Landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996 om Ilisimatusarfik.

 

Kapitel 1.
Almindelige bestemmelser

§ 1. Loven gælder for Ilisimatusarfik.

§ 2. Ilisimatusarfik har til opgave inden for sine fagområder at drive forskning og give videregående uddannelse indtil det højeste videnskabelige niveau. Ilisimatusarfik skal endvidere værne om forskningsfriheden og formidle viden om videnskabens arbejdsmetoder og resultater.
Stk. 2. Ilisimatusarfik træffer selv afgørelse om den forskning, der skal drives. I det omfang de fornødne ressourcer er tilstede, kan landsstyret efter indhentet udtalelse herom fra Ilisimatusarfik pålægge institutionen eksterne forsknings- og undervisningsopgaver m.v..

§ 3. Landsstyret beslutter efter indhentet udtalelse herom fra Ilisimatusarfik, hvilke uddannelser institutionen skal udbyde.
Stk. 2. Landsstyret kan begrænse Ilisimatusarfiks udbud af og optagelse til uddannelser, hvis uddannelsernes kvalitet og faglige niveau ikke svarer til kravene i reglerne om uddannelse, j f. § 18.

§ 4. Ilisimatusarfiks forelæsninger og mundtlige eksaminer er offentlige med de begrænsninger, der fastsættes af institutionen selv.

 

Kapitel 2.
Styrelsesregler


Styrelsesstruktur

§ 5. Ilisimatusarfik tegnes udadtil af institutionens rektor. Den interne ledelse foreståes af rektoratet, Universitetsrådet og studienævnene i henhold til den i nærværende kapitel fastlagte kompetencefordeling.
Stk. 2. Indenfor de i nærværende kapitel fastsatte regler fastsætter Universitetsrådet efter forslag herom fra rektor i en statut nærmere regler om sin interne styrelse og organisation og om de kollegiale organers virksomhed. Statutten skal forelægges landsstyret til godkendelse.

 

Rektoratet

§ 6. Rektoratet består af Ilisimatusarfiks rektor og prorektor.
Stk. 2. Prorektor er rektors stedfortræder og bistår rektor med varetagelsen af de opgaver, der er pålagt rektor, i et omfang, der fastsættes ved aftale mellem dem. Universitetsrådet skal orienteres om en sådan aftale, når den er af mere permanent karakter.

§ 7. Rektor vælges for 3 år og prorektor for l år ad gangen. Valgbare er universitetets professorer og heltidsansattte lektorer. Stemmeberettigede er Universitetsrådets medlemmer og de heltidsbeskæftigede lærere og videnskabelige medarbejdere ved universitetet. Valget sker efter regler, der efter indhentet udtalelse herom fra Ilisimatusarfik fastsættes af landsstyret.
Stk. 2. Rektor udskriver inden valgperiodens udløb nyvalg til rektor- og prorektorhvervet, hvis alle øvrige medlemmer af Universitetsrådet indstiller dette.
Stk. 3. Landsstyret kan i særlige tilfælde beslutte, at der inden valgperiodens udløb skal udskrives nyvalg til rektorhvervet.

§ 8. Rektor forestår indenfor de rammer, der er fastsat af Universitetsrådet, Ilisimatusarfiks administrative og faglige ledelse og træffer afgørelse i alle sager, der ikke er henlagt til andre af institutionens styrende organer, jf. §§ 10,11,14 og 15.
Stk. 2. Rektor afgør sager, der ikke tåler opsættelse, og som ikke kan afvente behandling i Universitetsrådet eller studienævn. Sådanne afgørelser forelægges snarest for det organ, der skulle have truffet afgørelsen.
Stk. 3. Rektor kan pålægge Universitetsrådet, studienævn, institutledere eller en eller flere ansatte at behandle og afgive udtalelse om emner af betydning for Ilisimatusarfik.
Stk. 4. Rektor fastsætter regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende, dog ikke om fortabelse af studieplads, jf. § 19, nr. 4.

Stk. 5. Rektor kan i særlige tilfælde beslutte, at der inden valgperiodens udløb skal udskrives nyvalg til institutlederhverv og studienævn. Rektor kan endvidere i særlige tilfælde overtage Universitetsrådets og studienævnenes opgaver, j f. §§ 10, 11, 14 og 15.

 

Universitetsrådet

§ 9. Universitetsrådet sammensættes på følgende måde:
1) Rektor, der er født formand.
2) Prorektor, der er født næstformand.
3) Lederen af hver enkelt institut, j f. § 13, stk. 2.
4) En repræsentant for de studerende for hvert enkelt institut. Valgbare er de studerendes repræsentanter i hver enkelt studienævn. Stemmeberettigede er de studerende ved hver enkelt institut. Repræsentanterne vælges for et år ad gangen.
5) l repræsentant for det fastansatte tekniske og administrative personale. Repræsentanten vælges for et år ad gangen. Valgbare er fastsansatte tekniske og administrative medarbejdere, der er ansat med mindst 30 timer pr. uge. Stemmeberettigede er alle ansatte tekniske og administrative medarbejdere.
6) l medlem, der udpeges af forskningsinstitutionerne og Uddannelsesrådet i fællesskab. Medlemmet skal være fagkyndig i spørgsmål vedr. forskning og højere uddannelser. I tilfælde af uenighed om udpegningen, træffes afgørelsen af formanden for Uddannelsesrådet.
7) l medlem uden stemmeret, der udpeges af landsstyret.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter efter indhentet udtalelse herom fra Ilisimatusarfik regler om valg til Universitetsrådet.

§ 10. Universitetsrådet er Ilisimatusarfiks øverste kollegiale organ. Universitetsrådet varetager institutionens interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og fastlægger retningslinier for dens langsigtede virksomhed og udvikling.

§ 11. Universitetsrådet godkender
1) efter forslag fra rektor:
a) Ilisimatusarfiks statut, j f. § 5, stk. 2.
b) Ilisimatusarfiks budget, og fordeler løbende universitetets bevillinger under hensyntagen til Ilisimatusarfiks      samlede virksomhed.
2) efter indstilling fra studienævnene, jf. § 14, stk. 3:
a) Studieordninger og studievejledninger.
b) Dispensationer fra studieordningen eller fra bekendtgørelsen om uddannelser og eksaminer.
c) Nedsættelse af fagkyndige udvalg, der skal bedømme videnskabelige arbejder med henblik på         erhvervelse af akademiske grader.
d) Sammensætningen af fagkyndige udvalg, der skal bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger.
e) Tildeling af akademiske grader.
Stk. 2. Universitetsrådet har i øvrigt ret til at udtale sig i alle sager af væsentlig betydning for Ilisimatusarfiks organisation og virksomhed og har pligt til at drøfte de forhold, rektor forelægger.

 

Institutter og studienævn

§ 12. De enkelte fagområders uddannelses- og forskningsvirksomhed drives inden for institutter. Den daglige ledelse af instituttet varetages af et studienævn og en institutleder, j f. §§ 13-15.

§ 13. Der vælges to lærerrepræsentanter og to studenterrepræsentanter til hvert studienævn. Valgbare og stemmeberettigede som lærerrepræsentanter er de heltidsbeskæftigede lærere og videnskabelige medarbejdere, som på det tidspunkt, hvor valget finder sted, er ansat ved det pågældende institut. Valgbare og stemmeberettigede som studenterrepræsentanter er de studerende, som på det tidspunkt, hvor valget finder sted, er tilmeldt som studerende ved en uddannelse på det pågældende institut, og som opfylder de til enhver tid gældende regler om studieaktivitet. Studienævnenes medlemmer vælges for et år ad gangen.
Stk. 2. Hvert studienævn vælger af sin midte blandt de heltidsansatte videnskabelige medarbejdere en formand. Denne er samtidig institutleder, jf. § 15, samt instituttets repræsentant i Universitetsrådet, jf. § 9, stk. l, nr. 3.
Stk. 3. Rektor og prorektor kan ikke være formand for et studienævn.
Stk. 4. Landsstyret fastsætter efter indhentet udtalelse herom fra Ilisimatusarfik regler om valg til studienævnene.

§ 14. Hvert studienævn fastlægger generelle retningslinier for det pågældende instituts virksomhed og godkender instituttets budget inden for de rammer, som Universitetsrådet har fastlagt.
Stk. 2. Studienævnene godkender efter generelle retningslinier fra Universitetsrådet:
1) Optagelse af studerende.
2) Meritoverførsel for uddannelser eller dele deraf, som en studerende har gennemført ved en anden uddannelsesinstitution.
Stk. 3. Studienævnene afgiver indstilling til Universitetsrådet om:
1) Studieordninger og studievejledninger.
2) Dispensation fra studieordningen eller fra bekendtgørelsen om uddannelser og eksaminer.
3) Nedsættelse af fagkyndige udvalg, der skal bedømme videnskabelige arbejder med henblik på erhvervelse af akademiske grader.
4) Sammensætningen af fagkyndige udvalg, der skal bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger.
5) Tildeling af akademiske grader.
Stk. 4. Studieordninger og studievejledninger skal som minimum indeholde angivelse af undervisningens mål, omfang og varighed, form og indhold samt pensumbeskrivelse. Studieordningerne skal endvidere indeholde regler om prøverne i de enkelte fag.
Stk .5. Andre sager, der vedrører undervisningen ved et institut, skal forelægges det pågældende studienævn til udtalelse, inden sagerne afgøres.

§ 15. Institutlederen varetager, efter bemyndigelse fra rektor og efter retningslinier fastlagt af studienævnet, instituttets daglige ledelse, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver. Institutlederen kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver med respekt for deres frie valg af videnskabelige metoder, jf. dog § 2, stk. 2.

 

Universitetsrådets og studienævnenes virkemåde

§ 16. Universitetsrådet og studienævnene udøver deres virksomhed i møder.
Stk. 2. Universitetsrådet og studienævnene er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede.
Stk. 3. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte, med mindre andet er fastsat i statutten, j f. § 5, stk. 2.
Stk. 4. Ved stemmelighed i Universitetsrådet er rektors stemme udslagsgivende. Ved stemmelighed i studienævnene er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 5. Universitetsrådet og studienævnene kan overlade til formanden at afgøre konkrete sager eller bestemte arter af sager.
Stk. 6. Forretningsorden for Universitetsrådet og studienævnene fastsættes i øvrigt i statutten, jf. § 5, stk. 2.

§ 17. Universitetsrådets og studienævnenes møder er offentlige, medmindre det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt eller ønskeligt, at behandlingen sker for lukkede døre.
Stk. 2. Rektor eller en af denne udpeget person har ret til at overvære en sags behandling for lukkede døre.

 

Kapitel 3.
Bemyndigelser og dispensationer

§ 18. Landsstyret fastsætter efter indhentet udtalelse herom fra Ilisimatusarfik regler om:
1) Adgang til uddannelserne.
2) Uddannelser og eksaminer.

§ 19. Landsstyret kan efter indhentet udtalelse herom fra Ilisimatusarfik fastsætte regler om:
1) Censorvirksomhed.
2) Ansættelse af lærere og videnskabelige medarbejdere.
3) Erhvervelse af akademiske grader over kandidatniveau.
4) Fortabelse af studieplads.
5) Klager til institutionen fra de studerende, herunder om klagefrist, i forbindelse med eksaminer og prøver.

§ 20. Landsstyret kan efter forslag herom fra rektor i særlige tilfælde godkende undtagelse fra lovens bestemmelser.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte særlige regler for Ilisimatusarflk eller dele deraf, der varetager særlige opgaver, eller hvor særlige forhold tilsiger det.

 

Kapitel 4.
Administration og finansiering

§ 21. Ilisimatusarfiks virksomhed finansieres ved bevilling på de årlige finanslove af landskassen.
Stk 2. Ilisimatusarfik har ret til at modtage tilskud fra anden side end landskassen samt til at oprette fonde for sådanne tilskudsmidler. Disse fonde holdes uden for landskassen, og der kan alene rådes over dem af de styrelser, der er indsat af Ilisimatusarfik selv i overensstemmelse med de vedtægter, der er fastsat for den enkelte fond.

§ 22. Til varetagelse af Ilisimatusarfiks administration nedsættes der på institutionen et sekretariat. Sekretariatet ledes af en sekretariatschef.

 

Kapitel 5.
Klage

§ 23. Ilisimatusarfiks afgørelser efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af loven kan, for så vidt angår klager over retlige spørgsmål, påklages til landsstyret.
Stk 2. Landsstyret fastsætter nærmere regler om adgangen til klage og kan herunder afskære klageadgangen efter stk. l. Landsstyret kan dog ikke afskære klageadgangen for så vidt angår klager vedrørende afgørelser om en studerendes retsstilling.

 

Kapitel 6.
Ikrafttrædelses- overgangs- og ophævelsesbestemmelser

§ 24. Loven træder i kraft den 1. februar 1997.
Stk. 2. De, der var valgt til rektor og prorektor på tidspunktet for landstingslovens ikrafttræden, fortsætter i deres hverv, og træffer de beslutninger, der er nødvendige for Ilisimatusarfiks drift, indtil ny valgperiodes begyndelse efter at nyvalg er afholdt efter § 7.
Stk. 3. De, der er valgt til medlem af kollegiale organer og fagkoordinatorer på tidspunktet for landstingslovens ikrafttræden fortsætter i deres hverv, og træffer de beslutninger, der er nødvendige for Ilisimatusarfiks drift, indtil ny valgperiodes begyndelse efter at nyvalg til kollegiale organer og studienævnsformænd er afholdt efter de af landsstyret herom fastsatte regler, jf. §§ 9, stk. 2 og 13, stk. 4.
Stk. 4. Valg efter stk. 3, skal være afholdt senest 2 måneder efter landstingslovens ikrafttræden.

§ 25. Samtidig med nærværende landstingslovs ikrafttræden ophæves landstingslov nr. 3 af 9. maj 1989 om Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet).
Stk. 2. Bestemmelser, der er fastsat i medfør af den i stk. l nævnte landstingslov, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller ændres ved bestemmelser, fastsat i medfør af denne landstingslov.
Grønlands Hjemmestyre, den 31. oktober 1996
Lars Emil Johansen

/

Konrad Steenholdt