Landstingslov nr. 4 af 2. maj 1996 om ændring af landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri.

 

§ l

I landstingslov nr. 17. af 22. oktober 1990 om erhvervsmæssigt fiskeri som ændret senest ved landstingslov nr. 7 af 13 . maj 1993 om ændring af landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri foretages følgende ændringer:

 

1. § 3 affattes således:
"§ 3. Ved en "TAC" forstås i denne lov den samlede tilladte årlige fangstmængde for en bestemt fiskebestand på Grønlands fiskeriterritorium.
Stk. 2. Ved en wflådekomponent" forstås i denne lov en nærmere afgrænset gruppe af fartøjer, som er hjemmehørende i Grønland.
Stk. 3. Ved en "kvote" forstås i denne lov en del af en TAC, som tildeles en flådekomponent eller det i § 6 omtalte ikke-grønlandske fiskeri.
Stk. 4. Ved en "kvoteandel" forstås i denne lov den procentdel af en kvote, som et rederi er i besiddelse af.
Stk.5. Ved en "årskvote" forstås i denne lov den maksimalt tilladte mængde i tons, som et rederi har fået tildelt af en given kvote et givent år.
Stk. 6. Ved en "licens" forstås i denne lov den ret til fiskeri på en bestemt bestand, som landsstyret kan meddele et rederi."

2. §4, stk. l, første og anden punktum affattes således:
" Landsstyret fastsætter for hvert år TAC'er for bestemte fiskebestande på Grønlands fiskeriterritorium. Fordelingen af kvoter for henholdsvis de grønlandske flådekomponenter og det i § 6 omtalte ikke-grønlandske fiskeri foretages af landsstyret under hensyntagen til bestemmelserne i internationale aftaler."

3. § 8, stk. l, nr. 1) affattes således:
"1) Opdeling af de disponible kvoter tidsmæssigt, på områder og flådekomponenter."

4. § 8, stk. 1, nr. 2) affattes således:
"2) Fordeling af de disponible kvoter med nærmere fastsatte kvoter for flådekomponenter og redskabstyper samt kvoteandele eller årskvoter for enkelte fiskerfartøjer ."

5. I § 8, stk. l indsættes som nr. 7: "7) Opdeling i flådekomponenter."

6. § 12, stk. 2, affattes således:
"Stk. 2. Licensen kan for hver enkelt ejer angive, hvilke arter den pågældende ejer må fiske, med hvilke fartøjer og i hvilke områder fiskeriet kan finde sted samt de nærmere betingelser for fiskeriet. Mængderne kan for licenser af type 2), jf. stk. l, angives som en andel af de efter § 4 fastsatte fangstmængder efter regler, der fastsættes af landsstyret. Herunder kan landsstyret fastsætte regler om maksimale årskvoter."

7. I § 12, indsættes som nyt stykke 4:
"Stk. 4. En kvoteandel, der hører til indenfor én flådekomponent kan ikke fiskes af en anden flådekomponent."

8. § 13, stk. l, affattes således:
"§ 13. Kvoteandele, som er udstedt til rejefiskeri jf. § 12, stk. 2, kan alene overdrages til eje eller sikkerhed."

9. § 14, affattes således:
"§ 14. Kvoteandele er arvelige."

10. I § 15, indsættes som nyt stykke 5:
"Stk. 5. En årskvote, der hører til indenfor én flådekomponent, kan ikke fiskes af en anden flådekomponent." I stk.5, der bliver stk. 6, ændres "stk. 1-4" til "stk. 1-5".

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den l.juli 1996
Grønlands Hjemmestyre, den 2 maj.1996
Lars Emil Johansen

/

Pâviâraq Heilmann