Landstingsforordning nr. 17 af 31. oktober 1996 om forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme, der fortrinsvis smitter ved seksuel kontakt.

I medfør af § l i Lov nr. 369 af 6. juni 1991 om sundhedsvæsenet i Grønland fastsættes:

 

§ 1. Forordningen omfatter smitsomme sygdomme og tilstande, der fortrinsvis smitter ved seksuel kontakt.
Stk. 2. Enhver, der opholder sig her i landet, og hvor der foreligger begrundede formodninger om, at personen har været udsat for smitte med en af de i stk. l nævnte sygdomme eller tilstande, er omfattet af denne forordning.
Stk. 3. Landsstyret fastsætter regler om hvilke sygdomme og tilstande, der er omfattet af stk. 1.
Stk. 4. Landsstyret fastsætter nærmere regler om anmeldelse og indberetning af de i stk. 1. nævnte sygdomme og tilstande.

§ 2. Landsstyret påser, at der i fornødent omfang fremstilles og udsendes oplysningsmateriale til befolkningen om de af § l, stk. 1. omfattede smittefarlige sygdommes og tilstandes art og smittemåde, samt hvorledes smittespredning kan forebygges og undgås.

§ 3. Enhver, der har grund til at tro at være smittet med en af de i § l stk. 1. nævnte sygdomme eller tilstande, skal lade sig undersøge af en læge.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1. anvendes også, hvis der er givet meddelelse i henhold til § 4.

§ 4. Ansatte ved sundhedsvæsenet kan rette henvendelse til personer omfattet af denne forordnings § l stk. 2. og opfordre disse til at lade sig undersøge af en læge.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter nærmere regler for sundhedspersonalets henvendelse i henhold til stk. 1.

§ 5. Sundhedspersonalet kan give personer smittet med særlig smittefarlige sygdomme eller tilstande, der ikke efterkommer en opfordring i henhold til § 4, pålæg om at lade sig undersøge af en læge.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler om, hvilke særlig smittefarlige sygdomme eller tilstande, der er omfattet af § 5 stk. 1.
Stk. 3. Efterkommes pålægget ikke, kan den pågældende af retten fremstilles til undersøgelse og eventuel behandling hos en læge, om fornødent ved politimyndighedernes hjælp.
Stk. 4. Landsstyret fastsætter nærmere regler om betingelserne for at udstede pålæg.

§ 6. Forordningen træder i kraft 1. januar 1997.
Stk. 2. Samtidig ophæves Bekendtgørelse nr. 337 af 14. juni 1976 om bekæmpelse af kønssygdomme i Grønland.
Grønlands Hjemmestyre, den 31. oktober 1996
Lars Emil Johansen

/

Marianne Jensen