Landstingslov nr. 2 af 2. maj 1996 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

 

§ 1

I landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som ændret senest ved landstingslov nr. 2 af 12. juni 1995, foretages følgende ændringer:

 

1. Efter § 2, stk. l, nr. la indsættes:
"1 b) modtager gage, løn eller lignende fra en grønlandsk arbejdsgiver, når tilflytningen til Grønland kortvarig forsinkes på grund af bohaveflytning, trafikforhold eller lignende,
lc) modtager gage, løn eller lignende fra en offentlig grønlandsk arbejdsgiver, når tilflytningen til Grønland forsinkes på grund af kortvarig kursusdeltagelse,
1d) modtager uddannelsesstøtte, løn eller lignende under studium, uddannelse m.m. fra kilder i Grønland,"

2. I § 17 b, stk. 3 ændres "kr. 1.200" til: "kr. 6.000".

3. I § 17 b indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:
"Stk. 3 a. Et beløb svarende til 2 års løbende ydelser fra pensionsordninger, som er oprettet i pensionskasser, der er hjemmehørende i Grønland, og som er oprettet i et ansættelsesforhold, kan dog udbetales som en éngangssum."

4. I § 17 b, stk. 6 indsættes i 1. pkt. efter "stk. 3": "og 3a".

5. I § 24, stk. l, nr. 2, 2. pkt. udgår: "eller anvendt".

6. Efter § 24 indsættes:
"§ 24 a. Beløb, som Indskydergarantifonden udbetaler til et pengeinstitut til hel eller delvis udligning af en regnskabsmæssig underbalance i forbindelse med overdragelse af aktiver og passiver fra et pengeinstitut til et andet pengeinstitut, medregnes ikke til den skattepligtige indkomst. Den del af underbalancen, der er dækket af et tilskud eller en garanti fra Indskydergarantifonden, kan herefter ikke anses for en del af det overtagne pengeinstituts anskaffelsessum for de overtagne aktiver.
Stk. 2. Såfremt Indskydergarantifonden har udbetalt beløb omfattet af stk. l eller stillet garanti, der kan føre til udbetaling af beløb omfattet af stk. l, og et overdragende selskab omfattet af stk. l påbegynder ny aktivitet, kan et underskud fra tidligere indkomstår ikke føres til fradrag i den skattepligtige indkomst for det pågældende indkomstår eller senere indkomstår, ligesom underskud for det pågældende indkomstår ikke kan føres til fradrag i den skattepligtige indkomst for senere indkomstår."

7. I § 25 b, stk. l udgår: "eller anvendt".

8. § 31, stk. l affattes således:
"Stk. 1. For de i § l, stk. l, nr. l og 2 samt § 2, stk. l, nr. l, 1b, lc, 1d og 2, nævnte skattepligtige personer er skalaindkomsten den skattepligtige indkomst nedsat med personfradrag, jf. § 32, og nedrundet til nærmeste med 100 delelige kronebeløb. På samme måde nedsættes skalaindkomsten for de i § 2, stk. l, nr. la nævnte skattepligtige personer, i det omfang de modtager vederlag i opsi-gelsesperioden."

9. I § 31, stk. 3 udgår efter § 2, stk. l, nr.: "2 og".

10. I § 33, stk. l ændres "1. juli" til: "1. september".

11. I § 104 indsættes som stk. 3:
"Stk. 3. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der idømmes den juridiske person som sådan bøde."

12. I § 107 indsættes efter stk. l som nyt stykke:
"Stk. 2. Er en af de i stk. l nævnte overtrædelser begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der idømmes den juridiske person som sådan bøde. Er overtrædelsen begået af Hjemmestyret, en kommune eller et kommunalt fællesskab, kan Hjemmestyret, kommunen eller det kommunale fællesskab idømmes bøde." Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

13. I § 111 indsættes som stk. 2:
"Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes regler om idømmelse afbøde for overtrædelser begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende. Er overtrædelsen begået af Hjemmestyret, en kommune eller et kommunalt fællesskab, kan Hjemmestyret, kommunen eller det kommunale fællesskab idømmes bøde."

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft 1. juni 1996.
Stk. 2. § l, nr. l, 2, 3, 4, 8 og 9 har virkning fra og med indkomståret 1996.
Stk. 3. § l, nr. 5 og 7 har virkning fra og med 24. april 1996.
Stk. 4. § l, nr. 10 har virkning første gang for fastsættelse af skattekommunen for indkomståret 1997.
Grønlands Hjemmestyre, den 2. maj 1996
Lars Emil Johansen

/

Daniel Skifte