Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 27. juni 1996 om fredning af og jagt på rensdyr.

I medfør af § 3, stk. 3, § 4, stk. l, §§ 6 og 7 samt § 9, stk. 2 i landstingslov nr. 12 af 22. november 1984 om erhvervsmæssig fangst og jagt som ændret ved landstingslov nr. 4 af 16. maj 1990 om ændring af landstingslov om erhvervsmæssig fangst og jagt, og landstingslov nr. 10 af 29. april 1992 om ændring af landstingslov om erhvervsmæssig fangst og jagt, § 5 og § 6, stk l i landstingslov nr. 11 af 29. april 1992 om ikke-erhvervsmæssig fangstjagt og fiskeri samt § 2, stk 3 og § 19 i landstingslov nr. 11 af 12. november 1980 om naturfredning i Grønland fastsættes:

 

Gyldighedsområder

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på fredning af og erhvervs- samt ikke-erhvervsmæssig fangst og jagt på rensdyr (Rangifer tarandus) i Grønland bortset fra de områder, der er udlagt til tamrendrift.

 

Fredning

§ 2. Rensdyr er fredet i hele Grønland med de undtagelser, som er nævnt i § 3.

 

Fastsættelse og fordeling af kvotaer

§ 3. Landsstyret kan årligt fastsætte et antal rensdyr, som må nedlægges ved jagt (kvota).
Stk. 2. Kvotaen kan af Landsstyret begrænses til dyr af bestemte køns- og aldersgrupper.
Stk. 3. Kvotaen kan af Landsstyret inddeles i mindre kvotaer, som skal nedlægges inden for begrænsede områder.
Stk. 4. Den efter stk. 1-3 fastsatte kvota fordeles af Landsstyret, efter jagtbeviskategorier, til kommuner eller områder uden for kommunal inddeling i samarbejde med KNAPK og KANUKOKA.
Stk. 5. De årlige kvotaer samt vilkårene herfor offentliggøres i den landsdækkende presse før jagttidens begyndelse.

 

Udstedelse af licenser

§ 4. Ved de kommunale kvoter udsteder Landsstyret licenser med ret til nedlæggelse af rensdyr til ansøgere med gyldigt erhvervs- eller fritidsjagtbevis med folkeregisteradresse i den pågældende kommune. Ansvaret for udstedelsen af licenserne kan dog overdrages til kommunen efter aftale med Landsstyret, jævnfør stk. 3 og stk. 4.
Stk. 2. I områder udenfor den kommunale inddeling, udsteder Landsstyret licenser med ret til nedlæggelse af rensdyr til ansøgere med gyldigt erhvervs- eller fritidsjagtbevis med folkeregisteradresse i området.
Stk. 3. Udstedelse af licenser til ansøgere med erhvervsjagtbevis foretages i samarbejde med den lokale fisker- og fangerforening. Ud over kravet om gyldigt erhvervsjagtbevis kan den licensudstedende myndighed i samråd med fisker- og fangerforeningen opstille yderligere specifikke og objektive krav, som skal opfyldes, før ansøgeren kan komme i betragtning til en licens. Sådanne krav skal i givet fald gøres offentligt tilgængelige for ansøgerne og fremsendes til orientering for Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, såfremt kommunen står for licensuddelingen.
Stk. 4. Ved udstedelse af licenser til ansøgere med fritidsjagtbevis skal fordelingen ske efter en lodtrækning. Lodtrækningen skal ske, så offentligheden har adgang til at overvære denne. Ud over kravet om gyldigt fritidsjagtbevis skal ansøgere have fast bopæl i landet og have haft det i de tre seneste år for at komme i betragtning til en licens.

 

Jagttider

§ 5. Jagt på rensdyr er kun tilladt i perioden 15. august -10. september begge dage inklusive.

 

Betingelser for jagt

§ 6. Kun personer, som er i besiddelse af en licens udstedt i medfør af § 4, stk. l eller stk. 2 må nedlægge rensdyr, og kun det antal dyr der angives i licensen.
Stk. 2. Licensen udstedes til en navngiven person og må ikke sælges til andre. Licensen kan dog overdrages ved simpel fuldmagt noteret på selve licensen til en anden med gyldigt jagtbevis, som opfylder kravene i henholdsvis § 4, stk. 3 eller § 4, stk. 4.
Stk 3. I licensen angives det antal rensdyr samt eventuel køns- og aldersgruppe, som den giver ret til at nedlægge, i hvilken periode samt i hvilket område jagten må foregå.
Stk. 4. Til brug for vildtbiologiske undersøgelser har enhver jæger, der nedlægger et rensdyr pligt til at oplyse om dato, lokalitet for nedlæggelsen, dyrets køn, alder og eventuel drægtighed, fedningsgrad samt plombenummer, jævnfør § 9, stk. 1.
Stk. 5. Oplysningerne anføres på licensen, der skal afleveres hurtigst muligt og senest 3 uger, efter jagtperioden er sluttet. Licenserne skal fremsendes direkte til Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
Stk. 6. Efter aftale mellem kommunen og Landsstyret kan afleveringen dog finde sted i kommunen. Oplysningerne videresendes da efterfølgende samlet af kommunen til Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
Stk. 7. Enhver, der får licens til nedlæggelse af et rensdyr, kan af Landsstyret pålægges pligt til at medtage biologisk materiale, herunder dyrets underkæber til vildtbiologiske undersøgelser.
Stk. 8. Landsstyret kan stille nærmere vilkår i forbindelse med indlevering af biologisk materiale.
Stk. 9. Rettidig indsending af fangstmelding i henhold til stk. 5 kan ved den næstfølgende licensuddeling til rensdyrjagt gøres til et kriterie for at komme i betragtning til en licens. Hvis licensen overdrages til en anden ved en fuldmagt efter stk. 2, er det fortsat den oprindelige licensmodtager, som er ansvarlig for indsendelse af fangstrapporteringen.

 

Jagtmetoder

§ 7. Eneste lovlige våben ved rensdyrjagt er rifler med .222 Rem. som mindste lovlige kaliber. Salonrifler, haglgeværer samt halv- og helautomatiske våben er ikke tilladt til rensdyrjagt.
Stk. 2. Løsgående hunde tillades ikke i jagtområderne i jagtperioden.
Stk 3. Fly, helikoptere samt enhver form for motorkøretøjer må ikke anvendes under jagt på rensdyr eller som transportmiddel i forbindelse med jagt på rensdyr.

 

Anvendelse af nedlagte dyr m.v.

§ 8. Al kød fra nedlagte rensdyr skal anvendes på stedet eller medtages derfra.
Stk. 2. Indsamling af rensdyrgevirer er kun tilladt i jagtperioden.

 

Kontrol

§ 9. Personer, som i medfør af § 4, stk l og stk. 2 samt § 6, stk. l har opnået tilladelse til rensdyrjagt, vil sammen med licensen få udleveret to ens nummererede éngangsplomber per dyr til brug for senere identifikation af de nedlagte dyr.
Stk. 2. Hurtigst muligt efter nedlæggelse af et dyr og senest, når dyret bringes ombord i fartøjet, der bruges til transport af fangsten, skal éngangsplomberne fastgøres på dets køller, således at der er tale om en stabil og iøjnefaldende placering.
Stk 3. Éngangsplomberne skal forblive på dyret, indtil det videresælges eller anvendes.
Stk. 4. Udleverede, men ikke anvendte éngangsplomber, skal hurtigst muligt og senest umiddelbart efter jagttidens ophør afleveres til Landsstyret. Efter aftale mellem kommunen og Landsstyret kan afleveringen ske direkte til kommunen.

§ 10. Enhver rensdyrjæger skal på forlangende fra politiet, jagtbetjente eller andre dertil bemyndigede personer kunne fremvise gyldig dokumentation for sin jagtret.
Stk 2. Antræffes anskudte rensdyr skal underretning herom hurtigst muligt meddeles til en af de i stk. l angivne kontrolinstanser, som af Landsstyret kan bemyndiges til at nedlægge de pågældende rensdyr. De nedlagte dyr vil herefter tilfalde Grønlands Hjemmestyre.

 

Dispensation

§ 11. Landsstyret kan dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser til videnskabelige formål, herunder give tilladelse til videnskabelig jagt. Landsstyret kan opstille nærmere vilkår for afviklingen af videnskabelig jagt.
Stk 2. Landsstyret kan ligeledes meddele dispensation fra bekendtgørelsens bestemmelser, hvis rensdyr er til fare for mennesker fly- og anden offentlig trafik, og give tilladelse til politiet, jagtbetjente eller bemyndige andre personer til at nedlægge de pågældende rensdyr. De nedlagte dyr vil herefter tilfalde Grønlands Hjemmestyre.

 

Foranstaltninger

§ 12. For overtrædelse af bestemmelserne i § 2 samt §§5-10 kan der idømmes bøde.
Stk. 2. Kød, skind og andre dele af rensdyr, der er nedlagt i strid med § 2 samt §§ 5-10 kan konfiskeres til fordel for Grønlands Hjemmestyre.

 

Ikrafttrædelse m.v.

§ 13. Denne bekendtgørelse træder i kraft l. juli 1996.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 18. juli 1995 om fredning af og jagt på rensdyr.
Grønlands Hjemmestyre, den 27. juni 1996
Pâviâraq Heilmann

/

Petrus Biilmann