Landstingslov nr. l af 2. maj 1997 om ændring af landstingslov om Landstinget og Landsstyret.

 

§ 1

I landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988 om Landstinget og Landsstyret, som senest ændret ved landstingslov nr. 13 af 31. oktober 1996 affattes § 2 således:

 

"§ 2. Landstinget vælger blandt sine medlemmer en landstingsformand og 4 næstformænd på den konstituerende samling efter nyvalg, j f. § l, stk. 2, og ellers hvert år ved åbningen af den ordinære efterårssamling. En kandidat er valgt som landstingsformand, såfremt kandidaten opnår mere end halvdelen af stemmerne fra de tilstedeværende medlemmer (absolut flertal). Opnår ingen kandidat absolut flertal foretages ny afstemning. Giver denne afstemning heller ikke absolut flertal til en kandidat, foretages en tredje afstemning mellem de to kandidater, som opnåede flest stemmer ved anden afstemning. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
Stk. 2. Landstinget vælger endvidere under ét efter forholdstalsvalgmetoden en første, anden, tredje og fjerde næstformand, som i forening med formanden udgør landstingets formandskab. Ved valget af næstformænd anses formanden at besætte det første af de mandater, som tilfalder den valggruppe, hvortil formanden hører.
Stk. 3. Landstinget kan dog med et flertal, som udgør over halvdelen af tingets medlemmer, vedtage, at landstingsformanden eller en af næstformændene skal fritages for resten af perioden frem til næste valg efter stk. 1. Såfremt landstinget fritager landstingsformanden, skal landstingets formandskab som helhed træde tilbage. Nyvalg sker på den i stk. l og stk. 2, foreskrevne måde.
Stk. 4. Nyvalg af landstingets formandskab skal endvidere ske, hvis formanden skriftligt fremsætter begæring om at ville fratræde som formand for landstinget eller vedkommende afgår ved døden."

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 2. maj 1997.
Grønlands Hjemmestyre den 2. maj 1997
Lars Emil Johansen

/

Kaj Kleist


Bemærkninger til forslag