Landstingslov nr. 13 af 6. november 1997 om Grønlands Hjemmestyres overtagelse af bygders el- og vandforsyning.

 

§ 1. Grønlands Hjemmestyre overtager ansvaret for bygders el- og vandforsyning fra kommunerne.

§ 2. Nukissiorfiit varetager offentlig forsyning af forbrugerne med elektricitet, vand og fjernvarme.

§ 3. For ansatte under kommunerne indtræder Nukissiorfiit umiddelbart i de rettigheder og forpligtelser, der består ved lovens ikrafttræden i henhold til kollektiv overenskomst eller aftale, bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af landsstyret, og individuel aftale om løn- og arbejdsforhold.

§ 4. Denne landstingslov træder i kraft den 1. januar 1998.
Stk. 2. Samtidigt ophæves landstingsvedtægt nr. l af 24. oktober 1979 om tilskud til etablering af el-, vand-og produktionsanlæg i bygder, Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 18. marts 1981 om tilskud til etablering af el-, vand- og produktionsanlæg i bygder, landstingslov nr. 10 af 28. oktober 1985 om elforsyning i bygder, samt Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 5. marts 1986 om tilskud til elforsyning i bygder.
Stk. 3. Kommunale vedtægter udstedt i henhold til de i stk. 2 nævnte regler ophæves, idet dog bestemmelser om forbrugsbegrænsninger opretholdes, indtil de erstattes af nye eller ophæves.
Stk. 4. For anlægsarbejder, der er igangsat inden lovens ikrafttræden, gælder betingelserne i de i stk. 2 nævnte regler for opførelse.
Grønlands Hjemmestyre, den 6. november 1997.
Jonathan Motzfeldt

/

Mikael Petersen