Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 5. august 1997 om køb og salg af laks samt melding af laksefangster.

I medfør af §§ 25 og 26 samt § 33 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri fastsættes:

 

Gyldighedsområde

§ 1. Bekendtgørelse finder anvendelse ved al køb (indhandling) af laks samt salg af laks via "brædtet". Derudover gælder bekendtgørelsen i forbindelse med melding af laksefangster fra fiskeri til eget forbrug.
Stk. 2. Kun personer med licens til erhvervsmæssigt laksefiskeri har tilladelse til salg af laks.

§ 2. Ved køb af laks skal forstås erhvervsmæssigt køb og modtagelse af laks direkte fra licensejere på det grønlandske land- og fiskeriterritorium.
Stk. 2. Efter at årskvoten for laks, som er meddelt i medfør af Hjemmestyrets bekendtgørelse om fiskeri efter laks er opfisket, må køb eller salg af laks ikke ske.
Stk 3. Meddelelse om, at kvoten er opfisket gives af Direktoratet for Fiskeri, Fangst & Landbrug i radio og presse.

 

Melding om indhandling og fangst

§ 3. Licensejeren, som har solgt laks via brædtet, samt indhandlingsstedet skal give oplysning til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) om det daglige henholdsvis køb eller salg af laks. Dette sker både ved indhandlingslister, jfr. stk 2, og ved telefonindberetninger, jfr. stk. 3. Ved et indhandlingssted forstås en af Fiskeriinspektoratet godkendt autoriseret indhandler af fisk. Derudover kan fangsterne fra erhvervsmæssigt fiskeri sælges via brædtet.
Stk 2. Indhandlingslister (jfr. bilaget til bekendtgørelsen) sendes hver dag pr. brev til GFLK, Box 501, 3900 Nuuk eller pr. fax 2 32 35.1 forbindelse med udfyldelse af indhandlingslisterne skal den samlede mængde hel laks købt fra fartøjer på højst 30 fod, og den samlede mængde hel laks købt fra fartøjer over 30 fod, beregnes. Omregning til mængde hel laks sker ved at gange mængde laks, med hoved, uden indvolde (mhui), med 1,11. Fiskeren, der har solgt til et "brædt", kan dog kun oplyse antal kg, det vil sige uden omregning med 1,11.
Stk. 3. Telefonindberetninger skal gives til GFLK pr. telefon 2 32 99, eller pr. telefax 2 32 35 alle dage undtagen lørdage og søndage mellem kl. 8.00 og kl. 11.00 (indberetning for dagene fredag, lørdag og søndag afgives dog førstfølgende mandag). Der skal gives oplysning om den beregnede mængde hel laks fra fartøjer på højst 30 fod, og den beregnede mængde hel laks købt fra fartøjer over 30 fod, jfr. stk. 2.

§ 4. Melding om fiskeri til eget forbrug skal ske på indhandlingslister, jfr. bilaget til bekendtgørelsen. Meldingerne skal sendes så hurtigt som muligt.

 

Foranstaltninger

§ 5. Overtrædelse af §§ l og 2 eller undladelse af at give oplysning efter § 3 og § 4 kan medføre bøde.

 

Ikrafttrædelse

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. august 1997. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 1. august 1995 om køb og salg af laks.
Grønlands Hjemmestyre, den 5. august 1997
Pâviâraq Heilmann

/

Emanuel Rosing


Bilag til bkg. om køb og salg af laks samt melding af laksefangster.

Indhandlings-/fangstlisten sendes til: Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK), Box 501, 3900
Nuuk, Tlf. 2 32 99, Fax 2 32 35.

Dato: Side:
Indhandlingssted/Køber/Sælger: Kommune:
(By/bygd):
A. FARTØJER PÅ HØJEST 30 FOD - Indhandling
Fartøj nr. el. fiskers navn Indvejet nettovægt i kg (mhui).

A i alt:

A i alt x 1,11 1)                                                                                 kg. hel laks
B. FARTØJER OVER 30 FOD - Indhandling

B i alt:

B i alt x l,ll 1)                                                                                    kg. hel laks
C. Melding om fangst af laks til eget forbrug

C i alt:

                                            kg. hel laks

Note: 1) Når den indvejede nettovægt er talt op, beregnes den dertil svarende mængde hel laks. Benyt omregningsfaktor 1,11 og notér resultatet på indhandlingslisten.

Udfyldt af: