Landstingsforordning nr.3 af 2. maj 1996 om uddannelsesstøtte.

I medfør af § 5 i lov nr. 582 af 29.november 1978 for Grønland om erhvervsmæssige uddannelser fastsættes:

 

Kapitel 1.
Anvendelsesområde

§ 1. Grønlands Hjemmestyre yder uddannelsesstøtte til gennemførelse af uddannelser i Grønland.
Stk. 2. Der kan ydes uddannelsesstøtte til gennemførelse af uddannelser uden for Grønland, såfremt:
1) uddannelsen kan påregnes at give beskæftigelse i Grønland, og
2) en lignende uddannelse ikke kan fås i Grønland.
Stk. 3. Landsstyret kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra betingelserne i stk. 2.

§ 2. Uddannelsesstøtte ydes til uddannelsessøgende, der gennemgår en uddannelse, der er støtteberettigende.
Stk. 2. En uddannelse anses for at være støtteberettigende, såfremt den opfylder herom af Landsstyret fastsatte betingelser.

 

Kapitel 2.
Støtteformer og støttebeløb

§ 3. Uddannelsesstøtten kan ydes som stipendium, særydelse, landskassefinansieret lån eller som garanti for lån og kreditter optaget i pengeinstitutter.
Stk. 2. Efter forudgående høring af de uddannelsessøgendes organisationer fastsættes stipendiesatser og årligt lånemaksimum hvert år på finansloven.
Stk. 3. Landsstyret fastsætter, efter forud indhentet udtalelse herom fra de uddannelsessøgendes organisationer, regler om uddannelsesstøttens art og omfang, herunder regler om garanti for lån og kreditter.

 

Kapitel 3.
Støttebetingelser og oplysningspligt

§ 4. For at få uddannelsesstøtte kræves dansk statsborgerskab.
Stk. 2. Udlændinge kan dog få uddannelsesstøtte, hvis de i henhold til internationale overenskomster, der har virkning for Grønland, har ret til uddannelsesstøtte på lige fod med danske statsborgere.

§ 5. Til uddannelser i Grønland kan der ydes uddannelsesstøtte til personer, der har fast bopæl i Grønland.

§ 6. Til uddannelser uden for Grønland kan der ydes uddannelsesstøtte til personer, der
1) har fast bopæl i Grønland på ansøgningstidspunktet og har haft det i mindst 5 år umiddelbart forud herfor eller
2) har haft fast bopæl i Grønland i mindst 10 år og højest har haft bopæl uden for Grønland i 3 år.
Stk. 2. Som bopæl uden for Grønland, jf. stk. l, regnes ikke ophold, der udelukkende skyldes uddannelses- eller forsorgsforhold, hvor grønlandske myndigheder har medvirket ved opholdet.

§ 7. Uddannelsessøgende, der vedvarende modtager anden offentlig støtte, som tilsigter at dække leveomkostninger, kan udelukkes fra at modtage uddannelsesstøtte.
Stk. 2. Uddannelsessøgende, der under uddannelsen modtager uddannelsesløn eller andet uddannelsesvederlag, der tilsigter at dække samme formål som uddannelsesstøtten, er ikke berettiget til uddannelsesstøtte.

§ 8. Uddannelsessøgende skal meddele Landsstyret alle oplysninger om deres forhold, som er af betydning for tildelingen af uddannelsesstøtte, og de skal straks meddele Landsstyret oplysninger om senere ændringer i disse forhold.

§ 9. Landsstyret kan, efter forud indhentet udtalelse herom fra de uddannelsessøgendes organisationer, fastsætte yderligere regler om betingelser for modtagelse af uddannelsesstøtte.

§ 10. Landsstyret kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i § 4, stk. l, og §§ 5 og 6, stk. 1.

 

Kapitel 4.
Forrentning af landskassefinansierede studielån

§ 11. Landskassefinansierede studielån forrentes ikke under uddannelsen, så længe låntageren opfylder de til enhver tid fastsatte betingelsr for at modtage uddannelsesstøtte.
Stk.2. Med virkning fra dagen efter tidspunktet for uddannelsens afbrydelse eller afslutning forrentes den til enhver tid værende gæld på den pågældendes studielån med en årlig effektiv rente, der svarer til den til enhver tid værende officielle diskonto med et tillæg på l procent. Rentetilskrivning sker hvert år den 31. december eller på tidspunktet for indfrielse.
Stk. 3. Hvis den uddannelsessøgende ikke længere opfylder de til enhver tid fastsatte betingelser for at modtage uddannelsesstøtte, indtræder forrentning af den til enhver tid værende gæld på den pågældendes studielån efter bestemmelsen i stk. 2.
Stk. 4. Landsstyret kan dispensere fra stk. 3, når særlige omstændigheder taler herfor.

§ 12. Midlertidig afbrydelse af uddannelsen som følge af manglende praktikplads, orlov, herunder barselsorlov og dokumenteret sygdom anses ikke som afbrydelser efter § 11, stk. 2.
Stk. 2. Hvis midlertidig afbrydelse af uddannelsen varer mere end l år, forrentes den til enhver tid værende gæld på den pågældendes studielån efter bestemmelsen i § 11, stk. 2 med virkning fra dagen efter det tidspunkt, hvor afbrydelsen har varet l år.

§ 13. Hvis den uddannelsessøgende efter afbrudt uddannelse genoptager uddannelsen og opfylder de til enhver tid fastsatte betingelser for at modtage uddannelsesstøtte, afbrydes forrentningen af den til enhver tid værende gæld på den pågældendes studielån med virkning fra tidspunktet for uddannelsens genoptagelse.
Stk. 2. Hvis den studerende efter afbrudt eller afsluttet uddannelse påbegynder ny støtteberettigende uddannelse og opfylder de til enhver tid fastsatte betingelser for at modtage uddannelsesstøtte, afbrydes forrentningen af den til enhver tid værende gæld på den pågældendes studielån med virkning fra tidspunktet for den nye uddannelses påbegyndelse.
Stk. 3. Med virkning fra dagen efter tidspunktet for uddannelsens afbrydelse eller afslutning genoptages forrentning af den til enhver tid værende gæld på den pågældendes studielån på den i § 11, stk. 2 angivne måde.
Stk. 4. Landsstyret kan dispensere fra stk. 3, når særlige omstændigheder taler herfor.

§ 14. Landsstyret kan fastsætte yderligere regler om forrentning af landskassefinansierede studielån.

 

Kapitel 5.
Tilbagebetaling af landskassefinansierede studielån

§ 15. Tilbagebetaling af landskassefinansierede studielån skal påbegyndes senest l år efter uddannelsens afslutning. Ved afbrydelse af uddannelsen skal tilbagebetaling påbegyndes senest 3 måneder efter afbrydelsen.
Stk. 2. Midlertidig afbrydelse af uddannelsen som følge af manglende praktikplads, orlov, herunder barselsorlov, og dokumenteret sygdom anses ikke som afbrydelse efter stk. 1.
Stk. 3. Hvis den midlertidige afbrydelse varer over l år, skal tilbagebetaling af lånet påbegyndes efter påkrav herom fra Landsstyret .
Stk. 4. Hvis den uddannelsessøgende påbegynder ny støtteberetti-gende uddannelse eller genoptager afbrudt uddannelse og opfylder betingelserne for at modtage uddannelsesstøtte, berostilles tilbagebetalingspligten af tidligere optagne lån. Ved uddannelsens afslutning eller afbrydelse genindtræder tilbagebetalingspligten efter bestemmelsen i stk. 1.

§ 16. Landskassefinansierede studielån og påløbne renter skal være afviklet inden 15 år fra tidspunktet for tilbagebetalingspligtens indtræden. Afvikling skal dog ske med mindst 500,00 kr. pr. måned.
Stk. 2. Såfremt tilbagebetalingspligten berostilles i medfør af § 15, stk. 4, forlænges den i stk. l nævnte maksimale afviklingstid med den periode, tilbagebetalingspligten har været berostillet.
Stk. 3. Låntager er forpligtet til inden tilbagebetalingspligtens indtrædelsestidspunkt at indgå aftale med Landsstyret om studielåns afvikling.
Stk. 4. Hvis låntageren ikke, trods anmodning herom fra Landsstyret, rettidig har indgået aftale om afvikling af optagne studielån, fastsætter Landsstyret inden for de i stk. l nævnte rammer den for låntager lempeligste afviklingsordning.
Stk. 5. Landsstyret kan efter ansøgning herom give lempelser i vilkårene for tilbagebetaling eller give udsættelse med tilbagebetaling, hvis låntager på grund af arbejdsløshed, sygdom, fødsel eller andre særlige omstændigheder ikke kan overholde tilbagebetalingsordningen. Den maksimale afviklingstid på 15 år, jf. stk. l, kan dog ikke fraviges.

§ 17. Hvis låntageren ikke overholder en indgået eller fastsat afviklingsordning, kan Landsstyret efter påkrav opsige gælden incl. påløbne renter til omgående skadesløs betaling.

§ 18. Landsstyret kan fastsætte yderligere regler om tilbagebetaling af landskassefinansierede studielån.

 

Kapitel 6.
Forrentning og tilbagebetaling af uberettiget modtaget uddannelsesstøtte

§ 19. Meddeler en uddannelssessøgende urigtige eller mangelfulde oplysninger om de i § 8 nævnte forhold, eller undlader at give meddelelse om ændringer heri, eller iøvrigt modtager uddannelsesstøtte i ond tro, kan Landsstyret kræve uretmæssigt modtaget uddannelsesstøtte tilbagebetalt med påløbne renter.
Stk. 2. Uddannelsesstøtte, som modtageren har modtaget som følge af afgivelse af urigtige eller mangelfulde oplysninger, forrentes fra modtagelsestidspunktet.
Stk. 3. Uddannelsesstøtte, som modtageren iøvrigt har modtaget i ond tro, forrentes fra det tidspunkt, hvor modtageren må antages at have været bekendt med støttens uretmæssige modtagelse.
Stk. 4. Forrentning af uberettiget modtaget støtte efter stk. 2 og stk. 3 sker med en årlig effektiv rente, der svarer til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et tillæg på 6 procent. Forrentning sker af den til enhver tid værende gæld. Rentetilskrivning sker hvert år den 31. december eller på tidspunktet for indfrielse.

§ 20. Uddannelsesstøtte, som modtageren uberettiget har modtaget i god tro, og som modtageren ikke kan tilbagebetale straks, kan Landsstyret konvertere til studielån. Forrentning og tilbagebetaling af uberettiget støtte modtaget i god tro sker efter de for studielån gældende regler.

§ 21. Landsstyret kan fastsætte yderligere regler om forrentning og tilbagebetaling af uberettiget modtaget uddannelsesstøtte.

 

Kapitel 7.
Tilbageholdelse og modregning i uddannelsesstøtten

§ 22. Landsstyret kan i uddannelsesstøtten tilbageholde:
1) Betaling for kost og logi på kollegier, der er ejet eller drevet af Hjemmestyret eller kommunerne.
2) kontingent til de uddannelsessøgendes organisationer.
Stk. 2. De uddannelsessøgendes organisationer skal straks skriftligt give besked herom til Landsstyret, når en uddannelsessøgende udmelder sig af organisationen.

§ 23. Den uddannelsessøgendes krav på uddannelsesstøtte kan ikke gøres til genstand for udlæg eller andre former for retsforfølgning.
Stk. 2. Landsstyret har alene pligt til at efterkomme frivillige aftaler om tilbageholdelse i uddannelsesstøtten, såfremt det indeholdte beløb ikke overstiger kr. 500,00 pr. måned.

§ 24. Landsstyret kan i den uddannelsessøgendes krav på uddannelsesstøtte modregne for meget udbetalt uddannelsesstøtte, som den uddannelsessøgende har modtaget i ond tro.

 

Kapitel 8.
Administration og klage

§ 25. Landsstyret fastsætter regler om administration af uddannelsesstøttereglerne.

§ 26. Afgørelser vedrørende tildeling af uddannelsesstøtte kan skriftligt indbringes for Klagenævnet for Uddannelsesstøtte inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagenævnets afgørelse kan ikke indbringes for andre administrative myndigheder. Dispensationsafgørelser kan ikke indbringes for Klagenævnet.
Stk. 2. Klagenævnet består af en formand og 3 medlemmer, der alle udpeges af Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Kirke for Landstingets valgperiode. Et medlem udpeges efter indstilling fra de uddannelsessøgendes organisationer.
Stk. 3. Landsstyret fastsætter forretningsorden for Klagenævnet.

 

Kapitel 9.
Ikrafttrædelses-, ophævelses- og overgangsbestemmelser

§ 27. Forordningen træder i kraft den 1. august 1996 og har virkning for uddannelsesstøtte, der er tildelt fra og med denne dato.
Stk. 2. Samtidig ophæves §§ 6-13 og 16 i landstingsforordning nr. 16 af 28. oktober 1993 om erhvervsuddannelse, uddannelsesstøtte og erhvervsvej ledning.

§ 28. Administrative bestemmelser fastsat i henhold til den i § 27, stk. 2 nævnte forordning forbliver i kraft i det omfang de ikke strider mod denne forordning, indtil de ændres eller ophæves af bestemmelser fastsat i henhold til denne forordning.

§ 29. § 6 har ikke virkning for uddannelsessøgende, der er optaget på en uddannelse før den 1. januar 1994.

§ 30. Stats- og landskassefinansierede studielån, der er tildelt inden 1. august 1996, forrentes i henhold til de herom hidtil gældende regler, dog således at landskasselån, der er tildelt i perioden fra 1. august 1995 til og med 31. juli 1996, med virkning fra 1.august 1996 forrentes efter reglerne i denne forordning.

§ 31. Uberettiget modtaget støtte, der er modtaget inden 1. august 1996, forrentes indtil 1. august efter de herom hidtil gældende regler. Derefter forrentes uberettiget modtaget støtte i overensstemmelse med bestemmelserne i § 19 og § 20.

§ 32. § 16, stk. l har ikke virkning for lån, for hvilke der den 1. august 1996 allerede er fastsat eller indgået aftale om afvikling.
Grønlands Hjemmestyre, den 2. maj 1996
Lars Emil Johansen

/

Konrad Steenholdt


Bemærkninger til forslag