Landstingsforordning nr. 15 af 31. oktober 1996 om ændring af landstingsforordning om sundhedsvæsenets ydelser m.v.

 

§ l

I Landstingsforordning nr. 8 af 30. oktober 1992 om sundhedsvæsenets ydelser m.v. foretages følgende ændringer:

 

1. § 2 affattes således:
"§ 2. Personer, der er tilmeldt folkeregisteret med bopæl her i landet, har ret til ydelser efter denne Landstingsforordning -gratis eller mod betaling - efter nedenstående regler, jf. dog §§3-5.
Stk. 2. Personer, der midlertidigt opholder sig her i landet, har ret til ydelser efter denne Landstingsforordning - gratis eller mod betaling - efter regler fastsat af Landsstyret."

2. I § 6 indsættes som stk. 2 og 3:
"Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om fravigelse af denne Landstingsforordning i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde overenskomster med andre stater.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler om ret til ydelser efter denne Landstingsforordning, når personer, der er henvist til ophold, undersøgelse, behandling m.v. udenfor Grønland, er nødsaget til at skifte folkeregisteradresse i henvisningsforløbet. "

3. § 14 affattes således:
"§ 14. Personer med ret til ydelser efter landstingsforordningen har, i den udstrækning forholdene tillader det, endvidere ret til:
1) Forebyggende helbredsundersøgelse.
2) Lægebehandling, herunder eventuelt speciallæge-behandling.
3) Sygehusbehandling.
4) Sundhedspleje og sygepleje på sygehuset eller i hjemmet.
5) Receptpligtig medicin, herunder ikke-receptpligtig medicin, der indgår som led i lægeordineret behandling, efter nærmere regler, der fastsættes af Landsstyret.
6) Vaccination mod sygdomme efter nærmere regler, der fastsættes af Landsstyret.
7) Hjælpemidler, der erstatter, afstiver eller korrigerer defekte eller manglende legemsdele.
8) Fysiurgisk behandling, der finder sted i tilknytning til læge- eller sygehusbehandling.
9) Attester, efter nærmere regler, der fastsættes af Landsstyret . "

4. § 16 affattes således:
"§ 16. Personer med ret til ydelser j f. § 2 stk. 1. har, i den udstrækning forholdene tillader det, ret til:
1) Forebyggende behandling af tandsygdomme.
2 ) Nødbehandling.
3) Almindelig behandling af tandsygdomme.
4) Protesebehandling.
5) Videregående tandbehandling"

5. I § 18 indsættes som stk. 2:
"Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om ret til tandbehandling i særlige tilfælde udenfor Grønland."

6. I § 19 sidste linje udgår "jf. § 22."

7. § 20 affattes således:
"§ 20. For personer, der midlertidigt opholder sig her i landet fastsætter Landsstyret nærmere regler om transport fra bygd til distriktssygehuset i byen og fra distriktssygehuset til Dronning Ingrids Hospital samt til andet sygehus eller behandlingsinstitution uden for landet."

8. Kapitel 8 affattes således:


"
Kapitel 8
Henvisning til undersøgelse og behandling uden for det sundhedsdistrikt, hvor en person har ophold

§ 22. Visitationsnævnet henviser til undersøgelse og behandling udenfor det sundhedsdistrikt, hvor en person har ophold. Visitationsnævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler om Visitationsnævnets sammensætning og virksomhed.
Stk. 3. Landsstyret fastsætter regler om ret til ydelser i forbindelse med henvisning til undersøgelse og behandling udenfor det sundhedsdistrikt, hvor en person har ophold..

§ 22a. Henvisning til undersøgelse og behandling udenfor Grønland kan alene ske til behandlingsinstitutioner, som Landsstyret har indgået aftale med om modtagelse af patienter fra Grønland.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter nærmere regler om benyttelse af behandlingsinstitutioner udenfor Grønland."

9. Kapitel 11 affattes således:

"Kapitel 11.
Klageadgang

§ 26. Klageberettiget i henhold til nærværende landstingsforordning er enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

§ 26a. Klage over den faglige virksomhed, der udøves af personer indenfor sundhedsvæsnet, indbringes for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn jf. Lov om Sundhedsvæsenets Centralstyrelse."

§ 26b. Klager, der ikke vedrører den i § 26a anførte faglige virksomhed, indbringes for Direktoratet for Sundhed, jf. dog § 22 stk. 1.
Stk. 2. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Klagen indgives skriftligt til Direktoratet for Sundhed.
Stk. 3. Direktoratet for Sundheds afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

 

§ 2.

Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. januar 1997
Grønlands Hjemmestyre, den 31. oktober 1996
Lars Emil Johansen

/

Marianne Jensen


Bemærkninger til forslag