Landstingsforordning nr. 17 af 6. november 1997 om ændring af landstingsforordning om radio- og fjernsynsvirksomhed.

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 3 af 17. maj 1990 om radio- og fjernsynsvirksomhed som senest ændret ved landstingsforordning nr. 5 af 2. maj 1996 affattes § 10 således:

 

"§ 10. KNR ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. Bestyrelsesformanden udpeges af landsstyret. 5 medlemmer udpeges af landsstyret efter indstilling fra Landstinget, l medlem udpeges af landsstyret efter indstilling fra Fællesforeningen af lokale TV- & radiostationer i Grønland (FTV&R). l medlem udpeges af landsstyret efter indstilling fra de fastansatte medarbejdere ved KNR's regionale afdelinger, og l medlem udpeges af landsstyret efter indstilling fra de fastansatte medarbejdere ved KNR's centrale afdeling. Bestyrelsen skal tilsammen repræsentere mediemæssig, kulturel, ledelsesmæssig og erhvervsmæssig indsigt.
Stk. 2. Medlemmerne udpeges for en periode af 4 år, første gang for perioden l. november 1997 - 31. oktober 2001. Landsstyret kan dog i udpegelsesperioden afsætte et bestyrelsesmedlem eller en indtrådt suppleant, der groft har tilsidesat sit bestyrelsesansvar eller på anden vis gjort sig uegnet til at bestride bestyrelseshvervet. Umiddelbar genudpegning kan kun finde sted én gang.
Stk. 3. For hvert bestyrelsesmedlem undtagen formanden udpeges efter indstilling, j f. stk. l, en personlig suppleant, der indtræder i bestyrelsen i tilfælde af det pågældende bestyrelsesmedlems udtræden, afsættelse eller længerevarende forfald. Såfremt den udpegede suppleant indtræder som fast medlem af bestyrelsen udpeges en ny suppleant efter indstilling. I tilfælde af formandens udtræden eller afsættelse udpeger landsstyret en ny formand.
Stk 4. Bestyrelsen udpeger af sin midte en næstformand.
Stk. 5. Medlemmer af Landstinget kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.

 

§ 2.

Landstingsforordningen træder i kraft den 3. november 1997.
Grønlands Hjemmestyre, den 6. november 1997.
Jonathan Motzfeldt

/

Konrad Steenholdt