Landstingslov nr. 14 af 31. oktober 1996 om ændring af landstingslov om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg.

 

§ 1

I landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, markedsføring, priser og forbrugerklageudvalg, som ændret ved landstingslov nr. 29 af 30. oktober 1992 og landstingslov nr. l af 28. februar 1994, foretages følgende ændringer:

 

1. § 2, stk. 3 affattes således:
"Stk. 3. Forbrugerrådet eller den, landsstyret bemyndiger hertil, udøver administrationen af denne lovs kapitel 8".

2. I § 4, stk l. indsættes efter "-føre tilsyn med lovens bestemmelser i overensstemmelse med kapitel 7":
" - foretage undersøgelser af pris- og avanceforhold indenfor bestemte vare- og brancheområder, jfr. § 24".

3. § 24 affattes således:
"§ 24. For at sikre en rimelig prisudvikling og fremme forbrugeres prisbevidsthed kan Forbrugerrrådet eller den, landsstyret bemyndiger hertil, foretage undersøgelser af pris-og avanceforholdene indenfor bestemte vare- og brancheområder. Prisundersøgelserne skal udføres og offentliggøres efter nærmere regler fastsat af landsstyret".

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. november 1996.
Grønlands Hjemmestyre, den 31. oktober 1996
Lars Emil Johansen

/

Peter Grønvold Samuelsen