Landstingsforordning nr. 2 af 2. maj 1996 om uddannelse af lærere til folkeskolen.

I medfør af § l i Lov nr. 582 af 29. november 1978 om erhvervsmæssige uddannelser fastsættes:

 

Kapitel 1.
Uddannelsens formål

§ 1.Formålet med læreruddannelsen er at uddanne lærere til folkeskolen og tillige give et grundlag for undervisningen i erhvervsuddannelserne og fritidsundervisningen for børn, unge og voksne.
Stk. 2. Læreruddannelsen skal give den faglige og pædagogiske indsigt og praktiske skoling, der er nødvendig til varetagelse af lærergerningen, og skal tilstræbe at fremme de studerendes personlige udvikling.

 

Kapitel 2.
Optagelse

§ 2. Optagelse til den centrale læreruddannelse er betinget af:
1) at ansøgeren har bestået gymnasial uddannelse med mindst karakteren 7 i gennemsnit, eller
2) at ansøgeren har bestået gymnasial uddannelse suppleret med erhvervsarbejde i mindst 1000 sammenhængende timer.
Stk. 2. Ansøgere med anden relevant boglig uddannelse kan søge om optagelse. Landsstyret skal i hvert enkelt tilfælde godkende det relevante i den pågældende uddannelse.
Stk. 3. Rektor træffer afgørelse om, hvilke ansøgere, der skal optages på den centrale læreruddannelse, efter samråd med lærerrådet.

§ 3. Optagelse til den decentrale læreruddannelse er betinget af:
1) at ansøgeren ikke må være fyldt 45 år,
2) at ansøgeren skal have haft relevant erhvervsarbejde i mindst 5 år og
3) at ansøgeren skal have en forsørgerpligt, der hindrer fraflytning fra hjemstedet.
Stk. 2. Ansøgere med anden relevant boglig uddannelse kan søge om optagelse. Landsstyret skal i hvert enkelt tilfælde godkende det relevante i den pågældende uddannelse.
Stk. 3. Rektor træffer afgørelse om, hvilke ansøgere, der skal optages på den decentrale læreruddannelse, efter samråd med lærerrådet.

§ 4. Hvis der er flere ansøgere til uddannelsen, end der kan optages, bestemmer rektor, hvem der skal optages.
Stk. 2. Klager over afgørelser i henhold til bestemmelsen i stk. l, kan indbringes for Landsstyret.

§ 5. Optagelse sker med virkning fra påbegyndelsen af uddannelsen i det indeværende år.
Stk. 2. Landsstyret kan under særlige forhold tillade fravigelse fra stk. 1.

 

Kapitel 3.
Den centrale læreruddannelse.


Uddannelsens indhold og omfang

§ 6. Uddannelsen er normeret til 4 år og strækker sig over 8 semestre.

§ 7. Uddannelsen omfatter for hver studerende følgende fag:
1) Obligatoriske fag:
    a) det pædagogiske fagområde: psykologi, didaktik, pædagogisk speciale og praktik.
    b) fagene: grønlandsk fællesfag, naturfag, orienteringsfag, kristendom, krea I og
    c) fagene: dansk, engelsk og regning/matematik på niveau 1.
2) Valgfag:
    a) to af følgende fag: dansk, engelsk, regning/matematik, på niveau 2 og fysik/kemi.
    b) to af følgende fag: formning, husgerning, håndarbejde/skindarbejde,idræt, sang/musik og sløjd.
3) Liniefag:
To af følgende fag: grønlandsk, dansk, engelsk, regning/matematik, fysik/kemi,geografi, biologi, historie, samfundsfag og religion.
4) Supplerende kurser:
Der kan tilbydes undervisning i form af kursus eller studiekreds i emner, der peger mod folkeskolen, erhvervsuddannelsen og fritidsundervisningen. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke godkender formål, indhold og omfang af de enkelte aktiviteter i de supplerende kurser.
Stk. 2. Ud over de i stk. l nævnte fag kan den studerende vælge undervisning i tilbudsfag, der skal være rettet mod undervisningsbrug i folkeskolen, erhvervsuddannelserne eller fritidsundervisningen.

§ 8. Landsstyret kan, hvor særlige forhold taler for det, fritage en studerende for et eller flere af de i § 7 nævnte fag.
Stk. 2. Oplysning om fritagelse, jf. stk. l, skal anføres i afgangsbeviset.

§ 9. Der er pligt til at deltage i undervisningen.

 

Kapitel 4.
Den decentrale læreruddannelse.


Uddannelsens indhold og omfang

§ 10. Uddannelsen er normeret til 4 % år og strækker sig over 9 semestre.

§ 11. Uddannelsen omfatter for hver studerende følgende fag:
1) Obligatoriske fag:
    a) det pædagogiske fagområde: pædagogik, psykologi, didaktik, pædagogisk speciale og praktik.
    b) fagene: grønlandsk, orienteringsfag, kristendom og krea I.
2) Valgfag:
    a) et af følgende fag: dansk, engelsk og regning/matematik.
    b) et af følgende fag: formning, husgerning, håndarbejde, sang/musik og sløjd.
Stk. 2. Afhængig af den studerendes valg af antal semestre ved Ilinniarfissuaq i Nuuk, skal der, udover de i stk. l nævnte fag, vælges et eller to af følgende liniefag: grønlandsk, dansk, engelsk, regning/matematik, geografi, biologi, historie, samfundsfag og religion.
Stk. 3. Ud over de i stk. l nævnte fag kan den studerende vælge undervisning i tilbudsfag, der skal være rettet mod undervisningsbrug i folkeskolen, erhvervsuddannelserne eller fritidsundervisningen.

§ 12. Landsstyret kan, hvor særlige forhold taler for det, fritage en studerende for et eller flere af de i § 11 nævnte fag.
Stk. 2. Oplysningerne om fritagelse, jf. stk. l, skal anføres i afgangsbeviset.

§ 13. Der er pligt til at deltage i undervisningen.

 

Kapitel 5.
Eksamen og prøver

§ 14. Fagene/fagområderne afsluttes med prøver, der kan være mundtlige, skriftlige og praktiske eller en kombination heraf. Den afsluttende prøve i det enkelte fag/fagområde kan begrænses i omfang gennem skriftlige eller praktiske afløsningsopgaver. En afløsningsopgave skal godkendes af læreren. Praktik afsluttes med en standpunktsbedømmelse.
Stk. 2. Opgaverne ved de skriftlige prøver stilles af landsstyret .
Stk. 3. De mundtlige prøver er offentlige og der eksamineres af de pågældende lærere, ligesom eksamensspørgsmålene stilles af disse efter censors godkendelse.
Stk. 4. Landsstyret beskikker censorerne.
Stk. 5. Der udstedes et afgangsbevis for den gennemførte uddannelse. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke fastsætter regler for afgangsbevisets indhold og form.

§ 15. Landsstyret fastsætter for den centrale læreruddannelse regler om:
1) de enkelte fags og kursers formål, indhold og omfang.
2) mødepligt.
3) formen for og fordringerne ved prøverne og standpunktsbedømmelser.
4) prøvernes afholdelse.
5) karakter og censur.

§ 16. Landsstyret fastsætter for den decentrale læreruddannelse regler om:
1) betingelser for at etablere et decentralt uddannelsessted.
2) fagenes, kursernes og vejledningens formål og indhold.
3) mødepligt.
4) formen for og fordringerne ved prøver og standpunktsbedømmelser.
5) prøvernes afholdelse.
6) karakterer og censur.
7) uddannelsens indpasning i den centrale læreruddannelse.

§ 17. Landsstyret kan godkende sådanne afvigelser fra denne forordnings bestemmelser om uddannelse, jf. kap. 2-4, der muliggør forsøgsarbejde.

 

Kapitel 6.
Styrelsen af uddannelsen

§ 18. Læreruddannelsen varetages af Ilinniarfissuaq.
Stk. 2. Ilinniarfissuaq ledes af en rektor, der ansættes af landsstyret.
Stk. 3. Lærerpersonalet ansættes af landsstyret efter indstilling fra rektor.
Stk. 4. For læreruddannelsen ansættes en studieleder.

§19. Landsstyret fastsætter bestemmelser om Ilinniarfissuaq's interne styrelse.

§ 20. Landsstyret kan nedsætte særlige sagkyndige råd.

§ 21. Undervisningen på Ilinniarfissuaq er vederlagsfri.

§ 22. De studerende tilbydes studie- og praktikvejledning.

§ 23. Afgørelse om bortvisning af studerende træffes af rektor.
Stk. 2. Afgørelsen efter stk. l kan indankes for landsstyret.

 

Kapitel 7.
Videreuddannelse og efteruddannelse.

§ 24. Videreuddannelse og efteruddannelse, herunder i EDB, af lærere ved hjemmestyrede eller kommunale undervisningsinstitutioner varetages af Ilinniarfissuaq efter landsstyrets nærmere bestemmelser.
Stk. 2. Efter Landsstyrets nærmere bestemmelse kan videreuddannelse endvidere foregå ved Danmarks lærerhøjskole, Ilisimatusarfik eller andre lignende institutioner.
Stk 3. Landsstyret fastsætter nærmere bestemmelser for vikardækning og indregning af videreuddannelse i tjenestetiden.

 

Kapitel 8.
Ikrafttræden mv.

§ 25. Landstingsforordningen træder i kraft den 1.august 1996 med virkning for studerende, der optages til studieåret 1996/1997 og senere. Samtidig ophæves landstingsforordning nr. l af 16. maj 1989 om uddannelse af lærere til folkeskolen og om de sociale uddannelser for læreruddannelsen.
Stk. 2. Lærerstuderende, der er optaget på studiet, jf. Landstingsforordning nr. l af 16. maj 1989 om uddannelse af lærere til folkeskolen og om de sociale uddannelser kan efter disse regler færdiggøre studiet til og med eksamensterminen maj/juni 2000.
Stk. 3. Regler udstedt i henhold til Landstingsforordning nr. l af 16. maj 1989 om lærere til folkeskolen og om de sociale uddannelser forbliver i kraft, indtil de ændres eller ophæves ved regler fastsat med hjemmel i denne Landstingsforordning.
Grønlands Hjemmestyre, den 2. maj 1996
Lars Emil Johansen

/

Konrad Steenholdt