Landstingsforordning nr. 12 af 6. november 1997 om ændring af landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester.

 

§ 1

I landstingsforordning nr. 10 af 28. oktober 1993 om telekommunikation og teletjenester foretages følgende ændringer:

 

1. § 1 affattes således:
"Grønlands Hjemmestyre har eneret til offentlig telekommunikation i, til og fra Grønland, omfattende anlæg og drift af telegrafer og telefoner herunder udbuddet af følgende tjenester:
1) Telefonitjenester
2) Tekst- og datakommunikationstjenester
3) Udleje af faste kredsløb
4) Mobilkommunikations- og satellittjenester
5) Fremføring i telenettet af radio- og fjernsynsprogrammer
Stk. 2. Kompetencen efter stk. l omfatter ikke
1) radiokommunikation og allokering af radiofrekvenser
2) maritime nød- og sikkerhedstjenester.
Stk. 3. Fra Grønlands Hjemmestyres eneret undtages anlæg, som
1) af rigsmyndigheder eller af en kommune udelukkende anvendes i den indre tjeneste til særlige telekommunikationsbehov, der ikke kan opfyldes af den almene, offentligt tilgængelige teleinfrastruktur.
2) udelukkende anvendes indenfor en ejendoms grænser eller mellem flere ejendomme, som tilhører samme ejer."

2. § 6 ophæves.

3. § 14, affattes således:
"Der kan idømmes bøde for overtrædelse af § § l, 9 og 12.
Stk 2. I regler, der udstedes i medfør af landstingsforordningen, kan der fastsættes bestemmelse om idømmelse afbøde for overtrædelse af reglerne.
Stk. 3. For overtrædelse af landstingsforordningen eller regler udstedt i medfør heraf kan bødeansvar pålægges følgende juridiske personer som sådan:
1) Aktieselskaber, andelsselskaber eller lignende
2) Kommuner og kommunale fællesskaber
3) Rigsmyndigheder eller institutioner, virksomheder m.v. under Grønlands Hjemmestyre."

 

§ 2

Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. januar 1998 under forudsætning af Folketingets vedtagelse af Lov for Grønland om telekommunikation.
Grønlands Hjemmestyre, den 6. november 1997
Jonathan Motzfeldt

/

Peter Grønvold Samuelsen