Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 23. december 1996 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.

I medfør af Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption § 9, stk. 4, § 10, stk. 3, § 14, stk. 2, § 15, stk. 2, § 18, § 20, stk. 2 ,§ 21, stk. 6, og § 23, stk. 3 fastsættes:

 

Kapitel 1.
Orlov for særlige persongrupper

§ 1. Ved orlov for selvstændige erhvervsdrivende forstås, at den selvstændige erhvervsdrivende i en periode indstiller sin erhvervsudøvelse eller overlader erhvervsudøvelsen til en anden.
Stk. 2. Ved selvstændig erhvervsdrivende forstås i denne bekendtgørelse personer, der ernærer sig ved selvstændig erhvervsvirksomhed, herunder håndværksmestre, forretningsdrivende, fiskere, fangere, fåreholdere og landbrugere.

§ 2. Ved orlov for medhjælpende ægtefælle eller fast samlevende til en selvstændig erhvervsdrivende forstås, at ægtefællen eller samleveren i en periode undlader at medvirke ved ægtefællens eller samleverens erhvervsudøvelse.
Stk. 2. Ved fast samlevende til en selvstændig erhvervsdrivende forstås i denne bekendtgørelse en person, der er bosat og tilmeldt folkeregisteret på samme adresse som den selvstændige erhvervsdrivende, og som angiver at danne fast par med den selvstændige erhvervsdrivende.
Stk. 3. Ved medhjælpende til en selvstændig erhvervsudøvelse forstås en person, der helt eller delvist deltager i erhvervsudøvelsen.

§ 3. Uddannelsessøgende, der holder orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption har ikke krav på at vende tilbage til uddannelsen umiddelbart ved orlovens udløb. Den uddannelsessøgende har krav på at vende tilbage til uddannelsen ved førstkommende udbud af undervisning på det trin i uddannelsesforløbet vedkommende befandt sig på ved orlovsperiodens begyndelse.
Stk. 2. Uddannelsessøgende, der holder orlov fra en uddannelse har ikke krav på orlov fra arbejdsmarkedet i længere udstrækning end bestemt i Landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption, uanset vedkommende ikke umiddelbart kan vende tilbage til uddannelsen i forbindelse med orlovens afslutning.

§ 4. Skolesøgende, der er fyldt 16 år, har ret til orlov fra skolen i forbindelse med graviditet eller barsel og kan bevilges orlov i forbindelse med adoption. Er den skolesøgende under 18 år, er orlovsretten dog betinget af forældremyndighedsindehaverens godkendelse.
Stk. 2. Såfremt en skolesøgende helt eller delvis holder orlov i skoleårets sidste halvdel, kan den skolesøgende vælge at udstrække orloven fra skolen til resten af skoleåret. Er den skolesøgende under 18 år, skal forældremyndighedsindehaveren godkende valg af orlovsperiode.

§ 5. Kvinder, der i henhold til Landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption § 10 stk. 2, tilbydes anden passende beskæftigelse under graviditeten end hendes sædvanlige, kan afslå tilbuddet når
1) der er tale om beskæftigelse på et væsentligt andet niveau end hendessædvanlige arbejdsområde,
2) der er tale om skift af arbejdsplads, der medfører flytning eller væsentlig transport til og fra arbejdspladsen, eller
3) der er tale om væsentlig ændring af det tidspunkt på døgnet eller ugen arbejdet kræves erlagt.
Stk. 2. Kan arbejdsgiveren ikke tilbyde anden passende beskæftigelse i samme antal ugentlige arbejdstimer som ved kvindens tidligere arbejdsområde, har kvinden ret til deltidsorlov svarende til det antal timer den ugentlige arbejdstid nedsættes.

 

Kapitel 2.
Afbrydelse af orlov

§ 6. Deltager en orlovshaver i kompetencegivende kurser i mere end 25 timer over én uge, bortfalder retten til den resterende orlovsperiode. Deltager orlovshaveren i et kompetencegivende kursus, der udstrækker sig over mere end l uge, bortfalder den resterende del af orlovsretten, såfremt kurset er tilrettelagt med mere end 6 ugentlige undervisningstimer. Ved bortfald af orlovsret som følge af kursusdeltagelse, regnes orloven som afbrudt på første kursusdag.
Stk. 2. Deltager en uddannelsessøgende orlovshaver i undervisning på uddannelsesinstitutionen, specialeskrivning eller eksamen i orlovsperioden, betragtes orloven som afbrudt, og retten til den resterende orlovsperiode bortfalder, med mindre orlovshaverens deltagelse er af underordnet karakter og ikke medfører at den uddannelsessøgende kan betragtes som studieaktiv i orlovsperioden.

§ 7. Udøver en orlovshaver fast borgerligt ombud, f.eks. som kredsdommer, borgmester, el.lign. betragtes orloven som afbrudt den første dag ombuddet helt eller delvist genoptages eller påbegyndes. Er der tale om en delvis genoptagelse eller påbegyndelse af ombuddet, kan orloven genoptages for den resterende periode, såfremt orloven ikke har været afbrudt i mere end sammenlagt 50 timer.
Stk. 2. Udøver en orlovshaver borgerligt ombud i kortere perioder, f.eks. som domsmand, sættedommer, kommunalbestyrelsesmedlem el.lign., bortfalder den resterende del af orlovsperioden, såfremt orlovshaveren har udøvet borgerligt ombud i sammenlagt mere end 50 timer.

 

Kapitel 3.
Forældres indtrædelse i anden forælders orlovsret

§ 8. Afgår en af forældrene ved døden, eller bliver forælderen, efter et lægeligt skøn, på grund af alvorlig sygdom ude af stand til at passe barnet, kan det sociale udvalg tillade den anden forælder at indtræde i orlovsretten. Indtrædelsen sker fra den dag, forælderen havde barnet hos sig og som følge heraf var fraværende fra arbejde, uddannelse eller erhverv.
Stk. 2. En fader kan, efter samme betingelser som nævnt i stk. l, indtræde i moderens ret til barselsorlov inden for de første 14 uger efter fødslen, såfremt han godtgør, at han har eller vil have barnet hos sig i orlovsperioden.
Stk. 3. Indtrædelsen sker for den resterende orlovsperiode.

 

Kapitel 4.
Orlov ved pleje og adoption

§ 9. Beslutter det sociale udvalg ved udstedelse af plejetilladelse, at barnet har behov for, at den ene af plejeforældrene i en overgangsperiode skal passe barnet i hjemmet, kan det sociale udvalg bevilge en af plejeforældrene orlov, efter de gældende regler i landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption. Samme gælder, såfremt der gives plejetilladelse til en enlig, der har beskæftigelse uden for hjemmet.
Stk. 2. Anbringes et barn under 3 måneder i pleje, anses barnet for at have behov for pasning i hjemmet. Anbringes et barn mellem 3 måneder og 2 år i pleje, anses barnet for at have behov for pasning i hjemmet, såfremt det anbringes hos en familie, der ikke tidligere har haft kontakt med barnet og barnet skal skifte dagpasningstilbud i forbindelse med plejeanbringelsen. Ved øvrige anbringelser af børn over 3 måneder, anses barnet kun rent undtagelsesvist for at have behov for pasning i hjemmet i forbindelse med plejeanbringelse, f.eks. ved anbringelse i en familie, der har en væsentlig anden kultur og sprog end barnet.
Stk 3. Orlovsret kan kun gives, såfremt plejetilladelsen gives med adoption for øje, eller såfremt det sociale udvalg skønner, at plejeanbringelsen vil have en varighed af l år eller mere.

 

Kapitel 5.
Dagpenge under orlov

§ 10. Modtager en orlovshaver løn, feriepenge, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste el.lign. ydelser under orloven, bortfalder dagpengeretten for den periode, ydelsen vedrører, med mindre ydelsen ikke svarer til den indkomst, orlovshaveren mister i samme periode. Dækkes indkomsttabet ikke fuldt ud af ovennævnte ydelse, kan orlovshaveren tildeles nedsatte dagpenge i den periode ydelsen vedrører.
Stk. 2. Modtager orlovshaveren løn som følge af arbejde under deltidsorlov, kan orlovshaveren tildeles nedsatte dagpenge under deltidsorloven.
Stk. 3. Har en orlovshaver indkomst som følge af borgerligt ombud, kompetencegivende kurser el.lign. i orlovsperioden, og udgør indkomsten ikke betaling for 40 timers ugentlig beskæftigelse, kan orlovshaveren tildeles nedsatte dagpenge i den periode ombuddet eller kurset vedrører.

§ 12. Nedsatte dagpenge som supplement til løn el.lign. indkomst under orlov, beregnes ud fra det antal ugentlige timer, orlovshaveren i gennemsnit har været beskæftiget de seneste 13 uger forud for orlovsperioden, dog maksimalt 40 timer pr. uge, fratrukket den ugentlige indkomst i orlovsperioden divideret med den efter S.I.K. overenskomsten gældende mindste timeløn for ikke-faglærte.

§ 13. Selvstændige erhvervsdrivende, samt medhjælpere til selvstændige erhvervsdrivende ægtefæller eller samlevere, der holder orlov efter reglerne i Landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption, kan tildeles dagpenge udregnet på baggrund af indkomsten ved den selvstændige erhvervsvirksomhed i det seneste regnskabsår forud for orlovens begyndelse. Det er en betingelse at orlovshaveren sandsynliggør, at der mistes en større indtægt pr. uge end gennemsnittet af 180 timer over de seneste 13 uger.
Stk. 2. Foretages dagpengeudregning efter stk. l til en selvstændig erhvervsdrivende, beregnes den selvstændige erhvervsdrivendes timetal ud fra indkomsten ved virksomheden i det seneste regnskabsår, fratrukket eventuel medhjælpende ægtefælles eller samlevers indkomstandel, divideret med den gældende mind-stetimeløn for ikke-faglærte efter gældende S.I.K. overenskomst. Der kan dog maksimalt udbetales dagpenge for 40 timer ugentligt.
Stk. 3. Foretages dagpengeudregning efter stk. l til en medhjælper til en selvstændig erhvervsdrivende ægtefælle eller samlever, beregnes medhjælperens timetal ud fra den del af indkomsten ved virksomheden i det seneste regnskabsår, der er angivet som medhjælperens indkomstdel, divideret med den gældende mindste timeløn for ikke-faglærte efter gældende S.I.K. overenskomst. Der kan dog maksimalt udbetales dagpenge for 40 timer ugentligt.

§ 14. Har en orlovshaver orlov fra både uddannelse eller skole og lønarbejde sker udbetalingen af dagpenge efter såvel reglerne om dagpenge til uddannelsessøgende, skoleelever og lønmodtagere. Dagpengene kan sammenlagt maksimalt udgøre 40 gange den efter S.I.K. overenskomsten gældende mindste timeløn for ikke-faglærte pr. uge.
Stk. 2. Har en orlovshaver orlov fra såvel selvstændig erhvervsvirksomhed, medhjælper til en ægtefælle eller samlevers selvstændige erhvervsvirksomhed og lønarbejde, sker udbetalingen af dagpenge efter såvel reglerne om dagpenge til selvstændige erhversdrivende eller disse medhjælpende ægtefæller eller samlevere og lønmodtagere. Dagpengene kan sammenlagt maksimalt udgøre 40 gange den efter S.I.K. overenskomsten gældende mindste timeløn for ikke-faglærte pr. uge.

 

Kapitel 6.
Udbetaling af dagpenge

§ 15. Udbetaling af dagpenge kan ske til en af dagpengemodtageren angivet konto, pr. check eller ved kontant udbetaling, efter det sociale udvalgs nærmere bestemmelse.
Stk. 2. Udbetaling sker bagud for en eller to uger ad gangen, dog således at forfaldne dagpenge kan udbetales samlet.
Stk 3. Udbetaling til en dagpengemodtager under 18 år sker efter aftale med værgen, eller efter en af det sociale udvalg truffen afgørelse, j f. Landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption § 23 stk. 2.

 

Kapitel 7.
Ikrafttræden

§ 16. Denne bekendtgørelse træder ikraft den 1. januar 1997. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 52 af 20. december 1990 om nedsatte dagpenge ved graviditet, barsel og adoption og om orlov og dagpenge ved adoption.Grønlands Hjemmestyre, den 23. december 1996
Daniel Skifte

/

Benedikte Thorsteinsson