Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 27. november 1997 om havneafgift.

I henhold til § 12 og § 14, stk. 3 i landstingslov nr. 20 af 30. oktober 1992 om havneafgift fastsættes følgende:

 

§ 1. Havneafgift opkræves ved afgiftspligtige skibes anløb af følgende skibes anløb af følgende havne:
1) Qaanaaq,
2) Upernavik,
3) Uummannaq,
4) Qeqertarsuaq,
5) Ilulissat,
6) Qasigiannguit,
7) Aasiaat,
8) Kangaatsiaq,
9) Sisimiut,
10) Maniitsoq,
11) Nuuk,
12) Paamiut,
13) Narsaq,
14) Qaqortoq,
15) Nanortalik,
16) Ammassalik og
17) Illoqqortoomiut.

§ 2. Skibe, der er fast stationeret i Grønland og er indrettet til og udøver virksomhed som rednings- og bugserskibe, sandpumpere- og stenfiskerskibe samt dykkerskibe og pramme, er fritaget for havneafgift.
Stk. 2. Fritaget for havneafgift er endvidere:
1) skibe, der alene losser fisk eller fiskeriprodukter indkøbt i Danmark, på Færøerne eller i udlandet med henblik på forarbejdning på landanlæg i Grønland,
2) skibe, der indhandler fisk og fiskeprodukter i bygder og yderdistrikter, ved anløb af en af de i § l nævnte havne, og
3) skibe, der alene udfører transport med olie og olieprodukter.

§ 3. Havnemyndigheden udøver de til Skattedirektoratet i landstingslov nr. 20 af 30. oktober 1992 om havneafgift henlagte pligter og rettigheder.
Stk. 2. Havnemyndigheden kan dog ikke bemyndige andre uden Skattedirektoratets samtykke til at udføre de opgaver, havnemyndigheden er pålagt i henhold til stk. l.
Stk. 3. Havnemyndighedens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan påklages til Skattedirektoratet.

§ 4. Føreren af skib, eller andet ansvarligt besætningsmedlem, skal inden skibets afsejling fra en havn efter havnemyndighedens nærmere anvisning afgive erklæring til havnemyndigheden om skibets art, skibets BRT/BT, antal påbegyndte døgn i havnen samt anerkende den opgjorte afgift.
Stk 2. Samtidig med angivelse af den i stk. l nævnte erklæring skal forfalden havneafgift indbetales til havnemyndigheden.

§ 5. Skibe tilhørende eller indchartret af en virksomhed, som har indgået aftale med Skattedirektoratet om anden erklærings- og afregningsform, omfattes ikke af § 4.

§ 6. Havnemyndigheden fremsender kopi af de i forudgående måned i henhold til § 4, stk. l afgivne erklæringer til Skattedirektoratet og indbetaler den forudgående måneds opkrævede afgift senest den 15. i den efterfølgende måned.
Stk. 2. Virksomheder som nævnt i § 5 opgør det samlede afgiftstilsvar månedsvis og fremsender opgørelsen samt indbetaler afgiftstilsvaret til Skattedirektoratet senest den 15. i den efterfølgende måned.

§ 7. Efter udgangen af hvert kalenderår skal havnemyndighedens revisor afgive erklæring til Skattedirektoratet om, at etablerede forretningsgange sikrer at opkrævning, afregning og administration af havneafgifter finder sted i overensstemmelse med bestemmelserne i landstingslov nr. 20 af 30. oktober 1992 om havneafgifter og bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§ 8. For overtrædelse af § 4 og § 6, stk. 2 kan der idømmes bøde.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den l. januar 1998.
Stk 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 36 af 17. december 1992 om havneafgift.
Grønlands Hjemmestyre, den 27. november 1997
Daniel Skifte

/

Kaare Hagemann