Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 22. august 1996 om licens til fiskeri.

I medfør af §§7-9, §§ 11, stk. 2 og 3, § 12, stk. 2, 13, § 18, § 19, stk. l, § 28, stk.2 og § 29, stk. 3 i landstingslov nr. 17 af 22. oktober 1990 om erhvervsmæssigt fiskeri "erhvervsfiskeriloven" som ændret ved Ltl. nr. 10. af 4. november 1991, og Ltl. nr. 24. af 30. oktober 1992 og Ltl. nr. 4. af 2. maj 1996, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på erhvervsmæssigt fiskeri med grønlandsk registreret fartøj, jf. erhvervsfiskeriloven §§ 5 og 7, og med udenlandsk fartøj på Grønlands fiskeriterritorium, jf. erhvervsfiskeriloven § 6.
Stk. 2. For licens udstedt efter denne bekendtgørelse er det ikke tilladt at fiske i området mellem kysten og en linie, der ligger 3 sømil uden for basislinierne for fiskeriterritoriet for fartøjer som ifølge deres målebrev er 75BRT/120 BT og derover. Jr. dog stk. 4, nr. 2 og 3.
Stk. 3. For fartøjerne med kaldesignalerne OZTZ, OULB, O VXD, OWES, OYKA, OVOJ, OWMZ og OZTJ udgør basislinien for fiskeriterritoriet østgrænsen for deres licenser udstedt til fiskeri i det kystnære kvoteområde. Endvidere gælder Hjemmestyrets bekendtgørelse om fiskeri i "rejekasserne".
Stk. 4. For licens udstedt efter denne bekendtgørelse tilladt at fiske i området mellem kysten og en linie, der ligger 3 sømil uden for basislinierne for fiskeriterritoriet for
1) fartøjer som ifølge deres målebrev er 75BRT/120 BT og der under, og
2) fartøjerne med kaldesignalerne OZJO, OUHK og OUUC samt
3) fartøjer med licens til kammuslingefiskeri.

§ 2. Afgørende for, om et fartøj er over eller under en tonnagegrænse i denne bekendtgørelse, er den tonnagestørrelse, som fremgår af fartøjets målebrev uanset hvilke regler om målemetode, der har dannet grundlag for udfærdigelsen af målebrevet.

 

Tidsbegrænset licens

§ 3. Tidsbegrænset licens udstedes for højst ét år af gangen.

§ 4. Tidsbegrænset licens, hvortil der er knyttet en højst tilladt fangstmængde, udstedes til og er en forudsætning for erhvervsmæssigt fiskeri
1) efter hellefisk, helleflynder, rødfisk, skolæst, torsk og lodde med fartøjer på 75 BRT/120 BT og derover,
2) efter kammuslinger uanset fartøjsstørrelse, samt
3) med grønlandsk registreret fartøj i fiskeriterritorier, hvor andre lande eller internationale organisationer har kompetance til at regulere fiskeriet.

§ 5. Tidsbegrænset licens, hvortil der ikke er knyttet en højst tilladt fangstmængde, udstedes til og er en forudsætning for erhvervsmæssigt
1) fiskeri med grønlandsk fartøj i særlige tilfælde, hvor den biologiske rådgivning ikke giver anledning til at fastsætte en højst tilladt fangstmængde for det enkelte fartøj,
2) fisken efter krabber, når den kvote som må fiskes er fælles for grønlandsk registrerede fartøjer.
3) fiskeri med udenlandsk fartøj på Grønlands fiskeriterritorium, når den kvote, som må fiskes, er fælles for det pågældende hjemlands fartøjer, og
4) forsøgsfiskeri i Grønlands fiskeriterritorium uanset fartøjets nationalitet.

 

Tidsubegrænset licens

§ 6. Tidsubegrænset licens, hvortil der er knyttet en højst tilladt fangstmængde, udstedes til og er en forudsætning for erhvervsmæssigt fiskeri efter rejer.
Stk. 2. En sådan licens angiver de kvoteandele, som licensen er baseret på, idet en kvoteandel er en procentdel af den rejekvote, som landsstyret har fastsat for en flådekomponent i et kvoteområde.
Stk. 3. Ved en "flådekomponent" forstås i denne bekendtgørelse en nærmere afgrænset gruppe af fartøjer, jf. § l som er hjemmehørende i Grønland.
Stk. 4. I tilknytning til en sådan licens udstedes hvert år inden kvoteårets begyndelse en årskvotemeddelelse. Årskvotemeddelelsen angiver hvilken mængde i tons, kvoteandelen udgør dette år.
Stk. 5. På kvoten ved Vestgrønland som afsættes til det kystnære flådekomponent licensieres rejetrawlere, som er mindre end 75 BRT/120 BT ifølge fartøjets målebrev samt følgende fartøjer med kaldesignalet
1) OZJO, OUHK og OUUC samt
2) OZTZ, OULB, OVXD, OWES, OYKA, OVOJ, OWMZ og OZTJ.
Stk. 6 Rejetrawlere på 75 BRT/120 BT og derover - bortset fra de i § 6 stk. 5, nr. l nævnte, licensieres på rejekvoten ved Vestgrønland, som afsættes til det havgående flådekomponent, samt til rejefiskeri i Østgrønland.

§ 7. Indehavere af licens til kystnært rejefiskeri og indehavere af ejerpoint hvortil der ikke er knyttet en licens, får pr. 1. september 1996 konverteret disse til kvoteandele.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter efter høring af et kvoteandelsudvalg sammensat af repræsentanter fra Fiskeridirektoratet, APK, KNAPK og Royal Greenland A/S kvoteandele.
Stk. 3. Kvoteandele vil være gældende i perioden l. september til 31. december 1996, og Landsstyret kan korrigere kvoteandele i opadgående og i nedadgående retning jf. § 11 .
Stk. 4. Den 1. januar 1997 fastsætter Landsstyret de endelige kvoteandele.

§ 8. Ved fastsættelsen af kvoteandelen for indehavere af licens til kystnært rejefiskeri tages der udgangspunkt i licensindehaverens gennemsnitlige årlige rejefiskeri med fartøjet i perioden 1. juli 1993 til 30. juni 1996 for
1) rejetrawlere, som er mindre end 75 BRT/120 BT i følge fartøjets målebrev samt
2) fartøjerne med kaldesignalet OZJO, OUHK og OUUC
Stk. 2. Undtaget fra stk. l er licensindehavere
1) der har erhvervet deres licens efter den 1. juli 1993
2) der har en deltidslicens.
Stk. 3. Ved fastsættelsen af de i stk. 2 berørte licensindehaveres kvoteandel tages der udgangspunkt i de antal måneder licensindehaveren på årsbasis har haft ret til at fiske ganget med licensindehaverens gennemsnitlige rejefiskeri pr. måned i perioden fra udstedelsen af licensen frem til den 30. juni 1996. Den måned licensen er udstedt indgår ikke i udregningen af kvoteandelen.

§ 9. Ved fastsættelsen af kvoteandelen for indehavere af licens til kystnært rejefiskeri med de i § 6 stk. 5 nr. 2 nævnte fartøjer tages der udgangspunkt i licensindehaverens gennemsnitlige årlige rejefiskeri i perioden 1. juli 1993 til 30. juni 1996.
Stk. 2. Det i stk. l fremkomne udgangspunkt deles herefter op i en andel, der hører til havfiskeriet og i en andel, der hører til kystnærtfiskeriet.
Stk. 3. Opdelingen sker på grundlag af den procentuelle fordeling mellem licensindehaverens årskvoter i henholdsvis hav- og i kystnærtfiskeriet pr. 1. september 1996, jf. § 7 stk. 1.
Stk. 4. Grundlaget for fastsættelsen af kvoteandelen findes derefter ved at gange det i stk. l fremkomne gennemsnitlige rejefiskeri med kystnærtfiskeriets procentandel jf. stk. 2.

§ 10. Ved fastsættelsen af grundlaget for kvoteandelen for de indehavere af ejerpoint hvortil der ikke er knyttet en licens, tages der udgangspunkt i antallet af ejerpoint og disses tonsværdi på tidspunktet for deres erhvervelse.
Stk. 2. Undtaget herfra er indehavere af ejerpoint, hvis fartøj er forlist. Landsstyret fastsætter efter høring af det i § 7 stk. 2 nævnte kvoteandelsudvalg kvoteandelen for disse.

§ 11. Indehavere af kvoteandele til kystnært rejefiskeri kan indgive en indsigelse over grundlaget for udregningen af den tildelte kvoteandel. Indsigelsen skal være Fiskeridirektoratet i hænde inden den 1. december 1996 og fremsendes til: Fiskeridirektoratet. Postboks 269. 3900 Nuuk
Stk. 2. Fristen for levering af indsigelser er den l. december 1996. Dokumentation for indsigelser der vil blive leveret efter fristens udløb skal forvarsles inden fristens udløb.
Stk. 3. Landsstyrets nyvurdering på baggrund af indsigelse forudsætter dokumentation for at,
1) fangstoplysningerne, der har udgjort grundlaget for udregningen af kvoteandelen, har været urigtige, dokumentation skal foreligge i form af indhandlingssedler og eksportdokumenter,
2) mistede fiskedage i væsentligt omfang, hvor ansvaret herfor er pålagt andre end licensindehaveren har været årsag til lavere fangstmængder end ellers, dokumentation herom skal utvetydigt fastslå, at ansvaret for de mistede fiskedage kan pålægges andre end licensindehaveren.
Stk. 4. Indsigelser med begrundelser om at fiskeriet har været forhindret af force majeure eller naturlige forhold såsom issituation og vejrforhold indgår ikke som kriterium for ændring af grundlaget for kvoteandelen.

 

Generelle bestemmelser

§ 12 . Licens og - når der er tale om tidsubegrænset licens, jfr. § 6, stk. l -årskvotemeddelse eller en kopi heraf skal opbevares ombord under fiskeriet.

§ 13 . Licensen udstedes til én bestemt ejer og skal angive de fartøjer, som fiskeriet må drives med. I forbindelse med tidsubegrænset licens, jfr. § 6, stk. l, angives fartøjerne dog i den tilknyttede årskvotemeddelelse.
Stk. 2. Ændringer i forudsætninger hvorpå licensen er udstedt, herunder ændringer i ejerkredsen jf. erhvervsfiskerilovens § 5, skal forelægges landsstyret til godkendelse.

§ 14. Der må kun anvendes fartøjer, som er godkendt af landsstyret.
Stk. 2. Landsstyret kan kun godkende fartøjer
1) hvis ejerforhold er i overensstemmelse med erhvervsfiskerilovens bestemmelser, og
2) hvis fiskerikapacitet efter landsstyrets vurdering er tilpasset de givne fiskerimuligheder.
Stk. 3. Ansøgning om godkendelse indgives skriftligt til landsstyret.

§ 15 . Enhver der har opnået licens til erhvervsmæssigt fiskeri uden for Grønlands fiskeriterritorium, jf. § 4, stk. l, nr. 3 forpligter sig til at overholde internationale aftaler og konventioner, som er gældende for Grønland på fiskepladsen.
Stk. 2. Ingen, der erhvervsmæssigt fisker i et konventionsområde, jf. stk. l, kan modsætte sig kontrol eller andre foranstaltninger, der udøves i overensstemmelse med den internationale aftale eller konvention.

§ 16 . Overtrædelse af § l, stk. 2-4, §§ 4 og 5, § 6, stk. 1-3, §§ 12 og 13, § 14, stk. l, §15, stk. l og 2 samt tilsidesættelse af vilkår for licens medfører bøde.
Stk. 2. Erhvervsmæssigt fiskeri i strid med § 15 medfører bøde, uanset om den internationale aftale eller konvention indeholder nogen sanktionsbestemmelse.
Stk. 3. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller et partrederi kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.
Stk. 4. Kriminallovens regler om konfiskation finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 5. Overtrædelse af fiskerireglerne ved Grønland eller betingelser i licensen kan medføre begrænsninger i retten til at udnytte den, samt under skærpende omstændigheder eller i gentagelsestilfælde inddragelse af retten. Beslutning herom træffes af landsstyret, og kan inden 15 dage fra kundgørelsen indbringes for Grønlands Landsret jf. Erhvervsfiskerilovens § 17, stk. 3.
Stk. 6. Sager om foranstaltninger behandles i øvrigt efter bestemmelserne i Erhvervsfiskeriloven.

§ 17 . Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1996.
Stk. 2. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 1. januar 1995 om licens til fiskeri samt bekendtgørelse nr. 2 af 1. januar 1995 om kystnært fiskeri efter rejer ved Vestgrønland.
Grønlands Hjemmestyre, den 23. august 1996
Pâviâraq Heilmann

/

Bent Buch