Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 34 af 17. december 1996 om fritidsjagtbeviser.

I medfør af § 3, stk. 5 og 6, § 5, stk. l, nr. 7, § 7, § 8, stk. l og § 11 i landstingslov nr.17 af 31. oktober 1996 om fangst og jagt samt § 8, stk. 2 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri fastsættes følgende:

 

Gyldighedsområde

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter ikke-erhvervsmæssig fangst, jagt og fiskeri på Grønlands land- og fiskeriterritorium.
Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter alle pattedyr og fugle samt laks.

 

Tilladelse til ikke-erhvervsmæssig fangst, jagt og fiskeri

§ 2. Ikke-erhvervsmæssig fangst, jagt og fiskeri må kun drives af personer med tilladelse fra landsstyret hertil.

§ 3. Til personer, der er omfattet af landstingslov om fangst og jagt § 3, stk. 4 gives tilladelsen i form af fritidsjagtbevis.
Stk. 2. Personer under 12 år kan ikke løse fritidsjagtbevis.

§ 4. Fritidsjagtbeviset giver ret til fangst og jagt inden for de rammer, som er fastsat i den øvrige lovgivning.

 

Ansøgning om fritidsjagtbevis

§ 5. Ansøgning om fritidsjagtbevis indgives til landsstyret på det af landsstyret udformede ansøgningsskema.
Stk. 2. Oplysningerne skal inden fremsendelsen af ansøgningen attesteres af folkeregisteret i bopælskommunen, som påser, at betingelserne efter § 3 er opfyldt.
Stk. 3. Hvis bopælskommunen ikke finder, at ansøgeren opfylder kravene i § 3, og derfor ikke attesterer ansøgningen, og ikke fremsender den til landsstyret, skal kommunen skriftligt meddele ansøgeren dette. Meddelelsen skal indeholde en begrundelse og en klagevejledning. Ansøgeren kan på dette grundlag inden for 4 uger påklage kommunens afgørelse til landsstyret.

 

Gyldighed af fritidsjagtbevis

§ 6. Fritidsjagtbeviset udgøres af kvitteringsdelen af et specielt af landsstyret udstedt giro-indbetalingskort.
Stk. 2. For udstedelse af fritidsjagtbeviset opkræves 30 kr. i gebyr.
Stk. 3. Fritidsjagtbeviset er kun gyldigt med kvittering for betalingen og gælder til udgangen af det kalenderår, som fritidsjagtbeviset vedrører.
Stk. 4. Landsstyret kan annullere udstedte fritidsjagtbeviser, hvis betingelserne for fritidsjagtbeviset ved udstedelsen ikke var til stede, eller hvis betingelserne for udstedelsen ikke længere er til stede.

§ 7. Fritidsjagtbeviset er personligt og må ikke overdrages, sælges eller udlånes.
Stk. 2. Fritidsjagtbeviset skal medbringes under fangst og jagt og forevises på forlangende af politiet, jagtbetjentene, disses assistenter eller anden dertil bemyndiget person til kontrol.

 

Fangstrapportering

§ 8. Enhver indehaver af et fritidsjagtbevis har pligt til at føre fangstregistrering. Årets fangsttal skal ved afslutningen af fangstregistreringsperioden, jf. stk. 2, opgøres på et fangstregistreringsskema udarbejdet af landsstyret, hvortil det returneres portofrit inden 15. oktober.
Stk. 2. Fangstregistreringsperioden er fra og med l. oktober til og med 30. september.
Stk. 3. Fornyelse af fritidsjagtbeviset sker automatisk på betingelse af, at fangstregistreringsskemaet for den forudgående fangstregistreringsperiode er indsendt i udfyldt stand.

 

Dispensation

§ 9. Landsstyret kan dispensere fra reglerne i denne bekendtgørelse, hvis hensynet til videnskabelige undersøgelser tilsiger det.

 

Foranstaltninger

§ 10. Hvis en person groft eller gentagent overtræder reglerne i denne bekendtgørelse eller i regler om jagt, fangst og fiskeri, kan landsstyret fratage vedkommende retten til fritidsjagtbevis i en nærmere afgrænset periode. Et allerede udstedt fritidsjagtbevis annulleres i givet fald.

§ 11. Bøde kan idømmes den, der overtræder § 2 og § 7, stk. l og 2.
Stk. 2. Fangsten eller værdien heraf kan ved overtrædelse af § 2 og § 7, stk. l og 2 konfiskeres til fordel for statskassen .
Stk. 3. Sager om bøder og sager om konfiskation behandles efter reglerne i landstingslov om fangst og jagt.

 

Ikrafttrædelse

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 1996. Stk. 2. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 22. juli 1993 om ikke-erhvervsmæssig fangst og jagt (fritidsjægere).
Stk. 3. Jagtbeviser, der i henhold til den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse, er udstedt for kalenderåret 1996 bortfalder dog først, uanset jagtbevisets gyldighedsperiode, den 28. februar 1997.
Grønlands Hjemmestyre, den 17. december 1996
Pâviâraq Heilmann

/

Bent Buch