Landstingsforordning nr. 11 af 6. november 1997 om ændring af landstingsforordning om andelsboliger.

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. l af 31. oktober 1991 om andelsboliger foretages følgende ændringer:

 

1. I § l indsættes som nr. 3:
"3) boliger, der opføres af en privat bygherre, f.eks. en boligfond, og som overdrages til en stiftet andelsboligforening efter boligernes færdiggørelse."

2. I § 3 indsættes som stk. 3:
"Stk. 3. Antallet af medlemmer i en andelsboligforening efter § l, nr. 3, skal mindst være 6 i byer og 4 i bygder."

3. I § 4 indsættes som stk. 2:
"Stk. 2. Såfremt en kommune, Hjemmestyret eller bygherren er indtrådt som andelshaver og medlem i en andelsboligforening, hvis boliger oprindeligt er opført af bygherren, j f. § l, nr. 3 og § 5, stk. 4, 5 og 6, kan reglen i stk. l om brugsret til kun een bolig pr. medlem fraviges."

4. I § 5 indsættes som stk. 4, 5, 6 og 7:
"Stk. 4. Såfremt antallet af boliger opført af en privat bygherre i medfør af § l, nr. 3 overstiger antallet af medlemmer i en andelsboligforening, j f. § 3, stk. 3, er bygherren forpligtet til at tilbyde kommunen at indtræde som andelshaver til de andele, hvortil der ikke er medlemmer i andelsboligforeningen.
Stk. 5. Såfremt kommunen ikke ønsker at modtage tilbuddet om at indtræde i andelsboligforeningen som andelshaver i medfør af stk. 4, er bygherren forpligtet til at tilbyde Hjemmestyret at indtræde som andelshaver til de ledige andele, hvortil der ikke er medlemmer i andelsboligforeningen.
Stk. 6. Såfremt Hjemmestyret ikke ønsker at modtage tilbuddet om at indtræde i andelsboligforeningen som andelshaver i medfør af stk. 5, er bygherren forpligtet til selv at indtræde som andelshaver i andelsboligforeningen.
Stk. 7. Såfremt kommunen, Hjemmestyret eller bygherren indtræder som andelshaver i andelsboligforeningen i medfør af stk. 4, 5 eller 6, kan de ikke betinge sig nogen indflydelse på foreningens drift udover, hvad der fremgår af denne forordning, men er forpligtet til at søge at overdrage deres andele til personer, der med andelsboligforeningens godkendelse kan optages som medlemmer af foreningen."

5. § 7 affattes således:
"§ 7. Landsstyret udarbejder normalvedtægter for andelsboligforeninger, som er omfattet af bestemmelserne i § l, nr. l - 3. Normalvedtægtens indhold skal som minimum være indeholdt i andelsboligforeningens vedtægt."

6. I § 9 ophæves stk. 2 og i stedet indsættes:
"Stk. 2. Landsstyret og kommunalbestyrelsen kan endvidere yde støtte til en stiftet andelsboligforening, der overtager boliger, der er opført af en privat bygherre, j f. § l, nr. 3.
Stk. 3. Der kan kun ydes støtte, såfremt landsstyret og kommunalbestyrelsen er enige om at yde støtte."

7. § 10, stk. l og 2 affattes således:
" Landsstyret og kommunalbestyrelsen yder hver et rente- og afdragsfrit lån på 1/3 af de samlede opførelsesudgifter. Lånet sikres ved pant i foreningens ejendom og reguleres efter det grønlandske byggeomkostningsindeks.
Stk. 2. Til boliger omfattet af §1, nr. l udbetales lånet under opførelsen i form af a'conto beløb, medens lån til boliger omfattet af § l, nr. 3 tidligst udbetales efter boligernes færdiggørelse og kun i forbindelse med overdragelse af boligerne til en stiftet andelsboligforening, der opfylder forordningens øvrige bestemmelser." Stk. 2, 3 og 4 bliver herefter stk. 3,4 og 5."

8. § 16 affattes således:
" Endeligt tilsagn gives først,
1) når byggeprojekt og økonomi er vurderet og godkendt af landsstyret og kom-
munalbestyrelsen,
2) medlemmerne af foreningen har tegnet sig for hver deres andel, og
3) andelsboligforeningen har dokumenteret finansieringen af foreningens andel af de samlede opførelsesudgifter, jf. § 10, stk. 4 og 5.
Stk. 2. Endeligt tilsagn gives kun, såfremt der ikke er indgået bindende entreprisekontrakter, og byggearbejderne ikke er igangsat. For boliger omfattet af § l, nr. 3 forudsætter endeligt tilsagn desuden, at der forinden er indhentet forpligtende forhåndstilsagn fra en stiftet andelsboligforening."

9. § 41 affattes således:
"§ 41. Landsstyret eller kommunalbestyrelsen kan meddele en andelsboligforening, som er omfattet af bestemmelserne i § l, nr. l - 3, pålæg om at foretage vedligeholdelsesarbejder."

 

§ 2.

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 1998.
Grønlands Hjemmestyre, den 6. november 1997
Jonathan Motzfeldt

/

Daniel Skifte