Landstingsforordning nr. 10 af 31. oktober 1996 om uddannelse af socialrådgivere.

I medfør af § l i Lov nr. 582 af 29. november 1978 for Grønland om erhvervsmæssige uddannelser fastsættes:

 

Kapitel 1.
Uddannelsens formål

§ 1. Formålet med Socialradgiveruddannelsen er at kvalificere de studerende til at kunne virke teoretisk og praktisk som socialrådgivere indenfor det sociale område i offentlige og private forvaltninger, institutioner og virksomheder, samt give grundlag for at følge udviklingen inden for området.
Stk. 2. Formålet opfyldes ved, at de studerende gennem uddannelsen får
1) viden og indsigt i socialt arbejde så de opnår en helhedsforståelse af konkrete sociale problemer, fremtrædelsesformer og konsekvenser for det en det enkelte menneske og for grupper af mennesker og
2) teoretisk og metodisk indsigt, så de kan anvende den opnåede helhedsforståelse til konkret forebyggende og behandlende arbejde med sociale problemer.
Stk. 3. Socialrådgiveruddannelsen skal støtte og styrke de studerendes personlige udvikling.

 

Kapitel 2.
Styrelsen af uddannelsen

§ 2. Socialrådgiveruddannelsen varetages af Isumaginninnermi Siunnersortinngorniat Ilinniarfiat (ISI).

§ 3. ISI ledes af en rektor, der ansættes af Landsstyret.

§ 4. Landsstyret ansætter, efter indstilling fra rektor, det fornødne lærerpersonale.

§ 5. Landsstyret nedsætter et uddannelsesråd, "Uddannelsesråd for Socialrådgiveruddannelsen", der består af personer med pædagogisk indsigt og faglig viden indenfor socialrådgiveruddannelsens område.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler om rådets sammensætning, kompetence og opgaver.

§ 6. Landsstyret kan fastsætte bestemmelser om ISI's styrelse.

§ 7. Undervisningen på ISI er vederlagsfri.

§ 8. Afgørelse om eventuel bortvisning af studerende træffes af rektor.
Stk. 2. Afgørelsen efter stk. l kan indankes for Uddannelsesrådet jf. § 5.

 

Kapitel 3.
Optagelse

§ 9. Optagelse til Socialrådgiveruddannelsen er betinget af, at ansøgeren ved påbegyndelse af uddannelsen,
1) har bestået gymnasial eller tilsvarende uddannelse og
2) har mindst et års erhvervserfaring.
Stk. 2. Ansøgere med anden uddannelse med relevant bogligt indhold kan dog optages, såfremt kravet i stk. l, nr. 2, er opfyldt.
Stk. 3. Såfremt der søges om optagelse i henhold til stk. 2, skal Uddannelsesrådet godkende den enkelte ansøgers kvalifikationer.

§ 10. Hvis der er flere ansøgere til uddannelsen, end der kan optages, bestemmer rektor, hvem der skal optages.
Stk. 2. Klager over afgørelser i henhold til bestemmelsen i stk. l indbringes for Uddannelsesrådet jf. § 5.

§ 11. Optagelse sker med virkning fra uddannelsens påbegyndelse i det indeværende år.
Stk. 2. Landsstyret kan under særlige forhold tillade fravigelser fra stk. 1.

 

Kapitel 4.
Uddannelsens varighed og indhold

§ 12. Socialrådgiveruddannelsen er normeret til 3 år, og består af 7 sammenhængende semestre.

§ 13. Uddannelsen omfatter
1) teorier og metoder i socialt arbejde,
2) psykologi,
3) sociologi,
4) økonomi -
    a) skatteret og samfundsbeskrivelse,
    b) arbejdsmarkedskundskab,
    c) social-økonomisk planlægning,
5) socialret,
6) forvaltningskundskab,
7) person-, familie- og arveret,
8) kriminologi og kriminalret,
9) kultur og identitet,
10) psykiatri og socialmedicin,
11) praktik og
12) tværfagligt projektarbejde.

§ 14. ISI tilbyder studie- og praktikvejledning til de studerende.

§ 15. De studerende har pligt til at deltage i undervisningen.

§ 16. Oprykning fra et semester til det næste kan kun finde sted, når studieaktivitet, der registreres som tilstedeværelse i undervisningen og opgaveaflevering er godkendt af rektor.
Stk. 2. En studerende, der ikke oprykkes kan kun gå semestret om efter godkendelse fra rektor.

§ 17. Uddannelsesinstitutionen udarbejder en studieordning for uddannelsen. Studieordningen tilsendes Landsstyret til orientering.
Stk. 2. Landsstyret kan, efter indhentet udtalelse fra ISI, fastsætte regler for, hvad studieordningen skal indeholde.

§ 18. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler for uddannelsens indhold samt uddannelsesårets længde og inddeling. Endvidere kan Landsstyret fastsætte regler om de enkelte fags formål, indhold og omfang samt regler om formålet, indholdet og omfanget af praktikken, og det tværfaglige projektarbejde jf. § 13.
Stk. 2. Landsstyret kan godkende sådanne afvigelser fra denne forordning, jf. §§ 2-18, som muliggør forsøgsordninger.

 

Kapitel 5.
Prøver og eksamensbevis

§ 19. Uddannelsen dokumenteres ved afholdelse af prøver i følgende fag: teorier og metoder i socialt arbejde, psykologi, sociologi, økonomi, socialret, forvaltningskundskab samt person-, familie- og arveret. Endvidere afholdes der prøve i det afsluttende tværfaglige projektarbejde.
Stk. 2. Følgende fag afsluttes med "godkendt" eller "ikke godkendt": kriminologi og kriminalret, psykiatri og socialmedicin samt kultur og identitet.
Stk. 3. Praktikken afsluttes med bedømmelsen "godkendt" eller 11 ikke godkendt" .

§ 20. Landsstyret bestemmer prøvernes form i de enkelte fag. De i § 19 stk. l nævnte prøver skal dog afholdes med eksterne censorer.

§ 21. Landsstyret nedsætter et opgaveudvalg, for hvert fag som afsluttes med en skriftlig ekstern prøve.
Stk. 2. Opgaveudvalgene udarbejder de skriftlige opgaver, til de skriftlige eksterne prøver.
Stk. 3. Hvert opgaveudvalg består af 2 fagkyndige medlemmer indenfor fagområdet, hvortil der skal udarbejdes skriftlige opgaver, samt den eller de lærere, der har undervist i faget.
Stk. 4. Landsstyret udpeger de fagkyndige medlemmer af opgaveudvalgene, samt suppleanter for disse.
Stk. 5. Landsstyret kan fastsætte regler for udpegning af medlemmer til opgaveudvalgene, samt regler for opgaveudvalgenes kompetence, opgaver og virksomhed.

§ 22. De mundtlige prøver forestås af den eller de lærere, der har undervist i faget.
Stk. 2. Mundtlige prøver er offentlige.

§ 23. Landsstyret beskikker censorerne.

§ 24. Der udstedes eksamensbevis for den gennemførte uddannelse.

§ 25. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler for prøver og eksamen ved ISI herunder regler for klageadgang, censorer, afholdelse af sygeeksamen, karaktergivning, krav til studieaktivitet, betingelse for at bestå Socialrådgiveruddannelsen samt regler for protokol og eksamensbevis.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om afholdelse af interne prøver herunder fastsætte, at interne prøver skal være bestået, før oprykning til næste semester kan ske.
Stk. 3. Landsstyret kan godkende afvigelser fra denne forordning, jf. §§ 19 - 25, som muliggør forsøgsordninger.

 

Kapitel 6.
Afbrydelse af uddannelsen

§ 26. En afbrudt uddannelse kan kun genoptages efter ansøgning om optagelse jf. §§ 10 og 11.
Stk. 2. En uddannelse, som er midlertidig afbrudt kan dog genoptages efter godkendelse fra rektor, når særlige forhold taler for det.
Stk. 3. Afgørelser efter stk. 2. kan indankes for Uddannelsesrådet jf. § 5.

 

Kapitel 7.
Videre- og efteruddannelse

§ 27. Videre- og efteruddannelse af socialrådgivere ansat i offentlige og private forvaltninger, institutioner og virksomheder varetages af ISI.
Stk. 2. Efter Landsstyrets nærmere regler kan videre- og efteruddannelse endvidere foregå ved De sociale Højskoler, Ilisimatusarfik eller andre lignende institutioner.

§ 28. Landsstyret fastsætter nærmere regler for videre- og efteruddannelsens indhold, omfang og forløb, vikardækning og indregning af videre- og efteruddannelse i tjenestetiden.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler for videre- og efteruddannelse af ikke-uddannede socialrådgivere, der er ansat til at varetage socialrådgiverfunktioner.

 

Kapitel 8.
Ikrafttræden

§ 29. Landstingsforordningen træder i kraft den 1. juli 1997, med virkning for studerende, der optages til studieåret 1997/98 og senere.
Stk. 2. Samtidig ophæves landstingsforordning nr. l af 16. maj 1989 om uddannelse af lærere til folkeskolen og om de sociale uddannelser, for så vidt angår reglerne om uddannelse af socialrådgivere.

 

Kapitel 9.
Overgangsbestemmelser

§ 30. Studerende der pr. 1. januar 1997 er optaget på uddannelsen færdiggør studierne efter hidtil gældende regler j f. Landstingsforordning nr. l af 16. maj 1989 om uddannelse af lærere til folkeskolen og om de sociale uddannelser.
Stk. 2. Færdiggørelse af studiet efter hidtil gældende regler kan dog kun ske til og med eksamensterminen maj/juni 1999. Rektor for uddannelsen kan dog give dispensation, således at færdiggørelsen af studiet kan ske på et senere tidspunkt.
Stk. 3. Bestemmelser udstedt i henhold til Landstingsforordning nr. l af 16. maj 1989 om uddannelse af lærere til folkeskolen og om de sociale uddannelser forbliver i kraft, indtil de afløses eller ophæves af bestemmelser fastsat med hjemmel i denne Landstingsforordning.
Grønlands Hjemmestyre den 31. oktober 1996
Lars Emil Johansen

/

Konrad Steenholdt