Landstingsforordning nr. 9 af 31. oktober 1996 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger.

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 3 af 13. juni 1994 om leje af boliger, som ændret ved landstingsforordning nr. 8 af 30. oktober 1995, foretages følgende ændringer:

1. § 4 affattes således:
"§ 4. Ledige boliger i ejendomme ejet af hjemmestyret eller kommunerne skal anvises til boligsøgende, der er optaget på en venteliste, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. Forud for den i stk. l nævnte venteliste anvises boliger til opfyldelse af hjemmestyrets eller kommunernes genhusningsbehov i forbindelse med renovering og sanering, jf. stk. 4.
Stk. 3. Efter at behovet for anvisning af erstatningsboliger, jf. stk. 2, er imødekommet, anvises forud for den i stk. l nævnte venteliste ledige boliger i følgende forhold og rækkefølge:
1) Maksimalt 50% af ledige boliger anvises som personaleboliger, jf. stk. 5.
2) Maksimalt 20% af ledige boliger anvises til imødekommelse af ønskeflytninger, jf. stk. 6.
3) Maksimalt 20% af ledige boliger anvises til kommunerne til løsning af påtrængende boligsociale opgaver, jf. stk. 7.
Stk. 4. Anviste erstatningsboliger i forbindelse med renoveringer og saneringer skal tilstræbes at være af passende størrelse, beliggenhed, kvalitet og udstyr, og med en boligudgift tilsvarende den fraflyttede bolig.
Stk. 5. Den fælles personaleboligpulje fordeles i hver kommune med et antal bolignumre, der fastsættes af landsstyret.
Stk. 6. Imødekommelse af en ønskeflytning forudsætter, at ansøgeren har boet i en periode i den bolig, der fraflyttes. Periodens længde fastsættes af landsstyret, jf. stk. 8.
Stk. 7. Kommunerne har efter kommunalbestyrelsens bestemmelse anvisningsret til hver femte ledigblevne bolig til løsning af boligsociale formål. Kommunerne betaler husleje og andre med boligen forbundne ydelser fra det tidspunkt, fra hvilket boligen er til rådighed for kommunen, og indtil udlejning sker. Kommunen garanterer endvidere for lejerens opfyldelse af lejeaftalen, hvis lejeren modtager sociale ydelser efter den sociale lovgivning.
Stk. 8. Nærmere regler for anvisning og udlejning af hjemmestyrets og kommunernes boliger, herunder for opkrævning af gebyrer for optagelse på venteliste og for anvisning af boliger til opfyldelse af ansøgninger om ønskeflytninger, fastsættes af landsstyret."

2. § 30, stk. 2, affattes således:
"Stk. 2. Såfremt hjemmestyret eller kommunerne opsiger lejemålet som følge af renovering eller sanering af det lejede, jf. stk. l, nr. 2, skal lejeren anvises en erstatningsbolig, jf. § 4, stk. 2 og 4. Pligten til anvisning af erstatningsbolig gælder kun, såfremt lejeren har overholdt lejekontrakten i det opsagte lejemål."

 

§ 2.

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 1997.
Grønlands Hjemmestyre, den 31. oktober 1996
Lars Emil Johansen

/

Daniel Skifte