Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 20. august 1997 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen.

I medfør af § 47, stk. l i landstingsforordning nr. l af 6. juni 1997 om folkeskolen (folkeskoleforordningen) fastsættes:

 

Kapitel 1.
Tidspunktet for valget

§ 1. Kommunalbestyrelsen sørger for, at der senest den l. oktober i de år, hvori der afholdes valg til kommunalbestyrelsen (valgåret), er afholdt valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser ved alle kommunens folkeskoler, jf. dog stk. 3, og at de nye skolebestyrelser har konstitueret sig senest den 8. oktober i valgåret.
Stk. 2. Såfremt kommunalbestyrelsen i henhold til § 45, stk. 2 i folkeskoleforordningen ønsker, at der alene skal være 3 forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen ved en skole, skal beslutning herom træffes senest den 31. juli i valgåret.
Stk. 3. Såfremt kommunalbestyrelsen i henhold til § 46 i folkeskoleforordningen ønsker, at bygdebestyrelsen på mindre skolesteder skal varetage skolebestyrelsens opgaver, skal beslutning herom træffes senest den 31. juli i valgåret. Beslutning herom kan ikke ændres inden valgperiodens udløb.

§ 2. Kommunalbestyrelsen fastlægger senest den 31. juli i valgåret tidsplan for forberedelse og gennemførelse af valget af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne, herunder:
1) Tidspunktet for afholdelse af orienterings- og opstillingsmøde, jf. § 9, stk. 1.
2) Tidspunktet for seneste fremsættelse af forslag til kandidater til valget, j f. § 11, stk. 1.
3) Tidspunktet for seneste frist for tilbagekaldelse af kandidatur, jf. §11, stk. 5.
4) Tidspunktet og stedet for afholdelse af afstemning, j f. §§ 13, 17, stk. l og § 19, stk. 4, herunder også eventuelt alternativt tidspunkt for afstemning, såfremt der bliver behov for et 2. opstillingsmøde.
Stk. 2. Snarest muligt efter fastlæggelse af tidsplanen, j f. stk. l, bekendtgør kommunalbestyrelsen ved offentligt opslag på de steder, hvor valgene til skolebestyrelserne skal finde sted, samt ved postbesørget brev herom til forældrene de i medfør af stk. l fastlagte tidspunkter og steder.

 

Kapitel 2.
Ansvaret for valgets forberedelse og gennemførelse

§ 3. Kommunalbestyrelsen udpeger senest den 31. juli i valgåret en valgbestyrelse for hver af de skoler, hvor der skal oprettes skolebestyrelser. Valgbestyrelsen består af et kommunalbestyrelsesmedlem eller en af kommunalbestyrelsen udpeget person som formand, formanden for den afgående skolebestyrelse og skolens leder.
Stk. 2. Valgbestyrelsen forestår under ansvar over for kommunalbestyrelsen forberedelse af og afholdelse af valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen ved den pågældende skole.

§ 4. Skolens leder og lærerpersonale har pligt til at bistå valgbestyrelsen med valgets forberedelse og gennemførelse.
Stk. 2. Under afstemningen fungerer skolens leder som afstemningsleder.

 

Kapitel 3.
Valgret og valgbarhed.

§ 5. Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter og stedfortrædere for disse vælges af og blandt de personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen, samt af og blandt de personer, som i henhold til § 6 tillægges valgret og valgbarhed.
Stk. 2. Forældre til børn, der midlertidigt undervises på en specialskole, deltager i valget ved den skole, hvorfra henvisningen til specialskolen har fundet sted.

§ 6. Der tillægges følgende personer valgret og valgbarhed som forældrerepræsentanter, hvis de fremsætter ønske herom over for skolens leder og såfremt skolens leder i forbindelse med anmodningen modtager den fornødne dokumentation:
1) Personer, der har modtaget et barn, der er indskrevet i skolen, i privat familiepleje eller formidlet døgnophold, og som har plejetilladelse eller godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Plejetilladelsen eller godkendelsen skal være meddelt senest l år før valget, hvilket skal dokumenteres ved plejetilladelsen eller godkendelsen. Forældremyndighedens indehaver(e) kan ikke samtidig deltage i valget.
2) Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i skolen, og som bor sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet. Dette skal dokumenteres ved vielsesattest samt attest fra folkeregisteret. Det forudsættes, at forældremyndigheden ikke ved aftale er delt mellem barnets forældre.
3) Faderen til et barn, der er indskrevet i skolen, hvis faderskabet er fastslået, og vedkommende bor sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet, hvilket skal dokumenteres ved faderskabserklæring eller faderskabsdom henholdsvis ved attest fra folkeregisteret.

§ 7. Personer, der er ansat som skoleleder eller som lærer ved den pågældende skole, kan ikke vælges som forældrerepræsentant i skolebestyrelsen.

 

Kapitel 4.
Valglisten

§ 8. Skolens leder sørger for, at der udarbejdes en liste over personer, der er valg-berettigede (valglisten). Listen udarbejdes på grundlag af skolens elevkartotek samt eventuelle fremsatte ønsker om optagelse på valglisten i henhold til § 6.
Stk. 2. Valglisten skal indeholde oplysning om vælgernes navn og adresse samt en afkrydsningsrubrik.
Stk. 3. Valglisten skal være fremlagt til gennemsyn på skolen i perioden 1.-14. august i valgåret.
Stk. 4. Eventuelle anmodninger om optagelse på valglisten eller om ændring heri skal fremsættes over for skolens leder senest kl. 16 på sidste gennemsynsdag.
Stk. 5. Valgbestyrelsen afgør umiddelbart efter sidste eftersynsdag og senest 2 dage før klagefristen, j f. stk. 7, om eventuelle rettidigt fremsatte anmodninger om optagelse på valglisten eller ændring heri kan tages til følge. Såfremt en anmodning ikke imødekommes, skal valgbestyrelsen straks give den, der har fremsat anmodningen skriftlig besked herom.
Stk. 6. Valgbestyrelsen kan forlange dokumentation for, at betingelserne for at blive optaget på valglisten er opfyldt.
Stk 7. Valgbestyrelsens afgørelser vedr. valglisten kan påklages til kommunalbestyrelsen. Klage skal indgives skriftligt og være kommunalbestyrelsen i hænde senest 4 dage efter sidste gennemsynsdag. Kommunalbestyrelsens afgørelse skal være truffet senest 7 dage efter sidste gennemsynsdag. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke påklages til andre administrative myndigheder.
Stk. 8. Når kommunalbestyrelsen har afgjort eventuelle klager, udarbejder skolelederen umiddelbart herefter en endelig valgliste.

 

Kapitel 5.
Orienterings- og opstillingsmøde.

§ 9. Valgbestyrelsen indkalder ved skriftlig meddelelse herom de valgberettigede ved skolen til et møde, hvor der gives vælgerne en orientering om skolebestyrelsens opgaver og ansvar, en redegørelse for de regler, der gælder for valget, herunder opstilling af kandidater, afstemning, stemmeoptælling, opgørelse af afstemningen og klageadgang.
Stk. 2. Mødet skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Det kan først afholdes, når den endelige valgliste foreligger. Mødet skal være afholdt senest den 25. august i valgåret.
Stk. 3. På mødet skal de valgberettigede have mulighed for at kunne gøre sig bekendt med den endelige valgliste.
Stk. 4. Efter orienteringen på mødet gives der de fremmødte valgberettigede mulighed for at holde et opstillingsmøde.

§ 10. Såfremt en af de valgberettigede på opstillingsmødet ønsker at stille op som kandidat til valget, skal den pågældende fremsætte skriftligt forslag herom med anførsel af sit navn, adresse og underskrift til bekræftelse af kandidaturen.
Stk. 2. Såfremt en af de valgberettigede på opstillingsmødet ønsker at foreslå en anden valgberettiget som kandidat til valget, skal den pågældende (stilleren) fremsætte skriftligt forslag herom med anførsel af kandidatens navn og adresse samt stillerens eget navn, adresse og underskrift. Om muligt skal forslaget endvidere være bekræftet ved den foreslåede kandidats egen underskrift.
Stk. 3. Valgbestyrelsen udarbejder på baggrund af de på opstillingsmødet foreslåede kandidater en foreløbig kandidatliste.

 

Kapitel 6.
Kandidatlisten

§ 11. Forslag til kandidater, ud over de forslag, der er fremsat på opstillingsmødet, jf. § 10, kan af de valgberettigede indgives skriftligt med anførsel af de i § 10 nævnte oplysninger til valgbestyrelsen senest kl. 16 på 5. dagen efter orienterings- og opstillingsmødet, j f. §§ 9-10.
Stk. 2. De modtagne forslag anføres i nummerorden på den af valgbestyrelsen udarbejdede foreløbige kandidatliste med angivelse af kandidaternes navn og adresse.
Stk. 3. Hvis en foreslået kandidat ikke har bekræftet sit kandidatur ved sin underskrift på forslaget, skal valgbestyrelsen snarest muligt og senest 6 dage efter opstillingsmødet, jf. § 10, skriftligt anmode den pågældende herom. Såfremt bekræftelse i form af underskrift ikke er modtaget senest 14 dage efter opstillingsmødet, anses kandidaturen dermed for bortfaldet, hvilket valgbestyrelsen umiddelbart herefter skriftligt skal meddele såvel den foreslåede kandidat som dennes eventuelle stiller.
Stk. 4. Valgbestyrelsen undersøger om de foreslåede kandidater kan godkendes som valgbare. Afgørelse herom skal være truffet senest 14 dage efter orienterings-og opstillingsmødet, jf. §§ 9-10. Kan en foreslået kandidat ikke godkendes som valgbar, meddeles dette straks skriftligt til den pågældende såvel som til dennes eventuelle stiller med angivelse af begrundelsen herfor samt vejledning om muligheden for at klage over afgørelsen, jf. § 35, stk. 2.
Stk. 5. Såfremt en foreslået kandidat efterfølgende ønsker at trække sin kandidatur tilbage, skal dette ske ved skriftlig meddelelse herom til valgbestyrelsen senest 14 dage efter orienterings- og opstillingsmødet, jf. §§ 9-10.

§ 12. Umiddelbart efter fristen for tilbagekaldelse af kandidatforslag, j f. § 11, stk. 5, udarbejder valgbestyrelsen en endelig kandidatliste med kandidaterne anført i nummerorden med angivelse af navn og adresse.
Stk. 2. Såfremt der ikke foreligger mindst dobbelt så mange kandidatforslag som antallet af de forældrerepræsentanter, der skal vælges til skolebestyrelsen ved den pågældende skole, indkalder valgbestyrelsen de valgberettigede til et 2. opstillingsmøde med henblik på at få fremsat yderligere bekræftede kandidatforslag. Mødet skal indkaldes med mindst 3 dages varsel og skal være afholdt senest 3 uger efter det første opstillingsmøde, j f. § 10.
Stk. 3. Fremsættes der på 2. opstillingsmøde et tilstrækkelig antal nye bekræftede kandidatforslag, foretager valgbestyrelsen på mødet en prøvelse af disses valgbarhed, og såfremt de foreslåede nye kandidater godkendes som valgbare, tilføjes de straks på den endelige kandidatliste. Kan en foreslået kandidat ikke godkendes som valgbar, meddeles dette straks skriftligt til den pågældende såvel som til dennes eventuelle stiller med angivelse af begrundelsen herfor samt vejledning om muligheden for at klage over afgørelsen, j f. § 35, stk. 2.
Stk. 4. Er der efter 2. opstillingsmøde ikke flere bekræftede og af valgbestyrelsen godkendte kandidatforslag end svarende til antallet af forældrerepræsentanter i den pågældende skolebestyrelse, skal de opstillede kandidater anses for valgt som forældrerepræsentanter. Kommunalbestyrelsen udpeger herefter de eventuelt resterende forældrerepræsentanter og stedfortrædere, j f. stk. 6.
Stk. 5. Er der efter 2. opstillingsmøde fremsat flere bekræftede og af valgbestyrelsen godkendte kandidatforslag end svarende til antallet af forældrerepræsentanter, men mindre end det dobbelte antal, skal der blandt kandidaterne afholdes afstemning efter reglerne i kapitel 7. Kommunalbestyrelsen udpeger herefter de resterende stedfortrædere, j f. stk. 6.
Stk 6. Når kommunalbestyrelsen skal udpege forældrerepræsentanter eller stedfortrædere herfor, skal den udpegede i forbindelse med udpegelsen meddele kommunalbestyrelsen sin accept heraf. Den udpegede må ikke være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Kapitel 7.
Afstemning


Afstemning ved personligt fremmøde

§ 13. På baggrund af den af valgbestyrelsen udarbejdede endelige kandidatliste skal der senest den 30. september i valgåret være afholdt afstemning efter reglerne i §§ 14-20.
Stk 2. Afstemningen må ikke afholdes tidligere end 4 uger efter orienterings- og opstillingsmødet, j f. §§ 9-10.

§ 14. Afstemningen skal afholdes på den skole, hvortil forældrerepræsentanterne skal indvælges i skolebestyrelsen. Stk 2. Der skal være adgang til at afgive stemme i tidsrummet kl. 14-20.

§ 15. Valgbestyrelsen sørger for, at den endelige kandidatliste er frit tilgængelig på valgstedet, og at der tilvejebringes stemmesedler til brug for afstemningen.
Stk. 2. Stemmesedlen skal indeholde samtlige godkendte kandidatforslag opstillet i nummerorden svarende til opstillingen på kandidatlisten. Ud for hver kandidat skal der være en afkrydsningsrubrik.

§ 16. Valgretten udøves ved personligt fremmøde, jf. dog §§ 17-20.
Stk. 2. Vælgeren kan afkræves legitimation, inden stemmesedlen udleveres. Valgbestyrelsen sørger for, at udleveringen af stemmesedlen registreres ved afkrydsning ud for vælgerens navn på valglisten.
Stk. 3. Afstemningen foretages ved, at den stemmeberettigede på den udleverede stemmeseddel sætter et kryds i rubrikken ud for den kandidat, som den stemmeberettigede ønsker at stemme på. Der må kun sættes ét kryds.
Stk. 4. Afstemningen skal være hemmelig. Afstemningen må ikke afsluttes, så længe der er vælgere til stede, der endnu ikke har haft lejlighed til at stemme.

 

Afstemning pr. brev mv.

§ 17. Vælgere, der ikke, eller kun med uforholdsmæssig vanskelighed, vil kunne indfinde sig på afstemningsstedet inden for de for afstemningen fastsatte tidsfrister, skal have adgang til at afgive stemme over for skolens leder i mindst 6 forudgående hverdage forud for af stemning sdagen eller til at afgive brevstemme efter reglerne i §§ 18-20. Der skal være lejlighed til at stemme på et eller flere tidspunkter, der ligger efter sædvanlig arbejdstids ophør.
Stk. 2. Ved stemmeafgivningen udleveres en stemmeseddel med tilhørende konvolut. Vælgeren kan afkræves legitimation. Hvis de almindelige stemmesedler endnu ikke foreligger, anvendes en særlig stemmeseddel, hvor vælgeren selv skriver navnet, adressen og nummeret på den kandidat, som vælgeren ønske at stemme på.
Stk. 3. Skolelederen registrerer på valglisten, at vælgeren har stemt og anfører datoen for stemmeafgivningen. Vælgeren underskriver samtidig en erklæring herom.
Stk. 4. Stemmesedlen opbevares i konvolutten, indtil afstemningen er afsluttet. Stemmesedlen indgår herefter i optællingen.

§ 18. Såfremt en vælger under henvisning til de i § 17, stk. l nævnte grunde ønsker at stemme pr. brev, skal vælgeren senest dagen efter, at den endelige kandidatliste foreligger give skriftlig meddelelse herom til valgbestyrelsen.
Stk. 2. Valgbestyrelsen sørger for, at der tilvejebringes det fornødne materiale, jf. § 19, stk. l til brug for brevstemmeafgivningen.

§ 19. Såfremt anmodning om afgivelse af brevstemme er rettidigt fremsendt, fremsender valgbestyrelsen senest 3 dage efter den endelige kandidatlistes udarbejdelse, j f. § 12, stk. l henholdsvis § 12, stk. 3, til brevstemmevælgeren den endelige kandidatliste samt stemmeseddel med dertil hørende konvolut, følgebrev og omslag.
Stk. 2. Uden overværelse af andre udfylder vælgeren stemmesedlen ved afkrydsning i rubrikken ud for den kandidat, som vælgeren ønsker at stemme på.
Stk. 3. Så snart vælgeren har udfyldt stemmesedlen, udfyldes følgebrevet, der skal indeholde:
1) En erklæring om, at vælgeren selv frivilligt og uden overværelse af andre har udfyldt stemmesedlen, lagt den i konvolutten og lukket denne. Vælgeren skal tillige afgive en erklæring på tro og love om, at han på valgdagen ikke eller kun med uforholdsmæssig vanskelighed vil kunne indfinde sig på afstemningsstedet inden for de for afstemningen fastsatte frister. Vælgerens underskrift på følgebrevet skal finde sted i overværelse af et vidne, jf. nr. 2, og følgebrevet skal angive datoen for underskriften samt vælgerens navn og adresse.
2) En attest udstedt af en anden myndig person som vidne om, at vælgerens underskrift er ægte og skrevet på den tid og det sted, som vælgeren har angivet, samt som vidne om, at stemmeafgivningen har fundet sted uden overværelse af andre. Attesten skal være underskrevet af den pågældende egenhændigt med angivelse af navn og adresse.
Stk. 4. Konvolutten med stemmesedlen og følgebrevet indlægges i det dertil bestemte omslag, som lukkes og adresseres til valgbestyrelsen. På omslagets bagside anføres tydeligt vælgerens navn og bopæl. Omslaget fremsendes til valgbestyrelsen så betids, at valgbestyrelsen har det i hænde, inden afstemningens afslutning.

§ 20. Umiddelbart efter afstemningens afslutning åbnes de modtagne omslag af valgbestyrelsen, som undersøger, om brevstemmerne kan komme i betragtning.
Stk. 2. Hvis en brevstemme kan komme i betragtning, sættes et kryds ved den pågældende vælgers navn på valglisten, hvorefter konvolutten med stemmesedlen nedlægges uåbnet i stemmekassen.
Stk. 3. Viser det sig, at omslaget hidrører fra en person, som ikke er opført på valglisten, eller som er afgået ved døden inden valgdagen, kommer brevstemmen ikke i betragtning. Det samme gælder, såfremt omslaget indeholder andet eller mere end ét følgebrev og én konvolut, eller der efter beskaffenheden af omslaget, følgebrevet eller konvolutten er grund til at antage, at de ikke er lovligt fremstillet, eller at der ved deres udfyldning, attestation eller underskrift ikke er gået frem som foreskrevet, j f. § 19.
Stk. 4. Omslag, der først modtages efter afstemningens afslutning, kan ikke tages i betragtning.
Stk. 5. Brevstemmer fra vælgere, der har stemt på valgdagen, kan ikke tages i betragtning.

 

Kapitel 8.
Opgørelsen af valget

§ 21. Straks efter afstemningens afslutning foretages der stemmeoptælling. Optællingen er offentlig. Den foretages af valgbestyrelsen og under overværelse af mindst to af de valgberettigede.

§ 22. Under optællingen medtages alene de stemmer, der ikke findes ugyldige, j f. stk. 2 og 3.
Stk. 2. En stemmeseddel afgivet på afstemningsstedet eller til skolelederen i henhold til § 17 er ugyldig:
1) Når stemmesedlen er blank.
2) Når det ikke med sikkerhed fremgår, hvilken af kandidaterne vælgeren har villet afgive sin stemme på.
3) Når beskaffenheden afstemmesedlen giver grund til at antage, at stemmesedlen ikke er lovligt fremstillet.
Stk 3. En stemmeseddel afgivet pr. brev er ugyldig:
1) Når stemmesedlen er blank.
2) Når det ikke med sikkerhed fremgår, hvilken af kandidaterne vælgeren har villet afgive sin stemme på.
3) Når en konvolut indeholder andet eller mere end én stemmeseddel.
4) Når beskaffenheden af stemmesedlen giver grund til at antage, at stemmesedlen ikke er lovligt fremstillet, eller at der ved dens udfyldning ikke er gået frem som foreskrevet.
Stk. 4. Såfremt en stemmeseddel erklæres for ugyldig, bemærkes dette i en af afstemningslederen ført valgbog tillige med en kort angivelse af grunden til ugyldigheden.

§ 23. Umiddelbart efter optællingen af de afgivne stemmer foretages genoptælling af de afgivne stemmer. Først når to optællinger giver samme resultat, opgør afstemningslederen endeligt resultatet af stemmeafgivningen.

§ 24. Efter afslutningen af genoptællingen opgøres valgresultatet. Det nødvendige antal forældrerepræsentanter erklæres for valgt til skolebestyrelsen ved den pågældende skole i rækkefølge efter antallet af opnåede stemmetal.
Stk. 2. De kandidater, der ikke erklæres for valgt som forældrerepræsentanter, erklæres for valgt som stedfortrædere i rækkefølge efter antallet af opnåede stemmetal.
Stk. 3. Har to eller flere kandidater opnået samme stemmetal, afgøres rækkefølgen i det omfang, det er nødvendigt, ved en af afstemningslederen afholdt lodtrækning.
Stk. 4. Er der ikke afgivet stemmer på det fornødne antal medlemmer og stedfortrædere, udpeges de resterende medlemmer og stedfortrædere ved lodtrækning blandt de kandidater, der ikke har fået stemmer.

§ 25. Afstemningslederen anfører i valgbogen, hvor mange stemmer de enkelte kandidater har opnået, hvem der er valgt som forældrerepræsentanter og hvem der er valgt som stedfortrædere og i hvilken rækkefølge.
Stk. 2. Valgets resultat meddeles umiddelbart efter valgresultatets opgørelse til kommunalbestyrelsen ved fremsendelse af kopi af valgbogen, der skal være underskrevet af valgbestyrelsens medlemmer. Meddelelsen ledsages af oplysning om antallet af valgberettigede på det enkelte afstemningssted samt om, hvorvidt der i forbindelse med valgets afholdelse har foreligget forhold, der vil kunne få indflydelse på valgresultatet.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen offentliggør på baggrund af valgbestyrelsens underretning herom valgets resultat.

§ 26. Valgbestyrelsen underretter skriftligt de valgte forældrerepræsentanter og stedfortrædere om valget.

 

Kapitel 9.
Den nye skolebestyrelses tiltræden

§ 27. Skolens leder indkalder umiddelbart efter valgets afslutning den nye skolebestyrelse til konstituerende møde, herunder valg af formand. Formanden skal vælges blandt forældrerepræsentanterne. Mødet ledes af den ældste af forældrerepræsentanterne.
Stk. 2. Konstituerende møde skal indkaldes med mindst 3 dages varsel og skal være afholdt senest den 8. oktober i valgåret.

§ 28. Den konstituerede nye skolebestyrelse tiltræder ved konstitueringen og samtidig fratræder den tidligere skolebestyrelse.

 

Kapitel 10.
Ændringer i valgperiodens løb

§ 29. Hvis der oprettes en ny skole i skolebestyrelsernes valgperiode, vælges der i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse snarest muligt forældrerepræsentanter til en skolebestyrelse på den pågældende skole.

§ 30. Hvis to eller flere skoler sammenlægges, vælges der i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse snarest muligt forældrerepræsentanter til en ny skolebestyrelse på den pågældende skole. Ved den nye skolebestyrelses tiltræden fratræder de tidligere skolebestyrelser.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at alle skolebestyrelsesmedlemmer fungerer sammen, indtil udløbet af de enkelte medlemmers valgperiode. Der skal i så fald ikke vælges en ny skolebestyrelse.

§ 31. Hvis en valgt forældrerepræsentant i valgperioden anmoder om at udtræde af skolebestyrelsen, afgør kommunalbestyrelsen hvorvidt en sådan anmodning kan tages til følge. Er begæringen begrundet i helbredstilstand, forretninger eller lignende væsentlig årsag, der vanskeliggør den pågældendes medlemskab, skal begæringen normalt tages til følge.
Stk 2. En forældrerepræsentant kan forlange at blive fritaget for medlemskab af skolebestyrelsen, hvis dennes barn udskrives af skolen.

§ 32. Hvis et medlem udtræder af skolebestyrelsen eller dør, indtræder den stedfortræder, der ved valget opnåede det største stemmetal.
Stk. 2. Er der ved ledighed ingen stedfortrædere for skolebestyrelsens forældrerepræsentanter, afholdes der suppleringsvalg efter reglerne i denne bekendtgørelse snarest muligt. Ved suppleringsvalget kan der samtidig vælges stedfortrædere for alle skolebestyrelsens medlemmer.

§ 33. Hvis et medlem grundet sygdom eller af anden grund ikke vil kunne bestride sit skolebestyrelseshverv gennem en længere periode, kan kommunalbestyrelsen efter anmodning herom fra skolebestyrelsen beslutte, at den stedfortræder, der ved valget opnåede det største stemmetal, indtræder som forældrerepræsentant, indtil medlemmet igen vil kunne bestride sit hverv. Stedfortræderen vil i funktionsperioden have samme rettigheder og pligter som de øvrige forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen.

 

Kapitel 11.
Omkostninger ved valgene

§ 34. Valgets omkostninger påhviler den kommune, hvor valget afholdes.

 

Kapitel 12.
Klage mv.

§ 35. Tvivlsspørgsmål vedrørende fremgangsmåden ved valget afgøres af kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Klager vedrørende valget må inden 8 dage efter valgets endelige opgørelse, j f. § 24, stk. l, indgives skriftligt til kommunalbestyrelsen, der, efter at have indhentet valgbestyrelsens erklæring, snarest muligt træffer afgørelse. En indgivet klage har ikke opsættende virkning.
Stk. 3. Kun de personer, der havde valgret på den oprindelige valgdag, vil kunne deltage i et eventuelt omvalg. Omvalg holdes i øvrigt efter samme regler som nævnt i kapitel 7-8.

 

Kapitel 13.
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 36. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1997 og har virkning for valg, der skal finde sted efter kommunalbestyrelsesvalget i april 1997, j f. dog § 37.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 11. april 1989 om valg af skolenævn.

§ 37. Første gang, der skal vælges forældrerepræsentanter til skolebetyrelserne, gælder de i bekendtgørelsen fastsatte frister med følgende undtagelser:
1) Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til § 45, stk. 2 og § 46 i folkeskoleforordningen, jf. § 1. stk. 2 og 3, skal være truffet senest den 15. september 1997.
2) Kommunalbestyrelsens fastlæggelse af tidsplan for forberedelse og gennemførelse af valget af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne samt offentliggørelse og underretning herom til forældrene, j f. § 2, skal ske senest den 15. september 1997.
3) Kommunalbestyrelsens udpegelse af valgbestyrelser, j f. § 3, stk. l, skal ske senest den 15. september 1997, og valgbestyrelserne skal bestå af et kommunalbestyrelsesmedlem eller en af kommunalbestyrelsen udpeget person som formand, skolelederen og den senest afgåede skolenævnsformand. Den afgåede skolenævnsformands deltagelse i valgbestyrelsen forudsætter den pågældendes accept heraf.
4) Valglisten skal være fremlagt til gennemsyn på skolen i perioden 16.- 29. september 1997.
5) Orienterings- og opstillingsmødet, jf. §§ 9-10, skal afholdes mellem den 7.- og 9. oktober 1997.
6) Afstemning skal være afholdt senest den 14. november 1997.
7) Skolebestyrelserne skal have afholdt konstitueret møde senest den 21. november 1997.
Grønlands Hjemmestyre, den 20. august 1997
Konrad Steenholdt

/

Karl Kristian Olsen