Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 6. november 1997 om ændring af Hjemmestyrets bekendtgørelse om skattemæssige afskrivninger m.v.

 

§ 1

I Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 9. juni 1986 om skattemæssige afskrivninger m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 25 af 21. november 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § l affattes stk. 3 således:
"Stk 3. Bygninger, der ejes af en fysisk person, og som udlejes til beboelse samt maskiner, inventar og lignende driftsmidler i disse, er kun omfattet af bekendtgørelsens regler, i det omfang udlejningen sker til ansatte i ejerens erhvervsvirksomhed. Såfremt ejeren bebor bygningen anses den ikke som udlejet til en ansat."

2. I § l indsættes som nyt stk. 4:
"Stk. 4. Sommerhuse, der ejes af en fysisk person samt maskiner, inventar og lignende driftsmidler i disse, er ikke omfattet af bekendtgørelsens regler." Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

3. Efter § 7 indsættes som afsnit IIa:

"Personligt ejede bygninger, der udlejes til beboelse for både ansatte og ikke ansatte

§ 7a. Anskaffelsessummen for bygninger og særlige installationer m.v., der omfattes af bestemmelserne i dette afsnit, kan fradrages i den skattepligtige indkomst for anskaffelsesåret, jfr. § 3, efter forholdet mellem den del af bygningens etageareal, som udlejes til den enkelte ejers ansatte, og hans ideelle ejerandel af bygningens samlede etageareal.
Stk. 2. Fradrages den del af anskaffelsessummen, der svarer til forholdet mellem den del af bygningens etageareal, som udlejes til den enkelte ejers ansatte, og hans ideelle ejerandel af bygningens samlede etageareal ikke fuldt ud i anskaffelsesåret, kan den uafskrevne del heraf fradrages i det eller de følgende år efter ejerens frie valg.
Stk. 3. Afskrivning kan kun foretages, hvis det etageareal, som udlejes til den enkelte ejers ansatte i det pågældende indkomstår udgør mindst halvdelen af den enkelte ejers ideelle ejerandel af bygningens samlede etageareal.

§ 7b. For bygninger som nævnt i § 7a, hvor ejeren udlejer samme lejemål til både ansatte og ikke ansatte i løbet af indkomståret, kan der, uanset reglen i § l, stk. 3, i det pågældende indkomstår kun afskrives, såfremt mindst halvdelen af ejerens ideelle ejerandel forholdsmæssigt gennem hele indkomståret har været udlejet til ejerens ansatte. I givet fald kan der afskrives i dette forhold.

§ 7c. Hvis en bygning, der omfattes af bestemmelserne i dette afsnit, afstås, kan der ikke for afståelsesåret foretages afskrivninger. Overstiger afståelsessummen den uafskrevne del af anskaffelsessummen, skal den del af fortjenesten, der svarer til forholdet mellem det afskrevne beløb og anskaffelsessummen, medregnes i den skattepligtige indkomst for afståelsesåret.
Stk. 2. Hvis formuegodet afstås for et mindre beløb end den uafskrevne del af anskaffelsessummen, kan tabet fradrages i den skattepligtige indkomst. Fradraget sammenlagt med de faktiske foretagne afskrivninger kan dog ikke overstige det beløb, der kunne være afskrevet efter reglerne i§7a.
Stk. 3. Hvis en bygning nedrives før afskrivningen er tilendebragt, kan det uafskrevne beløb nedsat med en eventuel salgssum for materialer m.v. fradrages i den skattepligtige indkomst for nedrivningsåret. Bestemmelsen i stk. 2, 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse."

4. Efter § 10 indsættes:
"§ l0a. Bygninger, som nævnt i § l, stk. 3 og § 6, stk. l, der overgår fra udelukkende at være udlejet til ikke ansatte til hel eller delvis udlejning til ansatte i ejerens erhvervsvirksomhed, sidestilles med køb. Som anskaffelsessum betragtes værdien i handel og vandel på overgangstids-punktet.
Stk. 2. Bygninger, som nævnt i § l, stk. 3 og § 6, stk. l, der overgår fra hel eller delvis udlejning til ansatte i ejerens erhvervsvirksomhed til udelukkende at være udlejet til ikke ansatte, sidestilles med salg, medmindre bygningerne inden for en periode på 5 måneder genudlejes helt eller delvist til ansatte i ejerens erhvervsvirksomhed. Som afståelsessum betragtes værdien i handel og vandel på overgangstidspunktet."

 

§ 2

Ændringsbekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 1998.

 

§ 3

For indkomståret 1998 foretages skattemæssige afskrivninger på bygninger, der ejes af juridiske personer, og som udlejes til beboelse, og hvor bygningen er anskaffet før l. januar 1998 men efter 30. juni 1986, på grundlag af den faktiske anskaffelsessum tillagt udgifterne til ombygning eller forbedring af bygningen eller installationer. Er bygningen anskaffet før 1. juli 1986 foretages skattemæssige afskrivninger på grundlag af bygningens værdi i handel og vandel pr. 1. juli 1986 tillagt efterfølgende udgifter til ombygning eller forbedring af bygningen eller installationer.
Stk. 2. For indkomståret 1998 foretages skattemæssige afskrivninger på bygninger, som er anskaffet før 1. januar 1998, der ejes af fysiske personer, og hvor udlejningen sker til ansatte i ejerens erhvervsvirksomhed, eller til både ansatte og ikke ansatte på baggrund af bygningens værdi i handel og vandel den 1. januar 1998.
Stk. 3. Maskiner, inventar og lignende driftsmidler i de i stk. l og 2 nævnte ejendomme, der er anskaffet før 1. januar 1998, kan ikke afskrives.
Stk. 4. På de i stk. l og 2 nævnte ejendomme kan der fra og med indkomståret 1998 foretages afskrivninger med indtil 10 pct. årligt. Det samme gælder ved fremtidig genanskaffelse af bygninger som nævnt i stk. l og 2, som den juridiske eller fysiske person ejede den 1. september 1997.
Stk. 5. Til grund for opgørelsen af fortjeneste eller tab efter afskrivningsbekendtgørelsens §§, 4, 7, 7c og l0a for de i stk. l omhandlede bygninger, opgøres anskaffelsessummen på samme måde som afskrivningsgrundlaget opgjort pr. 1. januar 1998.
Grønlands Hjemmestyre, den 6. november 1997
Daniel Skifte

/

Kaare Hagemann