Landstingslov nr 20 af 30. oktober 1998 om finansieringsstøtte til landbaserede erhverv.

 

Lovens formål.

§ 1. Loven har til formål
1) at lette tilvejebringelsen af kapital i forbindelse med start af virksomhed inden for de landbaserede erhverv i Grønland,
2) at medvirke til at løse særligt ekstraordinære kapitalbehov i forbindelse med generations- skifter inden for de landbaserede erhverv, samt
3) at tilvejebringe midler til produktudvikling inden for disse erhverv.

 

Generelle betingelser.

§ 2. I forbindelse med start af virksomhed og i forbindelse med nødlidende generationsskifter kan der i forbindelse med tilvejebringelse af ansvarlig lånekapital stilles garanti for lån.
Stk.2. For hvert år fastsættes i forbindelse med Landstingsfinansloven et maksimalt beløb, der i det kommende finansår kan stilles garantier for i forbindelse med start af virksomheder. Der fastsættes tilsvarende et maksimalt beløb, der kan stilles garanti for i forbindelse med nødlidende generationsskifter.
Stk. 3. Garanti kan stilles som sikkerhed for lån opnået i bank, sparekasse, godkendt realkreditinstitut, i Vestnordenfonden eller i en kombination af disse.
Stk. 4. Der kan maksimalt stilles garanti for 50 % af lånebeløbet. Lånet skal være ydet på markedsmæssige vilkår.
Stk. 5. Ved garantistillelse udgør Landskassens hæftelse samme forholdsmæssige del af den til enhver tid værende restgæld, som det garanterede beløb udgjorde af det oprindelige lånebeløb.

§ 3. Støtte til produktudvikling ydes i form af direkte finansieringsstøtte.

§ 4. Der kan efter denne lov ikke ydes støtte til virksomhed, der kan omfattes af Lands-tingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug eller Landstingslov om finansieringsstøtte til turisterhvervet.

§ 5. Låntagere, for hvis lån der udstedes garanti eller modtagere af produktudviklingsstøtte skal, hvad enten det drejer sig om personer eller selskaber, være fuldt skattepligtige i Grøn-land på det tidspunkt, hvor garantien stilles eller produktudviklingsstøtten udbetales.

§ 6. Garantistillelse ydes efter ansøgning. Ansøgeren skal
1) sandsynliggøre at de nødvendige drifts- og ledelsesmæssige kvalifikationer er til stede og
2) dokumentere at have et forhåndstilsagn vedrørende lån fra et eller flere af de i § 2, stk. 3 nævnte finansieringsinstitutter.

 

Garantistillelse i forbindelse med start af virksomhed.

§ 7. Der kan stilles garanti i forbindelse med optagelse af lån i et af de i § 2, stk. 3 nævnte finansieringsinstitutter i forbindelse med start af landbaseret virksomhed.
Stk. 2. Det er en betingelse for garantistillelse, at projektet efter en professionel økonomisk vurdering er fornuftigt at gennemføre.

 

Garantistillelse i forbindelse med generationsskifte.

§ 8. Der kan stilles garanti i forbindelse med optagelse af lån i et af de i § 2, stk. 3 nævnte finansieringsinstitutter i forbindelse med generationsskifte i landbaseret virksomhed.
Stk. 2. Det er en betingelse for garantistillelse
1) at der er tale om et pludseligt opstået finansieringsbehov begrundet i udefra kommende forhold,
2) at virksomheden på tidspunktet for finansieringsbehovets pludselige opståen allerede er i færd med at gennemføre et generationsskifte,
3) at der foreligger en gennemarbejdet plan for forløbet af generationsskiftet og
4) at der efter en professionel vurdering er tale om et generationsskifte, der set ud fra økonomiske vurderinger er fornuftigt at gennemføre.

 

Udløsning af garanti.

§ 9. I tilfælde af misligholdelse udløses den stillede garanti ved anmodning fra finansieringsinstitut.
Stk. 2. Grønlands Hjemmestyre indtræder ved misligholdelse i fordringen mod skyldneren for den del, garantibeløbet forholdsmæssigt udgør af restgælden.

 

Støtte til produktudvikling.

§ 10. Der kan ydes støtte til produktudvikling af produkter og tjenesteydelser.

§ 11. Det er en betingelse, at fremstillingen af produktet eller ydelse af tjenesteydelsen skal foregå i Grønland. Støtte kan gives for et år ad gangen. Allerede bevilget støtte udelukker ikke, at der kan søges støtte igen.
Stk. 2. Støtte gives efter ansøgning efter en individuel vurdering af det enkelte projekt. Det for hvert finansår til rådighed værende samlede maksimale støttebeløb angives i finansloven.
Stk. 3. Udbetaling af bevilget støtte kan standses,
1) hvis projektet ikke længere vurderes gennemførligt,
2) hvis tilskudsmodtageren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller
3) hvis tilskudsmodtageren har fortiet oplysninger af betydning for tildeling af tilskud.

 

Administration af ordningerne.

§ 12. Landsstyret kan indgå en servicekontrakt med et administrationsselskab om administration af de i denne lov nævnte ordninger.
Stk. 2. Servicekontrakten løber for et finansår ad gangen og bortfalder uden varsel ved finansårets udløb.
Stk. 3. Landsstyret
1) fører tilsyn med lovens administration,
2) påser, at der aflægges særskilt regnskab og
3) påser, at der for hvert år udarbejdes et budget, der indarbejdes i finansloven.
Stk. 4. Såfremt servicekontrakt ikke indgås med et administrationsselskab varetages administrationen af de i denne lov omhandlede ordninger af Landsstyret.

 

Regler om sagsbehandling og klagebehandling.

§ 13. Landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning skal også være gældende for virksomhed udøvet af et i administrationsselskab i det omfang, selskabet træffer afgørelser i medfør af denne lov.

§ 14. Til behandling af klager over afgørelser truffet i medfør af denne lov nedsættes et klagenævn benævnt Klagenævnet vedrørende finansieringsstøtte til de landbaserede erhverv.
Stk.2. Klagenævnet består af 3 af Landsstyret for hver Landstingsvalgperiode udpegede medlemmer. Der udpeges for Landstingets valgperiode tillige en personlige suppleant for hvert af de ordinære medlemmer. Klagenævnets medlemmer eller suppleanter kan ikke samtidig være Landsstyremedlemmer, Landstingsmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer i hjemmestyreselskaber eller være udpeget til bestyrelsesmedlemmer i SULISA A/S.
Stk. 3. Landsstyret godkender klagenævnets forretningsorden efter indstilling og varetager sekretariatsfunktionen for klagenævnet.
Stk. 4. Ansøgere kan indbringe afgørelser for klagenævnet inden 4 uger efter modtagelse af underretning om afgørelsen.
Stk. 5. Såfremt klagenævnet anser en indgivet anke for helt eller delvis berettiget kan klagenævnet henvise den pågældende sag til fornyet behandling, men klagenævnet kan ikke beslutte, at en ansøgning skal imødekommes.
Stk. 6 . En klagesag, der af klagenævnet henvises til fornyet behandling, skal behandles inden 4 uger efter underretningen om klagenævnets behandling af sagen. En sag, der er genbehandlet efter tilbagevisning fra klagenævnet kan herefter ikke påny ankes til klagenævnet.
Stk. 7. Ansatte i det Landsstyreområde, under hvis ressort administrationen af loven er placeret, kan ikke udpeges til medlemmer eller suppleanter i klagenævnet eller varetage sekretariatsfunktionen for dette.

 

Generelle bestemmelser.

§ 15. Landsstyret kan fastsætte nærmere vilkår for ydelse af støtte og for administration efter denne lov.

§ 16. Loven træder i kraft den 1. januar 1999.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1998.
Jonathan Motzfeldt

/

Pâviâraq Heilmann


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)