Landstingsforordning nr. 8 af 31. oktober 1996 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.

I medfør af § l i lov nr. 134 af 28. marts 1984 om støtte til erhverv i Grønland fastsættes:

 

Kapitel 1.
Formål med og principper for erhvervsstøtte

§ 1. Med det formål at fremme et effektivt og konkurrencedygtigt fiskeri, fangst og landbrugserhverv samt med henblik på etablering af nye eller sikring af bestående virksomheder, som har en langsigtet beskæftigelseseffekt, kan Grønlands Hjemmestyre i det omfang, der er angivet i kapitel 3 og kapitel 4, yde støtte til personer eller selskaber med ret til udøvelse af de pågældende erhverv i Grønland og med fast bopæl, henholdsvis hjemsted i Grønland.
Stk. 2. Ved ydelse af støtte skal der søges opnået en lokalisering, der er hensigtsmæssig for erhvervslivet og tilpasset andre udviklingsfremmende foranstaltninger, som det offentlige direkte, eller gennem offentligt ejede selskaber eller virksomheder har eller påtænker iværksat.

§ 2. Ved afgørelsen af spørgsmål om tildeling af støtte, om støttens størrelse og vilkårene for støtten skal der tages hensyn til følgende:
1) støtte skal fortrinsvis ydes til projekter, der udfra samfundsmæssige og ressourceøkonomiske betragtninger ønskes fremmet,
2) støtte kan kun ydes, når investeringen harmonerer med den udvikling, som iøvrigt ønskes fremmet, bl.a. ved de planlagte investeringer i industrianlæg, fartøjer og havne,
3) støtte kan kun ydes til projekter, der er teknisk forsvarlige, og som på længere sigt kan bedømmes som økonomisk holdbare,
4) ansøgeren skal dokumentere faglige kvalifikationer, som sandsynliggør, at de nødvendige drifts- og ledelsesmæssige kvalifikationer til sikring af en forsvar lig drift af virksomheden er tilstede,
5) støtte kan kun ydes, såfremt ansøger erlægger et eget indskud, der mindst udgør forskellen mellem projektets anskaffelsessum og den del heraf, som kan finansieres af lån efter bestemmelserne i kapitel 3 og kapitel 4,
6) eget indskud skal foreligge med mindst halvdelen i form af ansøgers egne kontante midler, medens den resterende del kan godkendes tilvejebragt ved låneop tagelse fra anden side end erhvervsstøtteudvalget og
7) støtte til nyetablering af en virksomhed kan ikke, bortset fra de i § 8 og § 29 nævnte tilfælde, ydes, såfremt ansøger har forfaldne ydelser til offentlige myndigheder.

 

Kapitel 2.
Erhvervsstøtteudvalgets sammensætning, kompetence og opgaver

§ 3. Afgørelse om støtte træffes af erhvervsstøtteudvalget i overensstemmelse med de i forordningen fastsatte bestemmelser.
Stk. 2. Udvalget består af 5 af landstinget for hver valgperiode udpegede medlemmer. Landstinget udpeger samtidig hvem af de udpegede medlemmer, der er formand og næstformand for udvalget.
Stk. 3. For hver af de af landstinget udpegede medlemmer vælger landstinget tillige en suppleant.
Stk. 4. Udvalget kan kun afgøre sager, hvortil der er knyttet betydelige samfundsmæssige konsekvenser, herunder særlig økonomisk risiko efter forelæggelse for landsstyret.

§ 4. Til behandling af klager over udvalgets afgørelser nedsættes et ankenævn benævnt Ankenævnet for Erhvervsstøtte .
Stk. 2. Ankenævnet består af 3 af landstinget for hver valgperiode udpegede medlemmer. Ankenævnets medlemmer kan ikke samtidig være medlemmer af erhvervsstøtteudvalget .
Stk. 3. Ansøgere kan indbringe udvalgets afgørelser for Ankenævnet for Erhvervsstøtte inden 4 uger efter modtagelsen af underretning om afgørelsen.
Stk. 4. Såfremt Ankenævnet for Erhvervsstøtte anser en indgivet anke for helt eller delvis berettiget, kan ankenævnet henvise den pågældende sag til fornyet behandling i erhvervsstøtteudvalget, men ankenævnet kan ikke beslutte, at en ansøgning skal imødekommes.
Stk. 5. En ankesag, der af ankenævnet henvises til fornyet behandling i erhvervsstøtteudvalget, skal af udvalget behandles inden 4 uger efter modtagelsen af underretningen om ankenævnets behandling af sagen. Udvalgets beslutning efter en fornyet behandling af sagen, kan derefter ikke påny ankes til ankenævnet.

§ 5. Landsstyret fastsætter ved bekendtgørelse bestemmelser om forordningens administration, herunder om udvalgets forretningsgang og kommunernes medvirken.
Stk. 2. Landsstyret kan endvidere ved bekendtgørelse fastsætte regler om uddannelsesmæssige, økonomiske og tekniske krav, som ansøgere og projekter skal opfylde, forinden der kan ydes lån.
Stk. 3. Landsstyret kan iøvrigt ved bekendtgørelse fastsætte regler om yderligere betingelser for lån, garantier for lån og anden støtte, der ydes i medfør af denne forordning.

 

Kapitel 3.
Støtte til de enkelte erhverv


Fiskeri og fangst

§ 6. Til anskaffelse af nye fartøjer med indbygget hovedmotor til erhvervsmæssigt fiskeri og fangst, som leverer hele fangsten til forarbejdning på produktionsanlæg i land eller til et indhandlingsskib, som er indsat efter særskilt tilladelse fra landsstyret, kan der ydes rentebærende og rente- og afdragsfri lån samt stilles garanti for lån optaget i private eller offentlige kreditinstitutter efter bestemmelserne i stk. 2 til 8.
Stk. 2. Til anskaffelse af fartøjer omfattet af stk. l, som udelukkende anvendes til fiskeri efter rejer, kan der ydes støtte således, at finansieringen udgør følgende:
1) Rentebærende lån eller garanti for lån : 62,5 %
2) Rente- og afdragsfrit lån : 30 %
3) Eget indskud : 7,5 %
Stk. 3. Til anskaffelse af fartøjer omfattet af stk. l, som udelukkende anvendes til fiskeri efter andre arter end rejer, kan der, bortset fra de i stk. 4 nævnte tilfælde, ydes støtte således, at finansieringen udgør følgende:
1) Rentebærende lån eller garanti for lån : 55 %
2) Rente- og afdragsfrit lån : 37,5 %
3) Eget indskud : 7,5 %
Stk. 4. Til anskaffelse af fartøjer omfattet af stk. 3, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes i Qaanaaq distrikt og i Østgrønland, eller som er indtil 21 fod eller 6,60 meter lange, kan der ydes støtte således, at finansieringen udgør følgende:
1) Rentebærende lån eller garanti for lån : 50 %
2) Rente- og afdragsfrit lån : 45 %
3) Eget indskud : 5 %
Stk. 5. Vedrørende fartøjer til anvendelse i Qaanaaq distrikt eller Østgrønland, jf. stk. 4, er det en betingelse, at låntager har fast bopæl og fartøjet hjemsted i pågældende område. Såfremt låntager flytter til et andet område eller fartøjet ikke længere benyttes i det pågældende område, kan den bevilgede støtte kræves ændret til samme procentvise andele, som anført i stk. 3 .
Stk. 6. Den i stk. 2 til 4 anførte finansiering beregnes af de samlede anskaffelsesudgifter i henhold til § 9. Eget indskud skal mindst udgøre, og rente- og afdragsfri lån kan maksimalt udgøre de i bestemmelserne anførte procentvise andele af anskaffelsessummen. Rentebærende lån eller garanti for lån kan højst udgøre forskellen mellem anskaffelsessummen på den ene side og et rente- og afdragsfrit lån samt eget indskud på den anden side.
Stk. 7. Løbetiden for de i stk. 2 til 4 nævnte rentebærende lån eller garantier for lån samt rente- og afdragsfri lån fastsættes til følgende:
1) For fartøjer bygget af træ eller stål : 20 år
2) For fartøjet bygget af glasfiber : 15 år
Stk. 8. Løbetiden for de i stk. 2 til 4 nævnte rentebærende lån eller garantier for lån fastsættes således, at første afdrag opkræves senest et år og seks måneder efter leveringen af fartøjet.

§ 7. Til anskaffelse af brugte fartøjer, kan der ydes støtte efter bestemmelserne i stk. 2 til 6.
Stk. 2. Støtte efter stk. l kan kun ydes, såfremt udvalget tidligere har ydet støtte til fartøjet, og denne støtte ikke er fuldt afviklet og under forudsætning af, at fartøjet fortsat anvendes til det oprindeligt forudsatte formål.
Stk. 3. Støtte efter stk. l kan maksimalt ydes i form af hel eller delvis overtagelse af bestående af udvalget ydede rentebærende, rente- og afdragsfri lån eller garantier for lån.
Stk. 4. Ved beregning af den maksimale støtte til finansiering af fartøjer efter stk. l fastsættes en belå-ningsværdi som grundlag for beregningen af, i hvilket omfang de bestående lån m.m. maksimalt kan overtages. Belåningsværdien fastsættes efter følgende principper:
1) den samlede oprindelige anskaffelsessum for fartøjet udgør fartøjets oprindelige belåningsværdi,
2) fartøjets restværdi efter udløbet af afskrivnings perioden ansættes til 10 % af den oprindelige belå- ningsværdi,
3) belåningsværdien nedskrives lineært over 20 år for så vidt angår fartøjer bygget af træ eller stål og over 15 år for så vidt angår fartøjer bygget af glasfiber og de årlige nedskrivninger beregnes af den oprindelige belåningsværdi efter fradrag på 10 % heraf,
4) den aktuelle belåningsværdi udgør herefter den oprindelige belåningsværdi fratrukket nedskrivningerne for den hidtil forløbne periode og
5) såfremt udvalget inden for de senest forudgående 5 år har ydet støtte til reparation af et fartøj , kan belåningsværdien forhøjes med et beløb svarende til den nedskrevne og ikke forfaldne del af de ydede lån.
Stk. 5. Til finansiering af anskaffelse af fartøjer i henhold til stk. l kan. der maksimalt overtages rentebærende lån eller garantier for lån svarende til 90 % af fartøjets belåningsværdi med fradrag af bestående rente-og afdragsfri lån, der kan overtages med indtil 25 % af belåningsværdien. Eget indskud skal udgøre forskellen mellem den aktuelle anskaffelsessum og belåningsværdien, dog mindst 10 % af anskaffelsessummen.
Stk. 6. Lån efter stk. l kan overtages med en restløbetid svarende til den for lånene hidtil gældende restløbetid. Der kan eventuelt i stedet fastsættes en ny løbetid svarende til fartøjets forventede restlevetid, dog maksimalt til 10 år.

§ 8. Til anskaffelse af nybyggede joller, der har en længde på mindst 16 fod og er udstyret med udenbords motor, og som skal anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri eller fangst, kan der ydes støtte efter bestemmelserne i stk. 2 til 4.
Stk. 2. Støtte kan kun ydes til ansøgere, som ved skatteattest dokumenterer:
1) At vedkommendes bruttoindkomst før alle skattemæssige fradrag det sidst slutlignede år har udgjort mindst 25.000 kr. erhvervet ved fiskeri eller fangst med jolle eller hundeslæde eller ved transport af fisk eller fangst med snescooter,
2) at denne indkomst i gennemsnit har udgjort mindst 50% af pågældendes samlede bruttoindkomst og
3) at ansøger i tiden fra udgangen af det senest slutlignede år og til ansøgningstidspunktet fortsat har erhvervet mindst 50% af bruttoindkomsten ved fiskeri eller fangst med jolle eller hundeslæde eller ved transport af fisk eller fangst med snescooter."
Stk. 3. Ved "bruttoindkomst erhvervet ved fiskeri eller fangst med jolle eller hundeslæde eller ved transport af fisk eller fangst med snescooter" forstås al indkomst ved indhandling og salg før skat og før fradrag af alle fradragsberettigede udgifter i forbindelse med indkomsterhvervelsen. Er der tale om fiskeri eller fangst med en jolle, der ejes af en anden person end ansøger, forstås ved bruttoindkomst også løn før skat og før fradrag af renteudgifter, ligningsmæssige fradrag og lignende.
Stk. 4. Ved "den samlede bruttoindkomst" forstås al skattepligtig A-indkomst og B-indkomst før skat og før fradrag af renteudgifter, ligningsmæssige fradrag, fradragsberettigede udgifter og lignende.
Stk. 5. Støtte efter stk. l ydes i form af et tilskud på indtil 75% af jollens anskaffelsessum. Er der modtaget forsikringserstatning for en forlist eller havareret jolle, som ansøger hidtil har ejet, fratrækkes et beløb svarende til forsikringserstatningen i den støtteberettigede anskaffelsessum for den nye jolle.
Stk. 6. Støtte ydes på sådanne vilkår, at tilskuddet kan kræves tilbagebetalt, såfremt den anskaffede jolle uden forudgående aftale med erhvervsstøtteudvalget afhændes til anden side inden 5 år efter anskaffelsen, eller tilskudsmodtager ikke inden for den nævnte 5 års periode til stadighed opfylder de i stk. 2, nr. l og 2 fastsatte indkomstkrav.

§ 9. Anskaffelsessummen for fartøjer, der finansieres efter §§ 6, 7 og 8 omfatter kontraktsummen, anskaffelsesudgifterne for nødvendige fiskeredskaber, forsikringspræmier for et kvartal samt øvrige leveringsudgifter m.m., der anses som nødvendige for et fuldt udrustet fartøj til indsættelse i fiskeri fra fartøjets hjemsted.
Stk. 2. Såfremt der fra anden side ydes direkte subsidier til nedbringelse af anskaffelsesudgifterne for nybyggede fartøjer, beregnes anskaffelsessummen uden fradrag af subsidierne, og rente- og afdragsfri lån efter foranstående bestemmelser reduceres med værdien af subsidierne.

§ 10. Til ombygning og reparation af fartøjer med indbygget hovedmotor til erhvervsmæssigt fiskeri eller fangst, eller til anskaffelse af fiskeredskaber, motorer, sikkerhedsudstyr og andre tekniske installationer til sådanne fartøjer, kan der efter bestemmelserne i stk. 2 til 5 ydes rentebærende lån, rente- og afdragsfri lån eller stilles garanti for lån i private eller offentlige kreditinstitutter, når følgende betingelser er opfyldt:
1) at der til fartøjet er ydet støtte i form af rentebærende lån eller garanti for lån efter denne forordning eller tidligere gældende regler om erhvervsstøtte,
2) at fartøjets alder ikke overstiger 25 år for fartøjer af træ eller stål og 15 år for fartøjer af glasfiber, bortset fra helt specielle tilfælde, hvor der efter nøje teknisk og økonomisk vurdering kan ydes støtte, såfremt det klart kan dokumenteres, at ansøger kan drive fartøjet tilstrækkeligt effektivt til, at forpligtelserne vedrørende støtten kan overholdes, og
3) at fartøjet er forsikret, og den senest forfaldne forsikringspræmie er betalt af låntager.
Stk. 2. Støtte efter stk. l til anskaffelse af fiskeredskaber og til mindre reparationer samt mindre tekniske installationer kan ydes således, at finansieringen udgør følgende:
1) Rentebærende lån eller garanti for lån : 90 %
2) Eget indskud : 10 %
Stk. 3. Støtte efter stk. l til ombygninger og større reparationer, anskaffelse af motorer og andre større tekniske installationer samt til anskaffelse af sikkerhedsudstyr kan ydes således, at finansieringen udgør følgende:
1) Rentebærende lån eller garanti for lån : 60 %
2) Rente- og afdragsfrit lån : 30 %
3) Eget indskud : 10 %
Stk. 4. Det rentebærende lån eller garantien for lån efter stk. l til 3 kan maksimalt udgøre forskellen mellem anlægsudgiften på den ene side og et eventuelt rente- og afdragsfrit lån samt eget indskud på den anden side. Det rente- og afdragsfri lån kan maksimalt udgøre og eget indskud skal mindst udgøre de anførte procentvise andele af anlægsudgifterne. Såfremt der er tale om støtte efter stk. 3, eller støtte efter stk. 2 i forbindelse med fartøjets overgang til andet fiskeri, kan eget indskud dog nedsættes til 5 % mod en tilsvarende forhøjelse af det rentebærende lån eller garantien for lån.
Stk. 5. Løbetiden for lån eller garanti for lån efter stk. l til 3 kan højst udgøre følgende:
1) 5 år, såfremt der ydes støtte til anskaffelse af fiskeredskaber, som anskaffes efter leveringen af fartøjet .
2) 5 år, såfremt der ydes støtte til mindre reparationer samt mindre tekniske installationer.
3) 5 år, såfremt der ydes støtte til sikkerhedsudstyr.
4) 10 år, såfremt der ydes støtte til ombygninger og større reparationer, anskaffelse af motorer og andre større tekniske installationer.

 

Husdyrhold, renavl og lignende

§ 11. Til opførelse, overtagelse eller udvidelse af erhvervsbygninger for husdyrhold og lignende og i forbindelse hermed til opførelse eller overtagelse af boliger for ejer, bruger, bestyrer eller medhjælper kan der ydes rentebærende lån, garanti for lån i private eller offentlige kreditinstitutter eller rente- og afdragsfri lån.
Stk. 2. Rente- og afdragsfri lån efter stk. l kan højst udgøre 60% af anlægs- eller anskaffelsesudgifterne. Såfremt erhvervsbygninger »til husdyrhold og lignende opføres som selvbyggeri, kan der dog ydes rente- og afdragsfri lån på indtil 90% af materialeudgifterne.
Stk. 3. I forbindelse med lån efter stk. 2 kan der ydes rentebærende lån eller garanti for lån til nødvendig håndværkerhjælp.
Stk. 4. Løbetiden for lån efter stk. l og stk. 2 fastsættes til højst 25 år. For lån efter stk. 3 fastsættes løbetiden til højst 10 år.

§ 12. Til opførelse eller anskaffelse af anlæg til elproduktion til brug for bygninger, der falder ind under bestemmelserne i § 11 kan der ydes rentebærende lån eller stilles garanti for lån samt ydes rente- og afdragsfri lån.
Stk. 2. Rente- og afdragsfri lån efter stk. l kan højst udgøre 60% af anlægs- eller anskaffelsesudgifterne.
Stk. 3. Løbetiden for lån efter stk. l og stk. 2 kan højst fastsættes til 10 år.

§ 13. Til anskaffelse af besætning, herunder får, rener og pelsdyr samt til anskaffelse af maskiner, redskaber og lignende kan der ydes rentebærende lån eller stilles garanti for lån.
Stk. 2. I forbindelse med lån eller garanti for lån i henhold til stk. l kan der ydes rente- og afdragsfri lån på indtil 30% af de samlede udgifter til anskaffelse af traktorer og gravemaskiner, samt andre større maskiner, der drives af indbygget motoranlæg.
Stk. 3. Løbetiden for lån efter stk. l og stk. 2 kan højst fastsættes til 10 år.

§ 14. Til grundforbedringsarbejder, herunder opdyrknings- og nyrydningsarbejder, mergling, dræning, kalkning og gødskning samt til vandingsanlæg, indhegning og lignende kan der ydes rentebærende lån eller stilles garanti for lån samt ydes rente- og afdragsfri lån.
Stk. 2. Rente- og afdragsfri lån efter stk. l kan højst udgøre 60% af udgifterne.
Stk. 3. Løbetiden for lån efter stk. l og stk. 2 kan højst fastsættes til 10 år.

§ 15. Til reparation af formuegoder, der er omfattet af bestemmelserne i § 11, 12 og 13 kan der ydes rentebærende lån eller stilles garanti for lån samt ydes rente- og afdragsfri lån i samme omfang, som fastsat for nyanskaffelse af formuegoderne, dog således, at løbetiden herfor højst kan fastsættes til 10 år.

§ 16. Rentebærende lån eller garanti for lån efter bestemmelserne i § 11, 12, 13, 14 og 15 kan højst udgøre forskellen mellem den højst fastsatte procentsats for rente- og afdragsfri lån til pågældende formål og 90%; dog 95% i forbindelse med etablering som fåreholder.
Stk. 2. I forbindelse med etablering som fåreholder kan der til erhvervsbygninger til husdyrhold og lignende, der opføres som selvbyggeri, ydes rente- og afdragsfri lån på indtil 95% af materialeudgifterne.
Stk. 3. Ved etablering som fåreholder forstås i denne forordning at låntager enten etablerer et fåreholdersted fra grunden på et sted, hvor der ikke allerede findes bygninger, som kan anvendes til brug for den planlagte etablering eller erhverver et i forvejen bestående fåreholdersted eller en andel heraf.
Stk. 4. Den forhøjede støtte på 95% af investeringerne i henhold til stk. l og stk. 2 kan kun finde anvendelse på investeringer, som er medtaget i en af erhvervsstøtteudvalget godkendt plan for de første 3 års investeringer til gennemførelsen af låntagers etablering som fåreholder.

§ 17. Såfremt det anses for nødvendigt af hensyn til låntagers økonomiske forhold, kan der ydes henstand med betaling af renter og afdrag for lån ydet efter bestemmelserne i § 11, 12, 13, 14 og 15 i indtil 3 år fra lånets stiftelse. Såfremt der ydes henstand med betaling af renter, tillægges renter i henstandsperioden lånets hovedstol.

§ 18. Til anskaffelse af foder og såsæd kan der ydes rentebærende lån på indtil 100% af anskaffelsesudgifterne. I forbindelse med samlede indkøb til flere låntagere, kan der stilles midlertidige betalingsgarantier overfor leverandører og transportfirmaer.
Stk. 2. Lån efter stk. l ydes mod sikkerhed i låntagers kommende indtægter ved salg af avlsdyr.
Stk. 3. Løbetiden for lån efter stk. l fastsættes til l år.

 

Kapitel 4.
Rentetilskud og garanti

§ 19. Der kan ydes rentetilskud til nedbringelse af renten på lån optaget i private eller offentlige kreditinstitutter i henhold til bestemmelserne i kapitel 3 .
Stk. 2. Rentetilskud kan iøvrigt ydes i forbindelse med garanti for lån ydet i medfør af tidligere gældende regler om erhvervsstøtte.

§ 20. Garanti kan bortset fra de i § 18 stk. 2 nævnte betalingsgarantier kun ydes for lån optaget i banker, sparekasser og andre kreditinstitutter, som er under offentligt tilsyn.

 

Kapitel 5.
Vilkår for støtten

§ 21. Almindelige lån forrentes og afdrages efter regler, der fastsættes af landsstyret. Lånene kan udbetales i rater.

§ 22. Rente- og afdragsfri lån nedskrives i løbet af det antal år, der foran i kapitel 3 er fastsat om løbetid for lånene. Er der tillige ydet et rentebærende lån eller ydet garanti for lån til anskaffelsen, nedskrives det rente- og afdragsfri lån i takt med de fastsatte afdrag herfor.
Stk. 2. Hvis det anskaffede formuegode i løbet af den fastsatte nedskrivningsperiode ikke anvendes som forudsat ved långivningen, eller hvis vilkårene for lånet eller for det rentebærende lån eller for den garanti for lån, der samtidig måtte være ydet, iøvrigt misligholdes, skal det ikke afskrevne beløb tilbagebetales. Det kan dog bestemmes, at lånet bliver stående eventuelt på betingelse af, at restbeløbet fremtidig forrentes og afdrages som et rentebærende lån.

§ 23. Lån og garanti for lån og kreditter må kun ydes mod sikkerhed.

 

Kapitel 6.
Afvikling af lån, strafrente og henstands- samt sanerings- og kondemneringsordninger

§ 24. Lån nedbringes således, at der i hvert år af lånets løbetid afdrages eller nedskrives lige store beløb.
Stk. 2. Såfremt støtte er ydet i form af garanti og eventuelt rentetilskud for lån optaget i et kreditinstitut, nedbringes lånet i henhold til bestemmelserne i vedkommende lånekontrakt.

§ 25. Erhvervsstøtteudvalget kan, såfremt sikkerhed i formuegodet er til stede, yde passende henstand med afdrag og renter i henhold til lånets vilkår i indtil 12 måneder ad gangen i indtil 5 år, idet afdraget og renterne eventuelt kan fordeles ligeligt over de fremtidige ydelser således, at sidste del er betalt inden for maksimalt 5 år.

§ 26. Såfremt støtte er givet i form af garanti, kan henstand ydes af vedkommende kreditinstitut efter nærmere aftale mellem kreditinstituttet og erhvervsstøtteudvalget .

§ 27. Når støttemodtageren har indgivet ansøgning om henstand, beregnes ikke strafrenter før end erhvervsstøtteudvalget har truffet afgørelse.
Stk. 2. Efter meddelt henstand beregnes ikke strafrenter, men alene den for lånet fastsatte ordinære rente af de forfaldne renter og afdrag.
Stk. 3. I andre tilfælde, hvor skyldige beløb ikke er erlagt senest l måned efter forfaldsdagen, kan beregnes en strafrente på 6% p.a. udover den for lånet fastsatte ordinære rente.

§ 28. Erhvervsstøtteudvalget kan omlægge bestående rentebærende lån eller garantier for lån til nye lån med en løbetid, der ikke overstiger den forventede restlevetid for det formuegode, som de ydede lån vedrører.
Stk. 2. I særlige tilfælde kan erhvervsstøtteudvalget med landsstyrets godkendelse omlægge bestående erhvervsstøttelån til lån med en rente- og afdragsfri periode på indtil 5 år samt afskrive gældsbeløb og yde ekstraordinære tilskud som led i en økonomisk sanering af en virksomhed, hvortil der er ydet støtte i medfør af denne forordning eller de tidligere gældende bestemmelser om erhvervsstøtte.
Stk. 3. I forbindelse med en økonomisk sanering efter stk. 2 kan det betinges, at Grønlands Hjemmestyre tildeles en eller flere bestyrelsesposter i pågældende virksomhed, såfremt denne drives af et selskab eller lignende .
Stk. 4. De i stk. l til 3 nævnte bestemmelser kan tages i anvendelse, såfremt det sandsynliggøres, at virksomheden fremover vil kunne overholde sine forpligtelser i forbindelse med låneforholdets afvikling.

§ 29. Erhvervsstøtteudvalget kan bevilge rentefritagelse og henstand med tilbagebetaling af erhvervsstøttegæld i forbindelse med kondemnering af et fartøj, der hidtil har været benyttet til erhvervsmæssigt fiskeri og fangst, og hvortil der er ydet støtte i medfør af denne forordning eller de tidligere gældende bestemmelser om erhvervsstøtte. Endvidere kan erhvervsstøtteudvalget med godkendelse af landsstyret i særlige tilfælde afskrive lån i forbindelse med en sådan kondemnering.
Stk. 2. Støtte efter stk. l kan kun ydes i forbindelse med kondemnering af fartøjer, som har en alder, der overstiger den maksimale løbetid for lån til anskaffelse af et tilsvarende nyt fartøj, og såfremt det samtidig må forventes, at fartøjet ikke længere vil kunne opnå økonomisk forsvarlig drift, og det ikke kan vurderes som økonomisk forsvarligt at istandsætte fartøjet.
Stk. 3. Støtte efter stk. l kan kun ydes i forbindelse med anskaffelse af et andet fartøj til erstatning for det kondemnerede fartøj.
Stk. 4. Støtte efter stk. l kan kun ydes, såfremt det på baggrund af låntagerens hidtidige drift af fartøjet og overholdelse af forpligtelserne i forbindelse med låneforholdets afvikling sammenholdt med fartøjets tekniske og fiskerimæssige egnethed må anses for sandsynliggjort, at låntageren fremover kan overholde forpligtelserne i forbindelse med afvikling af såvel det bestående som det fremtidige låneforhold vedrørende det nyanskaffede fartøj.
Stk. 5. Rentefritagelse og henstand efter stk. l kan ydes i indtil 5 år, hvorefter lånet skal forrentes i henhold til lånevilkårene og afdrages over en periode, som ikke må være længere end restløbetiden på lån ydet til det fartøj, som låntageren anskaffer i stedet for det kondemnerede fartøj.
Stk. 6. I forbindelse med støtte efter stk. l skal bestående lån i det fartøj, som kondemneres, sikres ved pant i det nyanskaffede fartøj.
Stk. 7. Erhvervsstøtteudvalget kan i forbindelse med støtte efter stk. l yde rentebærende lån til finansiering af udgifter til kondemnering af fartøjer. Et lån efter denne bestemmelse tillægges den gæld, der overføres til det nyanskaffede fartøj.
Stk. 8. Stk. 1-7 finder tilsvarende anvendelse for fiskefartøjer, der udgår af rejefiskeriet.

§ 30. Til finansiering af fartøjer til fiskeri og fangst, hvortil der på intet tidligere tidspunkt er ydet rentebærende lån eller garanti for lån af erhvervsstøtteudvalget, kan der ydes rente- og afdragsfri lån efter bestemmelserne i stk. 2-5, såfremt fartøjet er anskaffet inden den 1. oktober 1996.
Stk. 2. Lån efter stk. l kan inclusive eventuelt rente- og afdragsfrit lån, der tidligere er ydet af erhvervsstøtteudvalget til delvis finansiering af fartøjet, højst udgøre 25 % af anskaffelsessummen opgjort efter § 9 tillagt ombygnings- og reparationsudgifter, der er afholdt efter anskaffelsen af fartøjet, og før den l. januar 1997. Lånet må ikke overstige 50% af bestående pantesikret gæld i fartøjet.
Stk. 3. Lån efter stk. l nedskrives fuldt ud 10 år efter udbetaling af lånet.
Stk. 4. Lån efter stk. l skal sikres ved 1. prioritets panteret i pågældende fartøj.
Stk. 5. Ved afgørelsen af spørgsmål om tildeling af støtte efter stk. l skal der udover de i § 2 nævnte forhold tages hensyn til følgende:
1) støtte kan kun ydes, såfremt fartøjet efter en individuel teknisk vurdering forventes at have en restleve tid på mindst 10 år,
2) der skal lægges afgørende vægt på, at ansøgerne ved deres hidtidige drift af fartøjet har dokumenteret evne til at drive effektivt fiskeri og
3) støtte kan kun ydes, såfremt der kan opnås økonomisk forsvarlig drift med fartøjet, når der tages hensyn til støtte efter stk. l og den finansiering, som er ydet af andre långivere.

§ 31. Såfremt låntagere, der i medfør af gældende regler herom har ret til at drive rejefiskeri med et fartøj under 75 BRT/120 BT eller med et af fartøjerne GR 6-355 "Tobias Noahsen", kendingsbogstaver OZJO, GR 7-216 "Anáse", kendingsbogstaver OUHK, GR 8-288 "Qarssaaq", kendingsbogstaver OUUC, afgiver den fulde kvoteandel til Grønlands Hjemmestyre, kan der i det omfang, der anses at være behov for en kapacitetstilpasning i det kystnære rejefiskeri, betales et vederlag herfor efter bestemmelserne i stk. 2-4. Den fulde kvoteandel skal mindst svare til den kvoteandel, som oprindelig er tildelt låntager for det pågældende fartøj ved indførelsen af kvoteandele pr. 1. januar 1997.
Stk. 2. Såfremt det fartøj, som låntager hidtil har benyttet til rejefiskeri, er ældre end 20 år, eftergives låntagers erhvervsstøttelån fuldt ud.
Stk. 3. Såfremt det fartøj, som låntager hidtil har benyttet til fiskeri, er yngre end 20 år, eftergives den del af låntagers erhvervsstøttelån, der ikke er udlignet af salgsprovenuet fra fartøjet.
Stk. 4. Udover den i stk. 2 og 3 nævnte eftergivelse af lån betales der 1.000 kr. for hvert tons rejer, som kvoteandelen giver ret til at fiske i det år, overdragelsen finder sted. Beløbet udbetales kontant til låntagers fri rådighed.
Stk. 5. Låntagers tilgodehavende i henhold til stk. 4 kan ikke gøres til genstand for udlæg eller anden tvangsfuldbyrdelse.
Stk. 6. Kvoteandele, som overtages af Grønlands Hjemmestyre i henhold til stk. l, kan efter beslutning af landsstyret udbydes til salg eller anvendes på anden måde efter de iøvrigt herfor til enhver tid gældende regler. Ved salg af kvoteandele, skal salgsprisen fastsættes til et beløb, som ikke er mindre end det beløb, der er betalt ved erhvervelsen af kvoteandelene i henhold til stk. 4.

§ 32. I det omfang, der anses at være behov for en kapacitetstilpasning i det kystnære rejefiskeri, kan der efter bestemmelserne i stk. 2-6 ydes støtte til fartøjsejere, der i medfør af gældende regler herom har ret til at drive rejefiskeri med et fartøj under 75 BRT/120 BT eller med et af fartøjerne GR 6-355 "Tobias Noahsen", kendingsbogstaver OZJO, GR 7-216 "Anáse", kendingsbogstaver OUHK eller GR 8-288 "Qarsaaq", kendingsbogstaver OUUC.
Stk. 2. I forbindelse med at et eller flere fartøjer, der er omfattet af stk. l, udgår af rejefiskeriet og udskiftes med et eller flere andre fartøjer, og det eller de tilbageværende fartøjer i rejefiskeriet samlet har en mindre kapacitet end de oprindelige fartøjer og det eller de tilbageværende fartøjers kapacitet ikke overstiger den årskvote, som fartøjerne er tildelt, kan der ydes støtte i form af et kontant tilskud i henhold til stk. 3 og stk. 4.
Stk. 3. Ved ydelse af støtte i medfør af stk. 2 skal der tages hensyn til:
1) omfanget af den kapacitetstilpasning,der finder sted i forbindelse med udskiftningen af fartøjerne,
2) at de på de årlige finanslove særskilt afsatte bevillinger til dette formål udnyttes på en måde, som medvirker til at behovet for en kapacitetstilpasning så vidt muligt opfyldes,
3) alderen og vedligeholdelsesstanden på de fartøjer, som udgår af fiskeriet, idet det herved skal tilstræbes, at der sker en modernisering af fiskerflåden,
4) den samlede gæld, som kan dokumenteres at være opstået i forbindelse med anskaffelsen og vedligeholdelsen af det eller de fartøjer, som udgår af fiskeriet og
5) at det eller de tilbageværende fartøjer kan forventes at opnå en rentabel drift.
Stk. 4. Kapacitetstilpasningen i henhold til stk. 3 beregnes som forholdet mellem de enkelte fartøjers årlige gennemsnitlige fiskeri i 1993, 1994 og 1995 og den årskvote, som fartøjerne er tildelt pr. 1. januar 1997. Såfremt et fartøj er erhvervet af den på ansøgningstidspunktet aktuelle ejer i perioden 1993 til 1996, kan beregningen af det gennemsnitlige årlige fiskeri efter anmodning fra ejeren foretages på grundlag af et årligt fiskeri beregnet som 12 multipliceret med det gennemsnitlige månedlige fiskeri fra anskaffelsestidspunktet og til udgangen af 1996.
Stk. 5. I forbindelse med at fartøjer, der er omfattet af stk. l, udgår af rejefiskeriet i henhold til § 31 kan der tillige med støtte efter § 31 ydes støtte i form af et yderligere kontant tilskud. Ved beregningen af denne yderligere støtte finder stk. 3, nr. 1) til 4) tilsvarende anvendelse.
Stk. 6. Støtte efter stk. 5 udbetales til låntagers fri rådighed. Tilgodehavender i henhold til bevilget støtte efter stk. 5 kan ikke gøres til genstand for udlæg eller anden tvangsfuldbyrdelse.

§ 33. I tilfælde, hvor en fordring ikke er sikret ved bestående pant som følge af pantets overtagelse af erhvervsstøtteudvalget, forlis, eller fordi pantet af andre årsager ikke længere er i låntagers eje, beregnes ikke længere renter af fordringen.
Stk. 2. I de i stk. l nævnte tilfælde ydes endvidere et årligt tilskud til nedbringelse af gælden svarende til de beløb, som er indbetalt af låntager.
Stk. 3. 5 år efter udgangen af det kalenderår, hvor fordringen bliver omfattet af stk. l, kan erhvervsstøtteudvalget delvis eftergive fordringen. Delvis eftergivelse kan ikke nedbringe fordringen til et lavere beløb end 135.000 kr.
Stk. 4. Eftergivelse forudsætter, at låntager ikke er i stand til og inden for de nærmeste år ingen udsigt har til at kunne betale den fulde fordring.
Stk. 5. Låntagers betalingsmuligheder vurderes på baggrund af:
1) gældens størrelse,
2) låntagers og dennes husstands formueforhold,
3) låntagers og dennes husstands aktuelle og fremtidige indtjeningsmuligheder og
4) låntagers alder.
Stk. 6. 10 år efter udgangen af det kalenderår, hvor fordringen bliver omfattet af stk. l, kan erhvervsstøt-udvalget under tilsvarende omstændigheder som nævnt i stk. 4 og 5 eftergive fordringen fuldt ud. Det er dog en forudsætning for at eftergive fordringen fuldt ud, at låntager har foretaget indbetalinger i et sådant omfang, som kunne forventes i forhold til hans betalingsmuligheder.
Stk. 7. Eftergivelse i henhold til stk. 3 og 6 kan kun foretages for låntagere, der er fysiske personer.
Stk. 8. I de i stk. l nævnte tilfælde kan erhvervsstøtteudvalget eftergive fordringen fuldt ud, såfremt låntager er over 60 år eller modtager pension i henhold til landstingsforordning om pensioner og ældreinstitutioner m.v.

 

Kapitel 7.
Overgangs - og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 34. Denne forordning træder i kraft den 1. januar 1997.
Stk. 2. Samtidig ophæves landstingsforordning nr. l af 2. maj 1996 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.
Stk. 3. Den i medfør af landstingsforordning nr. 4 af 20. november 1984 om erhvervsstøtte udstedte bekendtgørelse samt gældende cirkulærer om erhvervsstøtte forbliver i kraft, indtil de afløses af bestemmelser udstedt i medfør af nærværende forordning.

§ 35. Lån og anden støtte i henhold til de hidtidige regler om erhvervsstøtte administreres af erhvervsstøtteudvalget i overensstemmelse med de fastsatte vilkår for støtten.

§ 36. Grønlands Hjemmestyre er indtrådt i de rettigheder og forpligtelser, som ved ikrafttræden af landstingsforordning nr. 4. af 20. november 1984 om erhvervsstøtte tilkom eller påhvilede staten i forbindelse med lån eller garantier ydet i medfør af de hidtidige regler om erhvervsstøtte. Staten hæfter dog fortsat for forpligtelser, som er påtaget før den 1. januar 1985. Staten har regres mod hjemmestyret for udgifter, der er afholdt som følge af denne hæftelse.
Grønlands Hjemmestyre, den 31. oktober 1996
Lars Emil Johansen

/

Pâviâraq Heilmann