorer til sikring af hjemkørsel fra jagtområdet.
Stk. 8. Landsstyret kan endvidere meddele tilladelse til at anvende andre motoriserede køretøjer til at transportere bytte nedlagt i medfør af § 3, stk. 3, nr. 2 og § 3, stk. 4, nr. 2 og i den forbindelse opstille nærmere vilkår for anvendelsen. Landsstyret kan desuden meddele tilladelse til anvendelse af helikopter til transport til og fra jagtområdet i forbindelse med betalingsjagt på moskusokser.

 

Anvendelse af hundeslæder ved jagt på moskusokser.

§ 10. Der må ikke medtages hunde ved moskusoksejagt i Vestgrønland. Løsgående hunde tillades ikke i jagtområdet.
Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan Landsstyret dog meddele dispensation til anvendelse af hundeslæde som transportmiddel til og fra jagtområdet i forbindelse med jagt på moskusokser som er meddelt i medfør af § 3, stk. 4, nr. 2 og § 3, stk. 5, nr. 2, under forudsætning af, at jordbunden er frosset og vegetationen dækket af tilstrækkelig sne, hvor der foregår hundeslædekørsel, således at vegetationen ikke skades ved anvendelsen af hundeslæde. Uanset Landsstyrets beslutning skal hundeslædekørsel indstilles, dersom det forudsatte snedække forsvinder i vegetationsområder, hvor der foregår hundeslædekørsel.
Stk. 3. Vurdering af snedækket foretages af jagt- og fiskeribetjentene. Disse anviser overfor Direktoratet for Fiskeri, Fangst, Erhverv og Landbrug, om snedækket på vegetationsområder, hvor der foregår hundeslædekørsel, er tilstrækkeligt.

 

Anvendelse af nedlagte dyr m.v.

§ 11. Al kød og skind fra nedlagte moskusokser skal hjemtages eller deponeres.

 

Kontrol.

§ 12. Personer, som i medfør af § 7, stk 1 - 3 har opnået tilladelse til moskusoksejagt, vil sammen med licensen få udleveret to ens nummererede éngangsplomber per dyr til brug for senere identifikation af de nedlagte dyr.
Stk. 2. Hurtigst muligt efter nedlæggelse af et dyr og senest, når dyret bringes om bord i fartøjet, der bruges til transport af fangsten, skal éngangsplomberne fastgøres på dets køller, således at der er tale om en stabil og iøjnefaldende placering.
Stk. 3. Éngangsplomberne skal forblive på dyret, indtil det videresælges eller anvendes.
Stk. 4. Udleverede, men ikke anvendte éngangsplomber, skal hurtigst muligt og senest umiddelbart efter jagttidens ophør afleveres til kommunen. Kommunen videresender dem herefter til Direktoratet for Fiskeri, Fangst, Erhverv og Landbrug.
Stk. 5. Ved fartøj forstås i denne bekendtgørelse ethvert transportmiddel til vands eller lands, der benyttes i forbindelse med jagt på moskusokser, jævnfør § 9, stk. 2-7 samt § 10.

§ 13. Enhver moskusoksejæger skal på forlangende fra politiet, jagt- og fiskeribetjente eller andre dertil bemyndigede personer kunne fremvise gyldig dokumentation for sin jagtret.
Stk. 2. Antræffes anskudte moskusokser skal underretning herom hurtigst muligt meddeles til en af de i stk. 1 angivne kontrolinstanser, som af Landsstyret kan bemyndiges til at nedlægge de pågældende moskusokser. De nedlagte dyr vil herefter tilfalde Grønlands Hjemmestyre.

 

Indfangning og udsætning.

§ 14. Det er forbudt at udsætte, herunder immobilisere og indfange moskusokser samt holde dem i indhegnede områder uden en forudgående tilladelse fra Landsstyret.
Stk. 2. Udsætning af fritlevende moskusokser i nye områder kan kun ske efter indhentet tilladelse fra Landsstyret.
Stk. 3. Ved overtrædelse af stk. 1 og 2 kan Landsstyret foranledige påbud gennemført på den eller de personers bekostning, som har overtrådt bestemmelser, for at bringe det ulovlige forhold til ophør.

 

Dispensation.

§ 15. Landsstyret kan dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser til videnskabelige formål, herunder give tilladelse til videnskabelig jagt. Landsstyret kan opstille nærmere vilkår for afviklingen af videnskabelig jagt.
Stk 2. Landsstyret kan ligeledes meddele dispensation fra bekendtgørelsens bestemmelser, hvis moskusokser er til fare for mennesker, fly- og anden offentlig trafik, og give tilladelse til politiet, jagt- og fiskeribetjente eller bemyndige andre personer til at nedlægge de pågældende moskusokser. De nedlagte dyr vil herefter tilfalde Grønlands Hjemmestyre.

 

Foranstaltninger.

§ 16. For overtrædelse af bestemmelserne i §§ 2 - 4 samt §§ 8 - 14 kan der idømmes bøde.
Stk. 2. Kød, skind og andre dele af moskusokser, der er nedlagt i strid med §§ 2 - 4 samt §§ 8 - 11 kan konfiskeres til fordel for Statskassen.

 

Ikrafttrædelse m.v.

§ 17. Denne bekendtgørelse træder i kraft 25. januar 1998.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 30. januar 1997 om fredning af og jagt på moskusokser.
Grønlands Hjemmestyre, den 22. januar 1998
Pâviâraq Heilmann

/

Peder Munk Pedersen