Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 21. februar 1997 om tilskud til efterskoleophold i Danmark.

I medfør af § 10 a i landstingsforordning nr. 10 af 25. oktober 1990 om folkeskolen som senest ændret ved landstingsforordning nr. 4 af 2. maj 1996 fastsættes:

 

Kapitel 1.
Tilskud til efterskoleophold i Danmark


Betingelser for modtagelse af tilskud

§ 1. Tilskud til efterskoleophold i Danmark bevilges af Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke indenfor den på finansloven afsatte bevilling.
Stk. 2. Der ydes tilskud jf. § 2, såfremt følgende betingelser er opfyldt:
1) Eleven og forældremyndighedsindehaverne skal ved efterskoleopholdets start have fast bopæl i Grønland, og skal have haft fast bopæl i Grønland i mindst l år umiddelbart forud for efterskoleopholdets start.
2) Eleven må ved opholdets start ikke være fyldt 18 år.
3) Eleven skal have afsluttet 11. klasse inden opholdets start.
4) Den efterskole som eleven er optaget på, skal være godkendt af undervisningsministeren i Danmark.
5) Der skal foreligger en indstilling, fra den folkeskole eleven sidst har være tilmeldt.
6) Eleven må ikke tidligere have modtaget tilskud fra hjemmestyret til efterskoleophold i Danmark.
7) Ansøgningen om tilskud skal være modtaget af Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke inden den 1. februar det år, hvor opholdet starter.
Stk. 3. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke kan i særlige tilfælde fravige stk. 2, nr. l, 2, 3, 6 og 7.
Stk. 4. Såfremt efterskoleopholdet afbrydes, eller såfremt eleven ikke møder op til efterskoleopholdets start, vil tilskuddet blive indstillet i henhold til den enkelte efterskoles bestemmelser.

 

Tilskuddets størrelse m. v.

§ 2. Der kan gives tilskud til følgende udgifter i forbindelse med efterskoleophold:
1) Rejse til og fra Grønland i tilknytning til skolestart og -afslutning.
2) Nødvendige overnatninger i tilknytning til rejsen.
3) Nødvendig forplejning i forbindelse med rejsen.
4) Betaling for efterskoleophold jf. § 3.
Stk. 2. Afholdelse af udgifter udover de i stk. 2, nævnte påhviler forældremyndighedsindehaverne, herunder betaling af depositum til den enkelte efterskole i henhold til efterskolens bestemmelser.

§ 3. Tilskuddet pr. elev til efterskoleopholdet jf. § 2 stk. l, nr. 4, dækker forældrebetalingen helt eller delvist. Tilskuddets størrelse fastsættes af Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke inden den 1. januar for det kommende skoleår.
Stk. 2. Tilskuddet indbetales til den pågældende efterskole.

 

Ansøgning

§ 4. Forældremyndighedsindehaverne ansøger selv om elevens optagelse på en efterskole.
Stk. 2. Ansøgning om tilskud foretages på et af Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke udarbejdet skema. Skemaet udleveres af kultur- og undervisningsforvaltningen.
Stk. 3. Den folkeskole som eleven sidst har været tilmeldt, påfører ansøgningsskemaet skolens indstilling
Stk. 4. Ansøgeren fremsender skemaet til kultur- og undervisningsforvaltningen bilagt efterskolens bekræftelse på, at eleven er optaget på efterskolen samt afgangsbevis eller senest afgivne standpunktskarakterer.
Stk. 5. Kultur- og undervisningsforvaltningen fremsender ansøgningsskema samt kopi af de i stk. 4 nævnte bilag til Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke.

 

Efterskoleopholdets påbegyndelse

§ 5. Kultur- og undervisningsforvaltningen forestår forberedelsen af elevens afrejse, herunder udstedelse af rejserekvisition samt underretning af eleven, efterskolen, det pågældende Grønlandske hus samt Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirkes Danmarks afdeling.

 

Kapitel 2.
Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 1997, med virkning for skoleåret 1997/98.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. februar 1997
Konrad Steenholdt

/

Karl Kristian Olsen