Landstingsforordning nr. 10 af 6. november 1997 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger.

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 3 af 13. juni 1994 om leje af boliger som ændret ved landstingsforordning nr. 8 af 30. oktober 1995 og landstingsforordning nr. 9 af 31. oktober 1996 foretages følgende ændringer:

 

1. § 11 affattes således:
"§ 11. I privatejede udlejningsboliger aftales en leje, der passer såvel udlejer som lejer.
Stk. 2. Udlejeren har ret til at forbedre ejendommen eller det lejede og kan i den anledning forlange lejen forhøjet.
Stk 3. Krav om lejeforhøjelse, j f. stk. 2, kan fremsættes l gang årligt med 3 måneders varsel. Kravet skal fremsættes samtidigt overfor samtlige lejere i ejendommen.
Stk. 4. Såfremt en udlejer varsler en leje, jf. stk. 3, der står i misforhold til det lejedes værdi, kan lejeren inden 6 uger anlægge sag ved retten med krav om, at lejen nedsættes til et beløb, der af retten skønnes rimeligt. Ved rettens afgørelse skal der udelukkende lægges vægt på dokumenterede udgifter til forbedring af ejendommen eller det lejede.
Stk. 5. Er sagen indbragt for retten, kan udlejeren opkræve den varslede leje som en foreløbig husleje, indtil rettens afgørelse foreligger. Lejen skal efterfølgende reguleres i overensstemmelse med rettens afgørelse."

2. § 16 ophæves.

 

§ 2.

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 1998.
Stk. 2. Forordningen finder anvendelse på lejeaftaler, der indgås efter forordningens ikrafttræden.
Grønlands Hjemmestyre, den 6. november 1997
Jonathan Motzfeldt

/

Daniel Skifte