Landstingslov nr. 15 af 31. oktober 1996 om finansieringsstøtte til turisterhvervet.

 

Kapitel l
Lovens formål

§ 1. Med det formål at udvide overnatningsfaciliteterne for turisterne i Grønland og fremme et turisterhverv kan der, efter reglerne i denne lov, ydes finansieringsstøtte til gennemførelse af anlægsprojekter til udvidelse af overnatningsfaciliteter og til igangsættelse af iværksætterprojekter indenfor turisterhvervet.

 

Kapitel 2
Finansieringsstøtte til overnatningsfaciliteter

§ 2. Landsstyret opretter en fond, der har til formål at yde finansieringstøtte til etablering af overnatningsfaciliteter til turister. Fondens navn og vedtægter fastsættes af Landsstyret, j f. dog stk. 4 og § 3. Landsstyret skal godkende vedtægtsændringer for fonden.
Stk. 2. Fonden skal stiftes med en kapital på kr. 15 mill. som indskydes ved kontant indbetaling. Herefter yder Hjemmestyret et årligt tilskud til fonden. Beløbet fastsættes på de årlige finanslove.
Stk. 3. Fonden er under tilsyn af Landsstyret, der skal påse, at fondens virksomhed udøves i overensstemmelse med denne lovs bestemmelser. Landsstyret kan forlange de oplysninger, der er nødvendige til varetagelsen af sin opgave, udleveret fra fonden.
Stk. 4. Fondens årsregnskab følger kalenderåret. Årsregnskabet revideres af en af landsstyret udpeget statsautoriseret revisor.
Stk. 5. Fonden skal udelukkende anvende sin kapital til ydelse af finansieringsstøtte. Dog skal fonden have kapital i behold til dækning af nødvendige omkostninger ved fondens virksomhed. Fonden skal anbringe sine midler til højest mulig forrentning kombineret med en betryggende sikkerhed.
Stk. 6. Fonden kan kun tildele finansieringsstøtte, såfremt ansøgeren og anlægsprojektet opfylder betingelserne, der er fastsat i §§ 4-7 og i regler udstedt med hjemmel i loven.
Stk. 7. Fondens bestyrelse etablerer et sekretariat og kan indgå aftale med en relevant virksomhed herom.
Stk. 8. Fonden skal opløses ved lov. Ved ophævelse af fonden tilfalder fondens formue landskassen og Grønlands Hjemmestyre indtræder i fondens rettigheder og forpligtelser.

§ 3. Fonden ledes af en bestyrelse, bestående af 5 medlemmer, samt suppleanter for disse. Formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer udpeges af Landsstyret for to år ad gangen, begyndende ved fondens stiftelse. 3 af bestyrelsesmedlemmerne, samt suppleanterne for disse, udpeges efter indstilling fra henholdsvis Centralforeningen af hoteller og restauranter i Grønland, fra Greenland Tourism A/S og de i Grønland hjemmehørende pengeinstitutter. Medlemskabet af fondens bestyrelse er ikke et borgerligt ombud.

§ 4. Finansieringsstøtte fra fonden ydes efter ansøgning. For at sikre en rentabel drift af anlægsprojektet skal ansøgeren dokumentere, at de nødvendige drifts- og ledelsesmæssige kvalifikationer er tilstede og være i besiddelse af en forsvarlig egenkapital.

§ 5. Ved overnatningsfaciliteter forstås en bygningsmæssig indretning, der mod betaling kan benyttes af turister til et midlertidigt ophold i Grønland. Overnatningsfacilitet omfatter det rum, der er beregnet til overnatningen, samt de øvrige faciliteter, der har direkte forbindelse til overnatningen, eller har nødvendig sammenhæng med det pågældende anlægsprojekt.
Stk. 2. Der kan ydes finansieringsstøtte til følgende typer af anlægsprojekter:
1) Etablering af overnatningsfaciliteter i bygninger, der hidtil har været anvendt til andet formål.
2) Udvidelse af eksisterende overnatningsfaciliteter i bestående bygninger.
3) Etablering af overnatningsfaciliteter i nye bygninger.
Stk. 3. Der skal være dokumentation for, at anlægsprojektet er teknisk forsvarligt og på sigt økonomisk rentabelt. Herudover skal anlægsprojektet harmonere med turisterhvervets øvrige udvikling og være med til at fremme turisterhvervet i de regioner, hvor der er et forventeligt kundegrundlag.
Stk 4. For at sikre de lavest mulige anlægsomkostninger er ansøgeren frit stillet med hensyn til valg af udbudsform.
Stk 5. Finansieringsstøtten kan ydes til personer og selskaber, der har ret til at udøve det pågældende erhverv i Grønland på det tidspunkt, hvor finansieringsstøtten bliver udbetalt.

§ 6. Finansieringsstøtten kan højest udgøre 40% af omkostningerne til etablering eller udvidelse af en overnatningsfacilitet. Omkostningerne skal have direkte tilknytning til faciliteten.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om krav til ansøgeren og anlægsprojektet, samt regler om hvilke typer af omkostninger, der kan ydes finansieringsstøtte til.

§ 7. Finansieringsstøtten ydes som et rente- og afdragsfrit lån med en løbetid på 20 år og afskrives med 5 % af hovedstolen efter udløbet af hver 12 måneders periode regnet fra udbetalingsdatoen.
Stk 2. Fondens lån skal sikres ved pant i den overnatningsfacilitet, hvortil der ydes støtte. Pantet skal have den bedst mulige prioritet, men skal dog respektere anden fremmed finansiering op til 40 % af de samlede omkostninger, der er nævnt i § 6 stk. l. Pantet skal ikke have oprykkende panteret.

§ 8. Hvis overnatningsfaciliteten i lånets løbetid ikke anvendes til det formål, der er forudsat ved långivningen, eller hvis vilkårene for lånet iøvrigt misligholdes, forfalder det ikke-afskrevne beløb straks til betaling.
Stk 2. Det ikke-afskrevne beløb forfalder også straks til betaling, hvis en overnatningsfacilitet, hvortil der er ydet finansieringsstøtte, overgår til en ny ejer. Såfremt den nye ejer og overnatningsfaciliteten fortsat opfylder betingelserne i denne lov efter ejerskiftet, kan fonden acceptere, at den nye ejer indtræder i den hidtidige ejers forpligtelser til fonden.

§ 9. Den, der indgiver ansøgning om eller har modtaget finansieringsstøtte, har pligt til at fremkomme med de oplysninger, som fonden til brug for varetagelsen af sine opgaver anmoder om.

 

Kapitel 3
Finansieringsstøtte til iværksættere indenfor turisterhvervet

§ 10. Landsstyret nedsætter et udvalg på tre medlemmer for 2 år ad gangen, som efter reglerne i denne lov træffer afgørelse om at yde finansieringsstøtte til iværksættere indenfor turisterhvervet.
Stk 2. Finansieringsstøtten til iværksættere tilvejebringes ved bevilling på de årlig finanslove.
Stk 3. Udvalget består af en formand og 2 medlemmer, samt suppleanter for disse. Medlemmerne skal have forretningsmæssig indsigt og kendskab til turisterhvervet. Medlemskabet af udvalget er ikke et borgerligt ombud.
Stk. 4. Udvalgets beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Mindst to af medlemmerne skal deltage i en beslutning for at denne er gyldig. Dog kan udvalget enstemmigt bemyndige formanden til at træffe bestemte typer af beslutninger.
Stk. 5. Landsstyret kan fastsætte regler for udvalgets virksomhed.

§ 11. Landsstyret etablerer et sekretariat for udvalget og kan indgå aftale med en eller flere relevante virksomheder herom. Udover at forberede ansøgninger til udvalgets afgørelse kan sekretariatet yde rådgivning til ansøgere og foretage kontrol med projekter, hvortil der er ydet/modtaget finansieringsstøtte.
Stk 2. Ansøgeren skal fremkomme med de oplysninger, som virksomheden anmoder om til brug for varetagelsen af sine opgaver.

§ 12. Finansieringsstøtte ydes efter ansøgning herom. Ansøgeren må ikke have ubetalt, forfalden gæld vedrørende skatter, afgifter og arbejdsgivers erhvervsuddannelsesbidrag.
Stk. 2. Ansøgeren skal kunne dokumentere faglig kompetence. Ansøgeren skal have bopæl eller hjemsted i Grønland på såvel ansøgningstidspunktet som på det tidspunkt, hvor finansieringsstøtten bliver udbetalt.
Stk 3. Ansøgeren skal fremlægge en plan, der sandsynliggør, at iværksætterprojektet kan gennemføres og har udsigt til at blive rentabelt.

§ 13. Der kan kun ydes finansieringsstøtte til et iværksætterprojekt, der forventes at være nyttigt for turismen og som iøvrigt er i overensstemmelse med andre iværksatte tiltag til fremme af turisterhvervet i det pågældende område.
Stk. 2. Landsstyret bemyndiges til at fastsætte regler om krav til ansøgeren og iværksætterprojektet.

§ 14. Finansieringsstøtte kan ydes i form af tilskud, lån eller garanti. Udvalget beslutter omfanget af finansieringsstøtten og vilkårene herfor.
Stk 2. Finansieringsstøtte, der ikke anvendes som forudsat ved tildelingen, kan kræves tilbagebetalt til udvalget straks, uanset de vilkår, der er valgt for finansieringsstøttens tilbagebetaling efter stk. l.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om formen og vilkårene for finansieringsstøtten.

 

Kapitel 4
Regler om sagsbehandling

§ 15. Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning skal være gældende for den i kapitel 2 omhandlede fond og for den eller de i kapitel 2 og 3 omhandlede virksomheder i det omfang, de yder sekretariatsbistand til fonden eller udvalget.
Stk 2. De oplysninger, som modtages i forbindelse med udførelsen af opgaverne efter kapitel 2, er fortrolige og belagt med tavshedspligt for den, der modtager dem.

 

Kapitel 5
Sanktionsbestemmelse

§ 16. Den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller som fortier oplysninger, der kræves efter § 9 eller § 11 eller gør sig skyldig i et tilsvarende forhold overfor det i § 10 omtalte udvalg, kan idømmes bøde. Bøden tilfalder Landskassen.
Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeanvsvar.

 

Kapitel 6
Ikrafttrædelse

§ 17. Loven træder i kraft den l. januar 1997.
Grønlands Hjemmestyre, den 31. oktober 1996
Lars Emil Johansen

/

Peter Grønvold Samuelsen