Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 3. september 1997 om uddannelsesstøtte til idrætstalenter og eliteidrætsudøvere.

I medfør af § 9 og § 25 i Landstingsforordning nr. 3 af 2. maj 1996 om uddannelsesstøtte, samt efter forud indhentet udtalelse herom fra de uddannelsessøgendes organisationer, fastsættes:

 

§ 1. Ved eliteidrætsudøvere henholdsvis idrætstalenter forstås i denne bekendtgørelse uddannelsessøgende, der er godkendt som sådan af Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke efter indstilling fra Team Grønland, Grønlands Idrætsforbund og et specialforbund.

§ 2. Grønlands Hjemmestyre kan yde uddannelsesstøtte til eliteidrætsudøveres deltagelse i særligt tilrettelagte uddannelser, såfremt eliteidrætsudøveren ikke har mulighed for at tage en offentlig anerkendt uddannelse.
Stk. 2. Eliteidrætsudøveren sammensætter et uddannelsesforløb, således at idrætsudøvelsen og uddannelsesforløbet til sammen udgør fuldtidsbeskæftigelse. Forløbet skal godkendes af Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke efter indstilling fra Team Grønland.

§ 3. Grønlands Hjemmestyre kan yde uddannelsesstøtte til eliteidrætsudøveres og idrætstalenters deltagelse i offentligt anerkendte uddannelser uden for Grønland.

§ 4. Uddannelsesstøtte til eliteidrætsudøvere og idrætstalenter ydes, med de undtagelser der fremgår af nærværende bekendtgørelse, i øvrigt efter bestemmelserne i bekendtgørelse om uddannelsesstøtte.
Stk. 2. Bestemmelserne om antal uddannelser og antal afbrydelser i bekendtgørelse om uddannelsesstøtte finder ikke anvendelse.
Stk. 3. Bestemmelserne om studieaktivitet i bekendtgørelse om uddannelsesstøtte finder ikke anvendelse. Derimod er det en betingelse for modtagelse af uddannelsesstøtte, at aktivitetsniveauet såvel inden for idrætsudøvelsen som inden for det planlagte uddannelsesforløb holdes på et niveau, der opfylder de krav, der er fastsat af Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke. Team Grønland har pligt til straks at underrette Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke, såfremt den uddannelsessøgende ikke opfylder de fastsatte krav.
Stk. 4. Til eliteidrætsudøvere, der er berettiget til uddannelsesstøtte, kan der ydes landskassefinansierede studielån.

§ 5. Den uddannelsessøgende indgiver ansøgning til Team Grønland, der indhenter udtalelse fra Grønlands Idrætsforbund og specialforbundet. Herefter fremsender Team Grønland ansøgningen bilagt sin indstilling og Grønlands Idrætsforbund's og specialforbundets udtalelse.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1997.
Grønlands Hjemmestyre, den 3. september 1997
Konrad Steenholdt

/

Karl Kristian Olsen