Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 11. juni 1996 om fastsættelse af regler for tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande.

I medfør af §§ 5, 6 og 20 i Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel fastsættes:

 

§ 1. Bekendtgørelsen omhandler fastsættelse af tekniske bestemmelser for tilslutning af elforbrugerens installation og brugsgenstande til elleverandørens lavspændingsforsyningsanlæg.
Stk. 2. Elleverandører er enhver, som har koncession eller anden tilladelse til at drive offentlig elforsy-ning.
Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse i
1) områder, der anvendes til forsvarsmæssige formål samt
2) de dansk-amerikanske forsvarsområder oprettet i henhold til traktat af 27. august 1951 om forsvaret af Grønland, jf. dog Lov nr. 943 af 23. december 1986 § 9.

§ 2. Danske Elværkers Forenings til enhver tid gældende Fællesregulativ sammen med Nukissiorfiits til enhver tid gældende Tillæg hertil, som fastsætter regler for tilslutning af elektriske installationer og brugsgen-stande, som ønskes forsynet fra et forsyningsanlæg tilhørende en elleverandør, finder anvendelse.

§ 3. For overtrædelse af det i § 2 nævnte Fællesregulativ og Tillæg kan der idømmes bøde.

§ 4. Ved overtrædelse af bestemmelserne i Fællesregulativ og Tillæg om faseforskydning kan elleverandøren bestemme, at der afregnes efter forbruget af kVAh i stedet for kWh. Afregning sker til den gældende kWh-pris.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 1996.
Stk. 2. Samtidig ophæves afsnit A i bind 2 i "Fælles-bestemmelser for stærkstrømsanlæg, Grønland".
Grønlands Hjemmestyre, den 11. juni 1996
Peter Grønvold Samuelsen

/

Hans Jakob Helms