Landstingsforordning nr. 7 af 2. maj 1996 om ændring af landstingsforordning om kontrol med levnedsmidler og zoonoser.

 

§ 1.

I Landstingsforordning nr. 17 af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler og zoonoser indsættes følgende:

 

1. Efter § 6 indsættes:
" § 6 a. Landsstyret kan fastsætte regler om betaling i forbindelse med den tilsynsførendes varetagelse af økonomisk belastende tilsyns- og kontrolopgaver."

2. Efter § 10 indsættes:
"§ 10 a. Landsstyret kan fastsætte regler om indførsel af levnedsmidler. Der kan herunder fastsættes regler om registrering af virksomheder, der erhvervsmæssigt indfører levnedsmidler."

3. § 15, stk. 2, affattes således:
"I regler, der udstedes i medfør af § 3, § 6a, § l0a, § 11 og § 14, kan der fastsættes bestemmelser om idømmelse af konfiskation og bøde for overtrædelse af reglerne."

 

§ 2.

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. juli 1996.
Grønlands Hjemmestyre, den 2. maj 1996
Lars Emil Johansen

/

Marianne Jensen