Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 12. september 1997 om den pastoralteologiske uddannelse.

I medfør af § l og § 2 i landstingsforordning nr. 2 af 6. juni 1997 om afhjælpning af præstemanglen fastsættes:

 

Kapitel l
Uddannelsens formål

§ 1. Formålet med den pastoralteologiske uddannelse er at uddanne pastoralteologisk eksaminerede præster, som kan dække den akutte præstemangel.
Stk. 2. Med henblik på en saglig og ansvarlig varetagelse af den grønlandske kirkes præsteembeder, skal uddannelsen sikre, at kursusstuderende tilegner sig:
1) solid teoretisk og praktisk indføring i den kristne bibel og tro,
2) indsigt i den grønlandske kirkes gudstjenesteliv og kirkelige praksis,
3) færdighed, selvstændighed og metodik i evnen til at formidle den kristne forkyndelse og tjeneste, herunder det sjælesørgeriske aspekt for individ, menighed og samfund, og
4) viden om ministerialbogssystemet og færdighed i kirkebøgernes førelse, herunder attestudstedelse.

 

Kapitel 2
Uddannelsens styrelse

§ 2. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke nedsætter et styrelsesråd, som består af 5 medlemmer, der udpeges af følgende:
1) Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke
2) Biskoppen over Grønlands stift
3) Præsteforeningen
4) Ilinniarfissuaq
5) Det teologiske institut ved Ilisimatusarfik
Stk. 2. Styrelsesrådet kan tilforordne personer med særlig fagviden inden for området.
Stk. 3. Det af Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke udpegede medlem er formand for styrelsesrådet. Styrelsesrådet fastsætter selv sin forretningsorden, herunder bestemmelser om tilforordnedes stemmeret. Forretningsordenen skal godkendes af Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke.
Stk. 4. I forbindelse med styrelsesrådets møder kan der ydes vederlag til styrelsesrådets medlemmer og tilforordnede efter § 12, stk. 2 i landstingslov nr. 11 af 28. oktober 1993 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget, Landsstyret m.v. samt pension til tidligere medlemmer af Landsrådet, Landstinget, Landsstyret m.v. Der ydes ligeledes fri rejse, jf. § 20, stk. 2 samt godtgørelse for merudgifter under rejse og ophold efter de for tjenestemænd i Grønland til enhver tid gældende regler.

§ 3. Den pastoralteologiske uddannelse varetages af styrelsesrådet med styrelsesrådets formand som uddannelsens daglige leder.
Stk. 2. Administrationen af uddannelsen henlægges til Ilinniarfissuaq, som også er sekretariat for styrelsesrådet.

§ 4. Uddannelsens leder ansættes af Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke.
Stk. 2. Faglærere og andet personel ansættes af Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke efter indstilling fra styrelsesrådet.

§ 5. Styrelsesrådet giver vejledning om faglige og pædagogiske forhold til faglærerne og godkender undervisningsmaterialer og fagdidaktiske tiltag.

§ 6. Afgørelser, som er truffet af henholdsvis styrelsesrådets formand og styrelsesrådet, kan påklages til Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke, jf. dog § 8, stk. 4.

 

Kapitel 3
Optagelse

§ 7. Personer, som er medlem af folkekirken, og som behersker såvel skriftlig som mundtlig grønlandsk samt dansk på læseniveau, kan optages på den pastoralteologiske uddannelse, såfremt de
1) har gennemgået den grønlandske kateketuddannelse, jf. hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 26. april 1985, og som har virket som kateket i mindst 5 år, eller
2) er dimitteret fra Ilinniarfissuaq eller har en uddannelse, der kan sidestilles hermed, og som har virket som lærer i mindst 5 år, eller
3) har en af hjemmestyret hjemlet uddannelse inden for det humanistiske, pædagogiske og sociale arbejdsfelt, og som kan dokumentere mindst 5 års anciennitet inden for disse arbejdsfelter.
Stk. 2. Studerende oplyser ved ansøgning til uddannelsen om hvilket sprog, der ønskes anvendt ved prøver.

§ 8. Styrelsesrådet træffer afgørelse om optagelse.
Stk. 2. Ved denne afgørelse lægges der navnligt vægt på ansøgers alder, relevant erhvervserfaring, modenhed og vandel. Herudover skal personer, der søger optagelse på uddannelsen, i forbindelse med ansøgningen besvare en skriftlig opgave inden for den teologiske fagkreds. Denne opgave vil ligeledes tillægges vægt ved afgørelsen om optagelse.
Stk. 3. Styrelsesrådet kan dispensere fra kravet om beherskelse af dansk på læseniveau.
Stk. 4. Afgørelse om optagelse på kursusuddannelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

 

Kapitel 4
Uddannelsens indhold og form

§ 9. Den pastoralteologiske uddannelse er en kursusuddannelse med 5 centrale kursusophold af normalt 4 ugers varighed og decentrale kursusperioder med fjernsuperviseret undervisning og opgaveskrivning over en 30 måneders periode.
Stk. 2. Styrelsesrådet kan efter ansøgning fra den studerende forlænge uddannelsens varighed med op til l år.
Stk. 3. Der er mødepligt til undervisningen under de centrale kursusophold.

§ 10. Den pastoralteologiske uddannelse omfatter følgende obligatoriske fag:
A) Det teologiske fagområde:
Gammeltestamentelig indføring og eksegese
Nytestamentelig indføring og eksegese
Kirkehistorie (3 perioder)
Dogmatik og symbolik
Etik
Praktisk teologi (liturgik, homilitik, hymnologi, kateketik, sjælesorg, grønlandsk
kirkekundskab, ministerialbogsføring

B) Det didaktiske pædagogiske fagområde:
Pædagogik
Psykologi
Metodik

C) Det kontekstuelle fagområde:
Grønlandsk førkristen livsfilosofi og menneskesyn
Grønlandsk sociologi og samfundshistorie

§ 11. Styrelsesrådet udarbejder en studieordning under hensyntagen til fagenes indbyrdes forbundethed. Studieordningen kan indeholde hjemmel for styrelsesrådet til at dispensere fra studieordningen. Studieordningen skal godkendes af Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke.
Stk. 2. Studieordningen skal indeholde bestemmelser om:
1) de enkelte fag,
2) prøver, jf. § 14,
3) dokumentation for studerendes aktive deltagelse i fagelementer, der ikke dokumenteres ved prøve,
4) pensastørrelser i eksamensfag,
5) uddannelsens faglige niveau,
6) mulighederne for at klage over eksamen og bedømmelser, og
7) afløsningsopgaver samt eventuelle opsamlingskurser i tilfælde af fravær på grund af dokumenteret sygdom eller lignende under de centrale kursusophold.

§ 12. Styrelsesrådet foretager efter hver central undervisningperiode en individuel vurdering af de studerendes faglighed, skikkethed og arbejdsmæssige indsats i undervisningssituationen efter indstilling fra faglærerne.
Stk. 2. Såfremt en studerende skønnes uegnet, jf. stk. l, til fortsat deltagelse på uddannelsen, træffer styrelsesrådet afgørelse om udmeldelse, hvilket meddeles den studerende skriftligt.

§ 13. Afgørelse om bortvisning af studerende træffes af styrelsesrådets formand.

 

Kapitel 5
Uddannelsens prøver

§ 14. Studieordningens bestemmelser om prøver skal indeholde oplysninger om:
1) placering af prøver i uddannelsesforløbet,
2) betingelser for studerendes mulighed for at indstille sig til prøver,
3) hvilke fagelementer, der dokumenteres ved prøver,
4) ved hvilke prøver, der gives karakter,
5) ved hvilke prøver, der gives bedømmelsen "bestået/ikke bestået",
6) ved hvilke prøver, der gøres brug af intern eller ekstern censur,
7) afholdelse af sygeeksamen og omprøve,
8) oplysninger om prøvers form og varighed, og
9) studerendes ret til at vælge enten dansk eller grønlandsk ved mundtlige og skriftlige prøver.

§ 15. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke beskikker det fornødne antal censorer.

 

Kapitel 6
Betingelser for at bestå

§ 16. Den pastoralteologiske uddannelse anses for bestået, når følgende betingelser er opfyldt:
1) mindst 85% deltagelse i alle fag,
2) prøver er bedømt med karakteren "bestået" eller med karakteren 6 eller derover,
3) obligatoriske opgaver er rettidigt afleveret, og
4) hvidbog over teologisk praksis er godkendt.
Stk. 2. Styrelsesrådet kan dispensere fra stk. l, nr. l, når fravær under centrale kursusophold skyldes dokumenteret sygdom eller lignende.

 

Kapitel 7
Protokol og eksamensbevis

§ 17. Faglæreren fører protokol, hvor hver studerende har sit blad. Protokollen påføres den studerendes data, attestationer, dispensationer efter bekendtgørelsen, samt eksamenskarakterer og bedømmelser ved skriftlige opgaver.
Stk. 2. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke kan fastsætte regler for protokollens udformning.

§ 18. Den pastoralteologiske uddannelse giver ret til betegnelsen pastoralteologisk eksamineret præst (PEP).
Stk. 2. En bestået uddannelse giver adgang til at søge et præsteembede i den grønlandske kirke.

§ 19. For studerende, der har bestået uddannelsen, jf. § 16, udfærdiges et eksamensbevis, som indeholder en standardtekst og en individuel tekst.
Stk. 2. Styrelsesrådets formand udfærdiger eksamensbeviset på baggrund af den studerendes protokolblad og signerer dets gyldighed med sin underskrift.
Stk. 3. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke kan fastsætte regler for eksamensbevisets udformning og indhold, herunder en beskrivelse af det faglige niveau, udover det i stk. l nævnte forhold.

 

Kapitel 8
Bestemmelser om kursusstuderendes forhold

§ 20. Der ydes fri rejse mellem hjemstedet og kursusstedet tur/retur i forbindelse med de centrale kursusophold.
Stk. 2. Dækning af rejseudgifter ved leje af befordringsmidler kan ikke overstige de satser, der følger af gældende overenskomst mellem hjemmestyret og KNAPK. I andre tilfælde godtgøres de faktiske rejseudgifter, dog maksimalt svarende til normal-billetprisen ved benyttelse af offentlige transportmidler.

§ 21. Under rejse til og fra kursusstedet og under centrale kursusophold ydes godtgørelse for merudgifter efter de for tjenestemænd i Grønland til enhver tid gældende regler.

§ 22. Der ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste under de centrale kursusophold udregnet på baggrund af de sidste 6 måneders dokumenteret indkomst regnet fra uddannelsens start den 1. september 1997.
Stk. 2. Beløbet kan højst udgøre 16.000 kr. og mindst 10.000 kr. for et kursusophold af 4 ugers varighed.

§ 23. Der ydes fri kost og logi under de centrale kursusophold.

 

Kapitel 9
Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1997.
Stk. 2. Der optages kun studerende een gang pr. 1. september 1997.
Grønlands Hjemmestyre, den 12. september 1997
Konrad Steenholdt

/

Karl Kristian Olsen