Landstingsforordning nr. 16 af 31. oktober 1996 om ændring af Landstingsforordning om sundhedsvæsenets styrelse og organisation.

 

§ 1.

I Landstingsforordning nr. 7 af 30. oktober 1992 om sundhedsvæsenets styrelse og organisation foretages følgende ændringer:

 

1. § 9 affattes således:
"Landsstyret fastsætter regler om antallet af møder i Det Forebyggelsespolitiske Råd og Forretningsudvalget. Råd og udvalg fastsætter i øvrigt selv en fælles forretningsorden."

2. § 10 stk. 2 affattes således:
"Det Forebyggelsespolitiske Råd skal efter hvert møde afgive en beretning om og en vurdering af den offentlige forebyggende indsats til Landstinget og Landsstyret."

 

§ 2.

Landstingsforordningen træder i kraft 1. januar 1997.
Grønlands Hjemmestyre, den 31. oktober 1996
Lars Emil Johansen

/

Marianne Jensen