Landstingsforordning nr. 19 af 6. november 1997 om ændring af landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 8 af 31. oktober 1996 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug foretages følgende ændringer:

 

l. § 6, stk. 8 ophæves.

2. I § 7, stk. l indsættes efter "fartøjer,": "som erhverves i Grønland,".

3. Efter § 7 indsættes:
"§ 7 a. Til anskaffelse af brugte fartøjer, der erhverves uden for Grønland, kan der ydes støtte efter bestemmelserne i stk. 2 til 11.
Stk. 2. Støtte efter stk. l kan kun ydes, når fartøjet opfylder følgende fælles betingelser:
1) Fartøjet skal anvendes til fiskeri efter rejer eller krabber.
2) Fartøjet anses for egnet til fiskeri efter rejer eller krabber efter en individuel, teknisk vurdering, der kan godkendes af erhvervsstøtteudvalget.
Stk. 3. Skal fartøjet overvejende anvendes til fiskeri efter rejer efter et af erhvervsstøtteudvalget godkendt driftsbudget, kan støtte efter stk. l kun ydes, når fartøjet er højest 5 år og bygget af stål.
Stk. 4. Skal fartøjet overvejende anvendes til fiskeri efter krabber efter et af erhvervsstøtteudvalget godkendt driftsbudget, kan støtte efter stk. l kun ydes, når fartøjet er højest 10 år og bygget af stål eller træ.
Stk. 5. Dog kan de i stk. 3 og 4 nævnte aldersgrænser fraviges, hvis fartøjet har en restlevetid, der vurderes at give en forsvarlig pantesikkerhed for den ydede støtte i låneperioden og fartøjets vedligeholdelsesstand herudover er af en sådan beskaffenhed, at det kan anbefales til sit påtænkte formål.
Stk. 6. Støtte efter stk. l kan ydes i form af rentebærende lån, rente- og afdragsfrit lån eller garanti for lån.
Stk. 7. Ved beregning af den maksimale støtte til finansiering af fartøjer efter stk. l fastsættes en belåningsværdi som grundlag for beregningen af, i hvilket omfang der kan ydes støtte. Belåningsværdien fastsættes efter følgende principper:
1) den samlede oprindelige anskaffelsessum for fartøjet udgør fartøjets oprindelige belåningsværdi,
2) belåningsværdien nedskrives lineært over 20 år, og de årlige nedskrivninger beregnes af den oprindelige belåningsværdi efter fradrag på 10 % heraf,
3) den aktuelle belåningsværdi udgør herefter den oprindelige belåningsværdi fratrukket nedskrivningerne for den hidtil forløbne periode, og
4) såfremt der inden for de senest forudgående 5 år er foretaget større reparationer eller ombygning af et fartøj, nedskrives sådanne investeringer liniært over 5 år, og belåningsværdi
en kan forhøjes med et beløb svarende til den nedskrevne investering.
Stk. 8. Hvis et fartøj kun kan anskaffes til en højere pris end den for fartøjet beregnede belåningsværdi, kan støtte ydes på grundlag af den aftalte anskaffelsespris på betingelse af, at et driftsbudget dokumenterer, at der vil kunne opnås overskud efter renter og afdrag. Driftsbudgettet skal godkendes af erhvervsstøtteudvalget. Endvidere skal det ved erklæring bekræftes, at fartøjet mindst har en vedligeholdelsesstand, som kan forventes under hensyntagen til dets alder, og at et tilsvarende brugt fartøj ikke vil kunne anskaffes væsentligt billigere. Erklæringen skal godkendes af erhvervsstøtteudvalget.
Stk 9. Til anskaffelse af fartøjer efter stk. l, som overvejende anvendes til fiskeri efter rejer, kan støtten udgøre følgende:
1) Rentebærende lån eller garanti for lån : 60 %
2) Rente- og afdragsfrit lån : 30 %
3) Eget indskud : 10%
Stk 10. Til anskaffelse af fartøjer efter stk. l, som overvejende anvendes til fiskeri efter krabber, kan støtten udgøre følgende:
1) Rentebærende lån eller garanti for lån : 52,5 %
2) Rente- og afdragsfrit lån : 37,5 %
3) Eget indskud : 10 %
Stk. 11. Støtte efter stk. l ydes med en løbetid svarende til fartøjets forventede restlevetid. Bortset fra de i stk. 5 nævnte tilfælde skal det rentebærende lån dog være tilbagebetalt, når fartøjet er 20 år, hvis det overvejende anvendes til fiskeri efter rejer eller 25 år, hvis det overvejende anvendes til fiskeri efter krabber. Løbetiden kan dog ikke fastsættes til mere ned 20 år.

§ 7b. Løbetiden for de i § 6, 7 og 7a nævnte rentebærende lån eller garantier for lån fastsættes således, at første afdrag opkræves senest et år og seks måneder efter leveringen af fartøjet."

4. § 8, stk 2, nr. l og 2 ophæves, og istedet indsættes som nr. l:
"At vedkommendes bruttoindkomst erhvervet ved fiskeri eller fangst med jolle eller hundeslæde eller ved transport af fisk eller fangst med snescooter, før alle skattemæssige fradrag det sidst slutlignede år i gennemsnit har udgjort mindst 50% af pågældendes samlede bruttoindkomst med fradrag af indkomst erhvervet
ved borgerligt ombud og"


Nr. 3. bliver herefter nr. 2.
I stk. 6 udgår: "og 2".

5. I § 9, stk. l indsættes efter "7": ",7a".

 

§ 2

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 1998.
Grønlands Hjemmestyre, den 6. november 1997.
Jonathan Motzfeldt

/

Pâviâraq Heilmann